About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Current Issue
Kapak/İçindekiler
Başlık PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Orjinal Araştırma
Başlık/Yazarlar PDF
 Vajinal Doğum veya Sezaryen: Her İki Yöntemle de Doğum Yapmış Bayanların Önerileri
 Vaginal Birth or Cesarean Section: Recommendations of Women Who Delivered Via Both Methods
  Guldeniz Aksan Desteli, Turkan Gursu
 Marketlerde Satılan Physalis Peruviana L. Meyvesinin Antioksidan Kapasitesi ve Metal İçeriği
 Antioxidant Capacity and Metal Content of Physalis Peruviana L. Fruit Sold in Markets
  Ayşe Eken, Burcu Ünlü-Endirlik, Ayşe Baldemir, Selen İlgün, Buğra Soykut, Onur Erdem, Cemal Akay
 Abdominal Aorta Anevrizması ve Periferik Arter Hastalığı Tanısında Pratik MR Görüntüleme Tekniği
 A practical MRI technique for detecting Abdominal Aorta Aneurism and Peripheral Arterial Disease
  Aykut Recep Aktas, Birsen Ünal, Simay Kara, Gökhan Kemal, Mustafa Kara, Sevda Yılmaz, Omer Yılmaz, Mustafa Kayan, Bumin Degirmenci, Meltem Cetin
 Gebelikte Bozulmuş Glukoz Tolerans Testi ve Serum Asimetrik Dimetil Arjinin Düzeyleri
 Impairment of Glucose Tolerance Test During Pregnancy and Serum Assymmetric Dimethylarginine Levels
  Rahime Bedir Fındık, Huseyin Tugrul Celik, Fatma Meric Yilmaz, Hınc - Yilmaz, Sedat - Abusoglu
 Uyku Hijyen Eğitiminin Subjektif Uyku Kalitesi ve Akademik Performansı Üzerine Etkileri
 Effects of Sleep Hygiene Education on Subjective Sleep Quality and Academic Performance
  Erkan Melih Sahin, Levent Öztürk, Demet Güleç Öyekçin, Ayşegül Uludağ
 Ankarada Bisiklet Kazalarının Analizi: 5 Yılın Analizi
 An Analyses of Bicycle Accidents in Ankara: Analyses of 5 Years
  Muhittin Serkan Yılmaz, Tamer Durdu, Cemil Kavalcı, Bedriye Müge Sönmez, Fevzi Yılmaz, Gülsüm Kavalcı, Cihat Yel, Oktay Hakbilir
 Sivrihisar Devlet Hastanesinde Üst Gastrointestinal Endoskopi Erken Dönem Sonuçları ve Klinik Özellikleri
 Early Period Results and Clinical Characteristics of Upper Gastrointestinal Endoscopy in Sivrihisar State Hospital
  Özgür Türk, Hasan Polat
 Burr Holl ile Subdural Hematom Boşaltılması için Skalp Bloğu: Yedi Hastalık Bir Seri ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 Scalp Block for Burr Holle Evacuation of Subdural Hematoma: A Series of Seven Patients and Review of the Literature
  Mehmet Sargın, Mehmet Selçuk Uluer, Zübeyir Cebeci, Sadık Özmen
 172 Hastalık Seride Jinekolojik Bakış Açısından Laparoskopik Cerrahide İncelikler ve İpuçları
 Tips and Tricks in Laparoscopic Surgery in Light of 172 Patients, From A Gynecological Point of View in Turkey
  Kadir Bakay, Fatih Aytekin, Ahmet Tunçkıran
 Helicobacter Pylori Antijen Pozitivitesinin Ankilozan Spondilit Üzerine Etkileri
 The Impacts of Helicobacter Pylori Antigen Positivity on Ankylosing Spondylitis
  Esra Erkol İnal, Ayşe - Aynalı, Sultan Çanak, Ayşe Gül Ergün, Mahmut - Yener, Salih İnal, Selçuk Kaya
 İnme Hastalarında Karotid Arterlerin Yüksek Çözünürlüklü BT Anjiografi ile Değerlendirilmesi
 High Definition Angiography for the Evaluation of Carotid Arteries in Stroke Patients
  Aykut Recep Aktas, Ömer Yilmaz, Mustafa Kayan, Mustafa Kara, Tuna Parpar, Nisa Unlu, Esma Dilek Üstün, Mert Koroglu
 Çöliak Hastalığı Olan Hastalarda HLA Tiplendirme ve Histopatolojik Özellikler
 HLA Typing and Histopathologic Features of Patients with Celiac Disease-A Retrospective Study
  Gülay Ceylan, Serra - Kayaçetin
 Diz Osteoartriti Tedavisinde Hangi TENS Frekansı daha Uygundur: Yüksek veya Düşük Frekans?
