About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Current Issue
Kapak/İçindekiler
Başlık PDF
 Kapak
 İçindekiler
Orjinal Araştırma
Başlık/Yazarlar PDF
 Hiperprolaktineminin Semen Parametreleri Üzerine Etkisi
 The Effect of Hyperprolactinemia on Semen Parameters
  Mehmet Zeynel Keskin, Salih Budak , Saim Gubari, Orcun Celik, Okan Nabi Yalbudağ, Yusuf Ozlem Ilbey
 Total Diz Protezi Sonrası Hareket Açıklığının Farklı Protez Tiplerine Göre Karşılaştırılması
 Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis
  Fırat Seyfettinoğlu, Recep Doğan İlhan, Hakan Çiçek, Hasan Ulaş Oğur, Fatih Duygun, Ümit Tuhanioğlu
 Pediyatrik Hastalarda Transkateter Atriyal Septal Defekt Kapatılmasında Anestezi Yönetimi
 Anesthesia Management for Transcatheter Atrial Septal Defect Closure in Pediatric Patients
  Mehmet Emin İnce, Gökhan Özkan, Suat Doğancı, Ayhan Kılıç, Vedat Yıldırım
 Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyoplejinin Miyokardiyal İskemi-Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkisi
 The Effect of Lidocaine Enriched Cardioplegia on Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury
  Emin Can Ata, Yüksel Dereli, Kadir Durgut, Cevat Özpınar
 Obezitenin Kolelitiazisli Hastalarda Umbilikal Herni ve Metabolik Sendrom Birlikteliğine Etkisi
 The Effect of Obesity on Co-Existence of Umbilical Hernia and Metabolic Syndrome in Patients with Cholelithiasis
  Şahin Kaymak, Emin Lapsekili, Sezai Demirbaş
 Benign Prostat Hiperplazisi Olan Hastalarda Prostat Hacmi ile Serum Prostat Spesifik Antijen Düzeyleri Arasındaki İlişki
 Relationship Between Prostate Volume and Serum Prostate Specific Antigen Level in Patients with Benign Prostatic Hyperplasia
  Ercüment Keskin, İbrahim Karabulut, Hasan Rıza Aydın, Şenol Adanur, Fatih Özkaya, Fevzi Bedir, Fatih Kürşat Yılmazer, Azam Demirel
 Bir Devlet Hastanesinde Cerrahi Antibiyotik Profilaksi Uygulamalarındaki Yanlışlar
 Wrong Antibiotic Prophlaxis in Surgical Practice in a Public Hospital
  Ulaş Ayvaz Urgancı, Erkan Oymacı, Ömer Engin, Cem Karaali
 A Tipi Kişilik Yapısına Sahip Bireylerde Koroid ve Ganglion Hücre Kompleks Kalınlıkları: Optik Koherens Tomografi Çalışması
 Choroidal and Ganglion Cell Complex Thicknesses in Subjects with Type A Behavior Pattern: An Optical Coherence Tomography Study
  Gülizar Demirok, Ahmet Gül, Mustafa Erol Turaçlı, Sertaç Öztürk, Ahmet Şengün
 Farklı Aktivasyon Yöntemleriyle Hazırlanan Trombositten Zengin Plazma nın Diz Osteoartritli Hastalardaki Klinik Etkisi
 The Clinical Effect of Platelet Rich Plasma Prepared Through Different Activation Methods on Patients with Knee Osteoarthritis
  Nevres Hürriyet Aydoğan, Deniz Gül, Serkan İltar, Ahmet Özmeriç, Talip Kara, Alper Öztürk, Kadir Bahadır Alemdaroğlu
 Anorektal Bölgedeki Malign Melanomlara Yaklaş
 Approach to Malign Melanoma in Anorectal Area
  Hüseyin Pülat, Oktay Karaköse, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, Mehmet Fatih Benzin, Recep Çetin, İsmail Zihni
 Ürologlar Tarafından Yapılan Perkütan Nefrostomi Uygulaması: 6 Yıllık Deneyimimiz
 Urologist Directed Percutaneous Nephrostomy Tube Placement: 6 Years Experience
  Tarık Yonguc, İbrahim Halil Bozkurt, Tansu Değirmenci, Özgü Aydoğdu, Volkan Şen, Deniz Bolat, İsmail Basmacı, Serkan Yarımoğlu
 Artan Nötrofil/Lenfosit Oranı ICD İmplantasyonu Sonrası Uygun Şok ile İlişkilidir
 Elevated Neutrophil/Lymphocyte Ratio is Associated with Appropriate Shock After ICD Implantation
  Hasan Yücel, Ali Zorlu, Hakki Kaya, Tarık Kıvrak, Kutay Yıldırımlı, Recep Kurt, Mehmet Birhan Yilmaz
 Diyafragma Patolojilerinde Radyolojik Görüntüleme Yöntemlerinin Tanıya Katkısı
 Confirmation of the Contribution of Radiological Imaging Methods in Diaphragmatic Pathologies
  Esra Yamansavcı Sırzaı , Soner Gürsoy, Banu Yoldas, Serkan Yazgan, Ozan Usluer, Metin Er, Ahmet Ucvet
 Amniyoredüksiyonun İkiz - İkiz Transfüzyon Sendromlu Olgularda Maternal ve Perinatal Sonuçlara Etkisi
 Effect of Amnioreduction on Maternal and Perinatal Outcomes in Patients with Twin - Twin Transfusion Syndrome
  Tuğba Altun Ensari, Hasan Onur Topçu, Kudret Erkenekli, Nazlı Aksoy, Can Tekin İskender, Hakan Timur, Ayşe Kırbaş, Nuri Danisman
 Tam Servikal Açıklıkta Sezaryen: Yenidoğan İçin Ne Zaman Tehlikeli?
