About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Current Issue
Kapak/İçindekiler
Başlık PDF
 Kapak
 İçindekiler
Orjinal Araştırma
Başlık/Yazarlar PDF Abstract
 İnterferon B-1b nin Multipl Sklerozda Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
 The Effects of Interferon B-1b on Depression, Anxiety, and Quality of Life in Multiple Sclerosis
  Semih Giray, Ceyhun Can, Yarkın Özenli
 Ankilozan Spondilitli Hastalarda Vitamin D ve Subklinik Karotid Ateroskleroz
 Subclinical Carotid Atherosclerosis and Vitamin D in Patients with Ankylosing Spondylitis
  Ayşe Aydemir Ekim, Emel Gönüllü , Hatice Hamarat, Dilek Serin Kaya, Alper Yurdasiper, Ahmet Musmul
 Tuboovaryen Apse Olgularında Cerrahiyi Öngören Risk Faktörlerinin Analizi
 Analysis of Risk Factors Predicting Surgery in Cases with Tubo-Ovarian Abscess
  Bulent Kostu, Alev Özer
 Kadın Tendinopati Hastalarında Serum Osteopontin ve Bone Sialoprotein Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 Evaluation of Serum Levels of Osteopontin and Bone Sialoprotein in Female Patients with Tendinopathy
  Serdar Hira, Cüneyt Tamam, Uğur Demirpek, Mehmet Gem
 Sağlıklı ve Gestasyonel Diabetes Mellituslu Gebelerin D Vitamini Seviyelerinin Karşılaştırılması
 The Comparison of Vitamin D Levels of Healthy and Gestational Diabetic Pregnant Women
  Selma Pekgör, Mustafa Basaran, Fatma Göksin Cihan, Ahmet Pekgör
 Nötrofil Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranının Tonsillektomi ve Kontrol Guruplarında Karşılaştırılması
 Comparison of Neutrophil/Lymphocyte Ratio and Trombocyte/Lymphocyte Ratio Values Between Tonsillectomy and a Control Group
  Mehmet Ali Yorulmaz, Mustafa Tuz, Hasan Yasan, Erdogan Okur, Mehmet Emre Sivrice
 Mevsimsel Değişiklikler ve Meteorolojik Parametrelerin Pulmoner Tromboembolizm Üzerine Etkisi
 Effect of Yearly Seasonal Changes and Meteorological Parameters on the Severity of Pulmonary Thromboembolism
  Özlem Ercen Diken, Aydın Çiledağ, Uğur Gönüllü, Adem İlkay Diken
 Ebelik Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Sıklığının Depresyon ve Anksiyete ile İlişkisi
 Correlation of the Frequency of Childhood Trauma with Depression and Anxiety in Midwifery Students
  Betül Battaloğlu İnanç
 Pulmoner Emboli; Kardiyovasküler ve Parankimal Değişiklikler
 Pulmonary Embolism: Cardiovascular and Parenchymal Changes
  Aykut Recep Aktas, Eda Senocak, Meltem Cetin, Sevda Yılmaz, Ahmet Orhan Celik, Hakan Demirtas, Ayse Umul, Mehmet Callıoğlu
 Çocukluk Çağı Akut Komplike Apandisit Tanısında Platelet Lenfosit Oranı
 Platelet-To-Lymphocyte Ratio in Diagnosis of Acute Complicated Appendicitis in Childhood
  Mervan Bekdas, Hülya Öztürk
 Genital Örneklerde Human Papilloma Virus DNA Varlığının ve Genotiplerinin PCR ile Araştırılması
 Determination of Human Papilloma Viruses DNA and Genotypes in Genital Samples with PCR
  Alev Çetin Duran, Begüm Nalca Erdin, Ayça Arzu Sayıner
 Ferguson Hemoroidektomi 994 Olgu; Tek Cerrahın 10 Yıılık Deneyimi
 994 Cases of Ferguson Hemorrhoidectomy: 10-Years%u2019 Experience of a Single Surgeon
  Ahmet Serdar Karaca
 Trombosit İndeksleri Henoch-Schönlein Purpurasında Prediktif Değere Sahip Olabilir Mi?