 Which is the Appropriate Frequency of TENS in Managing Knee Osteoarthritis: High or Low Frequency?
  Esra Erkol İnal, Pınar Eroğlu, Serap Hızlı Yücel, Hikmet Orhan
 Polikistik Over Sendromu: Laboratuvar Parametreleri, Renal Doppler Ultrasonografi İlişkisi
 Polycystic Ovary Syndrome: The Correlation Between Renal Doppler Ultrasound and Laboratory Parameters
  Elif Karadeli, Ayla Uckuyu , Faika Ceylan Ciftci, Erzat Toprak , Erdem Turhan, Emel Özçimen , Emin Alp Niron
 Radikal Prostatektomi Esnasında Rektal Yaralanma: Kolostomi Kaçınılmaz Son Mu?
 Iatrogenic Rectal Injury During Radical Prostatectomy: Is Colostomy Inevitable End?
  Ramazan Topaktaş, Mehmet Remzi Erdem, Emre Can Polat, Cevper Ersöz, Şinasi Yavuz Önol
 İnfertil Kadınlarının Bazal Anti-Müllerian Hormon Serum Seviyelerinin Yaşa Özgü Dağılımı
 Age-Related Distribution of Basal Anti-Mullerian Hormone Levels in a Population of Infertile Women
  Pınar Özcan, Cem Fıçıcıoğlu, Mert Yeşiladalı, Belgin Devranoğlu, Serdar Aydın, Gonca Batmaz
 Akciğer Kanserinde İzole Aortikopulmoner Lenf Nodu Metastazının Sağkalıma Etkisi
 The Effect of the Isolated Aorticopulmonary Lymph Node on Survival in Lung Cancer
  Serdar Özkan, Ülkü Yazıcı, Ertan Aydın, Muhammed Ali Beyoğlu, Merve Şengül, Nurettin Karaoğlanoğlu
 Plevral Efüzyonlarda Malign Benign Ayrımında Eser Elementlerin Rolü
 The Role of Trace Elements in the Malignant-Benign Differentation of Pleural Effusions
  Özlem Demirpençe - Demirpençe, Mustafa Yıldırım - Yıldırım, Alper - Avcı, Ersin Kılıç - Kılıç, Havin - Bilgetekin, Hülya Gupse Deniz, Vildan - Kaya, Hülya - Çiçek
 Akut Apandisitte Ortalama Trombosit Hacminin Tanısal Değeri
 Diagnostic Value of Mean Platelet Volume in Acute Appendicitis
  Turgay Yılmaz Kılıç, Murat Yeşilaras, Cem Karaali, Özge Duman Atilla, Savaş Sezik
 Embryo transferi sonrası hava kabarcıklarının hareketi IVF başarısının göstergesi olabilir mi?
 Can the Movement of the Air Bubbles After Embryo Transfer Predict the Success of IVF Treatment?
  Pinar Ozcan, Cem Fıçıcıoğlu, Mine Balcı Kokulu, Oya Alagöz, Mert Yeşiladalı
 Pulmoner Sekestrasyonlar: Tanısal Zorluklar, Olası Komplikasyonlar ve Komorbiditeler
 Are Pulmonary Sequestrations Innocent Enough Due to Comorbidities?
  Seray Hazer, Koray Aydogdu, Funda Incekara, Ebru Sayilir, Sadi Kaya, Gokturk Findik
 Büyük Benign Adnexial Kitleler için Laparoskopi mi, Laparotomi mi?
 Laparoscopy or Laparotomy for Large and Benign Adnexal Masses?