 Cesarean Section At Full Cervical Dilatation: When Is It Troubling For Newborn?
  Mahmut Kuntay Kokanalı, Hasan Onur Topçu, Demet Kokanalı, Ali İrfan Güzel, Burak Elmas, Mehmet Keçecioğlu, Sabri Cavkaytar, Melike Doganay
 Sıcak Basması Olan Menopozal Kadınlarda Diyetle Alınan Çeşitli Vitaminlerin Değerlendirilmesi
 Evaluation of Dietary Intake of Various Vitamins in Menopausal Women with Hot Flashes
  Aytekin Tokmak, Demet Öztürkkan Kokanalı, Ali İrfan Güzel, Mehmet Çınar, Fatma Çelik, Mustafa Uğur
 Yaşlılarda Epinefrinli Lokal Anestezikler Kan Basıncını Etkilermi?
 Do Local Anesthetics Containing Epinephrine Affect Blood Pressure in the Elderly?
  Ayşe Hande Arpacı, Berrin Işık, Merve Nur Kadıoğlu, Ali Hantash Abu HANTTASH, Ayşegül Mine Tüzüner Öncül
 Premenstruel Sendrom Tedavisinde Vitex Agnus Castus ve Etinil Östradiol-Drospirenon Etkinliklerinin Karşılaştırılması
 Ethinyl Estradiol-Drospirenon Versus Vitex Agnus-Castus Extract in Efficacy of the Treatment of Premenstrual Syndrome
  Mustafa Kaplanoğlu, Meral Aban
 Tedavisiz Şizofreni Hastalarında Prolaktin Düzeyleri Klinik Bir Gösterge Midir?
 Are Prolactin Levels in Drug-Naive Schizophrenia Patients A Clinical Indicator?
  Demet Özen Yalçın, Ali Ercan Altınöz, Şengül Tosun Altınöz, Cebrail Kısa
 Perkütan Endoskopik Gastrostom Uygulanan Yaşlı Hastalarda Vücut Kitle Endeksinin İşlem Süresi ve Morbidite Üzerine Etkisi
 Effect of Body Mass Index on Processing Time and Morbidity in Elderly Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Patient
  Bilge Baş, Erkan Oymacı, Ulaş Ayvaz Urgancı, Hüseyin Çiyiltepe, Bülent Dinç, Hacer Ceyhan Kara
 Pediatrik Hastalarda Tuffier Çizgisinin Radyolojik Değerlendirilmesi
 Radiological Evaluation of the Tuffier s Line in Pediatric Patients
  Mehmet Sargın, Mehmet Selçuk Uluer, Mahmut Sami Tutar, Sadık Özmen
 Yaşlı Hastalarda Operasyon Sırasında Sol Mammarian Arter Akımının Ölçülmesi
 Intraoperative Left Mamarian Artery Flow Measurement in Elderly Patients
  Barçın Özcem, Haydar Yaşa, Muhammet Akyüzü, Onur Işık
 Medüller Tiroid Kanseri: Bir Olgu Serisi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 Medullary Thyroid Cancer: A Case Series and Review of the Literature
  Murat Ozgur Kılıç, Serdar Gökay Terzioğlu, Gul Daglar
 Epistaksis Üzerine Kesitsel Bir Çalışma: Etyolojik ve Klinik Özellikler
 A Cross-Sectional Study of Epistaxis: Etiologic and Clinical Characteristics
  Abdulkadir Özgür, Mehmet Birinci, Zerrin Ozergin Coskun, Suat Terzi, Ozlem Celebi Erdivanli, Munir Demirci, Engin Dursun
Olgu Sunumu
Başlık/Yazarlar PDF
 Akut Batın Tablosu ile Gelen Alt Lob Pnömonisi: Olgu Sunumu
 Lower Lobe Pneumonia Presenting with a Picture of Acute Abdomen: Case Report
  Alaaddin Yorulmaz, Hulusi Burak Tanir, Mehmet Yucel, Semiha Hidayetoglu
 Metoklopramid Alan Bir Çocukta Akut Distoni: Olgu Sunumu
 Acute Dystonia in a Child Receiving Metoclopramide: Case Report
  Alaaddin Yorulmaz, Sadiye Sert
Derleme
Başlık/Yazarlar PDF
 Obezite Cerrahisi ve Üriner Sistem Taş Hastalığı
 Bariatric Surgery and Urinary Stone Disease
  Cevahir Özer, Tulga Eğilmez