 Could Platelet Indices Have Predictive Value in Henoch-Schönlein Purpura?
  Çelebi Kocaoğlu
 Rockwood Sınıflamasının Ortopedi Asistanlarında Gözlemciler Arası ve Gözlemci İçi Güvenilirliği
 Inter-Observer and Intra-Observer Reliability of Rockwood Classification Among Orthopedic Residents
  Emre Bilgin, Ali Turgut, Mert Kumbaracı, Gökhan İlyas, Önder Kalenderer
 Influenza A ya Karşı Universal Olarak Korunmuş M2e ve Hemagglutinin Peptidine Dayalı ELISA Yönteminin Geliştirilmesi
 The Development of a Universally Conserved M2e and Hemagglutinin Peptide-Based ELISA Method against Influenza A
  Yasemin Budama Kılınç , Rabia Çakır Koç, Selim Badur
 Parotis Tümörlerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ile Histopatolojik Tanının Korelasyonu
 Correlation Between Fine Needle Aspiration Biopsy and Histopatological Findings in the Diagnosis of Parotid Tumors
  Fatih Özdoğan, Halil Erdem Özel
 AMELIYAT SONRASI HEMSIRELERIN AGRILI HASTAYA YONELIK GIRISIMLERI VE HASTALARIN BEKLENTILERI
 INTERVENTIONS OF THE NURSES FOR THE PAINFUL PATIENTS DURING POST-OPERATIVE PERIOD
  tuba yılmazer, NAILE BILGILI
 OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU SONRASI ENGRAFMANI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 ASSESSMENT OF FACTORS AFFECTING ENGRAFTMENT AFTER AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION
  FATMA DOGRUEL, CIGDEM PALA OZTURK, MURAT ALBAYRAK, LEYLAGUL KAYNAR, SERDAR SIVGIN, BULENT ESER, ALI UNAL, MUSTAFA CETIN
 KOAH hastalarının 6 yıllık sağkalım oranlarını etkileyen prognostik faktörler
 Prognostic factors for 6-year survival rates of patients with COPD
  BULENT YILMAZ, sulhattın arslan, Kursat EPOZTURK, IBRAHIM AKKURT
 Plasenta Previanın Farklı Tiplerinde ve Previa-Akreta Birlikteliğinde Maternal ve Neonatal Sonuçların Analizi
 Analysis of Maternal and Neonatal Outcomes in Different Types of Placenta Previa and in Previa-accreta Coexistence
  Alev Özer, Hilal Sakallı, Bülent Kostu, Şakir Aydoğdu
 HEMODİYALİZ HASTALARINDA YENİ BİR İNFLAMASYON GÖSTERGESİ OLARAK PROKALSİTONİN VE MALONDİALDEHİD
 PROCALCITONIN AND MALONDIALDEHYDE AS MARKERS OF INFLAMMATION IN HEMODIALYSIS PATIENTS
  NİGAR SEKERCİOĞLU, HURIYE BALCI, MELTEM PEKPAK
  DEPRESYON TANISI OLAN ÇALIŞANLAR İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ VE VALİDE EDİLMİŞ PROGNOSTİC MODEL%u2003
 DERIVATION AND VALIDATION OF A PROGNOSTIC MODEL FOR WORKERS DISABLED BY DEPRESSION
  NİGAR SEKERCİOĞLU, GORDON GUYATT, JASON BUSSE, SHAUN SHAIKH
Derleme
Başlık/Yazarlar PDF Abstract
 PET/BT GÖRÜNTÜLEMEDE FIZYOLOJIK 18F-FLORODEOKSIGLUKOZ TUTULUMU: SIK GÖRÜLEN BIR TANISAL TUZAK
 PHYSIOLOGICAL UPTAKE OF 18F-FLUORODEOXYGLUCOSE IN PET/CT IMAGING: A FREQUENT DIAGNOSTIC PITFALL
  SEVIN AYAZ, HARIKA TOPAL ONAL