  Neslihan Yerebasmaz, Berna Dilbaz, Sibel Altinbas, Ozlem Sengul, Suat Dede, Sadiman Altinbas
 Düşük Sosyoekonomik Bölgedeki Toplumda Antenatal Visit Sayısı ve Zamanı: Sonuçlar ve İlişkili Faktörler
 Time And Number of Antenatal Visits in Low Socio-Economic Population: Outcomes And Related Factors
  Mehmet Baki Şentürk, Yusuf Cakmak, Sumeyra Dilek Soydan, Mesut Polat, Ates Karateke
Olgu Sunumu
Başlık/Yazarlar PDF
 Göğüs Ağrısı ile Başvuran Bir Çocukta Koroner Arteriovenöz Fistül
 Coronary Arteriovenous Fistula in a Child Presenting with Chest Pain
  Derya Arslan, Derya Cimen, Bulent Oran, Nazif Aygul
 Bilateral Poland Sendromu Olgusu
 Bilateral Poland%u2019s Syndrome: A Case Report
  Nurettin Yiyit, Fatih Hikmet Candaş, Akın Yıldızhan, Rauf Görür, Turgut Işıtmangil
 Atravmatik Birinci Kot Fraktürü
 Atraumatic First Rib Fracture
  Koray Aydoğdu, Serdar Özkan, Ülkü Yazıcı, Nurettin Karaoğlanoğlu
 Yeni Bir İlişki veya Tesadüf: Hiyosin N-Butilbromid Alan Bir Çocukta Supraventriküler Taşikardi
 A New Association or Coincidence: Supraventricular Tachycardia in a Child Receiving Hyoscine N-Butylbromide
  Eyüp Aslan, Ebru Aypar, Ahmet Sert, Sukru Arslan, Dursun Odabas
 Boyun Karotid Üçgende Atipik Yerleşim Gösteren Dev Tiroid Nodülü: Bir Olgu Sunumu
 Giant Thyroid Nodule Atypically Located in The Carotid Triangle of The Neck: A Case Report
  Güçlü Kaan Beritan, Hande Ezerarslan, Sinan Kocatürk, Şefik Halit Akmansu
 Kramp-Fasikülasyon Sendromlu Bir Olgu
 A Case with Cramp-Fasciculation Syndrome
  Pınar Yalınay Dikmen, Elif Onur Aysevener
 Miyokarditte Farklı Spektrumda Aritmiler: Supraventriküler Taşikardiyi Takip Eden QT Uzaması
 Different Spectrum of Arrhythmia in Myocarditis: QT Interval Prolongation Followed to Supraventricular Tachycardia
  Ebru Aypar, Eyüp Aslan, Ahmet Sert, Dursun Odabaş
 Papiller Renal Hücreli Karsinomun Senkronize Bilateral Adrenal Metastazı
 Synchronous Bilateral Adrenal Metastases from Papillary Renal Cell Carcinoma
  Kaan Gökçen, Gökhan Gökçe, Esat Korgali, Aydemir Asdemir, Emin Yener Gültekin
 Parvovirus B19 İlişkili Peteşiyal-Pupurik Döküntü, Lökopeni ve Trombositopeni
 Petechial-Purpuric Rash, Leukopenia and Thrombocytopenia Associated Parvovirus B19
  Tuğçe Tural Kara, Halil Ozdemir, Ergin Ciftci, Erdal Ince
 Ailesel Akdeniz Ateşini Taklit Eden Nutcracker Sendromu
 Nutcracker Syndrome Mimicking Familial Mediterranean Fever
  Atalay Dogru, Yunus Ugan, Mehmet Sahin, Sevket Ercan Tunc
Derleme
Başlık/Yazarlar PDF
 Adrenal Lezyonlarda Görüntüleme Yöntemleri
 Imaging Modalities for Adrenal Lesions
  Betül Zengin
Orjinal Görüntü
Başlık/Yazarlar PDF
 Vena Kava Superior Sendromuna Sebep Olan Guatr
 Superior Vena Cava Syndrome Caused By A Goiter
  Firuzan Aytar, Serdar Evman, Çağatay Tezel
 Yabancı Cisim Yutma Hikayesi Olmayan Bir Hastada Cam Parçasının Yol Açtığı İnce Barsak Perforasyonu
 Small Bowel Perforation Due to Glass Particle in a Patient Without History of Swallowed Foreign Body
  Şahin Kaymak, Rahman Şenocak, Zafer Kılbaş
 Düşük Molekül Ağırlıklı Heparine Bağlı Masif Abdominal Duvar Hematomu
 Massive Abdominal Wall Hematoma Due to Low Moleculer Weight Heparine
  Süleyman Deniz, Gökhan İnangil
Editöre Mektup
Başlık/Yazarlar PDF
 Lokal Allerji Kavramı Astımda Söz Konusu Olabilir mi?
 Does Local Allergy (Entopy) Exists in Asthyma?
  Erol . Kılıç, Ali Kutlu
 Omalizumab Havayolları ve Derinin Ortak Uyarılabilirliği Konusunda Yeni İp Uçları Verebilir
 New Clues with Omalizumab for Broncho-Cutaneous Hyperresposiveness
  Erol Kılıç, Ercan Karabacak, Ali Kutlu
 Endometriozis: Nadir Bir Cilt Lezyonu
 Endometriosis: A Highly Unexpected Skin Lesion
  Tolga Dinç, Selami Ilgaz Kayılıoğlu, Faruk Coşkun