About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Current Issue
Kapak/İçindekiler
Başlık PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Orjinal Araştırma
Başlık/Yazarlar PDF
 Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarının Klinik, Demografik ve Genetik Özellikleri
 Demographic, Clinical and Genetic Features of the Patients with Familial Mediterranean Fever
  Anil Karakayali, Sukran Erten, Selçuk Akan, Alpaslan Altunoglu, Cahide Erzurum, Gulay Gulec Ceylan, Murat Suher
 Pulmoner Emboli Tanısında Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR)
 Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR) in the Diagnosis of Pulmonary Embolism
  Nigar Dirican, Ayse Aynali, Munire Cakir, Sule Atalay, H. Ahmet Bircan, Onder Ozturk, Ahmet Akkaya
 Alopesi Areata Tanılı Hastalarda Patolojik Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 Increased Pathological Worry Levels in Patients with Alopecia Areata
  Basak Sahin, Esra Akyol Soydas , Sevilay Oguz, Selda Isik, Hulya Ertekin
 Akut Renal Allograft Disfonksiyonunda DTPA ve MAG3 Sintigrafileri: Tanısal Değerlerin Karşılaştırması
 DTPA and MAG3 scintigraphy in Acute Renal Allograft Dysfunction: Comparison of Diagnostic Values
  Sevin Ayaz, Ayse Aktas, Gokhan Moray
 Mersinde Yetişkin Erkeklerde Kemik Yoğunluğu Ölçümleri: Lomber Vertebra ve Femur Karşılaştırması
 Bone Mineral Density Measurements of Adult Males in Mersin: Comparison of Lumbar Spine and Femur
  Sevin Ayaz, Mehmet Ercument Dogen
 Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Adropin Düzeyi
 Adropin Levels in Polycystic Ovary Syndrome Patients
  Hacer Şen, Gokhan Erbag, Emine Binnetoglu, Mustafa Eroglu, Hakan Turkon, Sati Zeynep Tekin, Mehmet Asik
 Chiari Ağı: Diğer Konjenital Kalp Hastalıkları ile İlişkisi
 Chiari s Network: Association with Other Congenital Heart Diseases
  Hasim Husrevsahi, Esra Akyüz Özkan
 Rotasyonel Menteşeli Diz Protezi Orta Dönem Sunuçları
 Mid-term Results of Rotating Hinged Knee Prosthesis
  Abdul Fettah Buyuk, Deniz Kargin, Ismet Yalkin Camurcu, Mehmet Akif Kaygusuz, Bekir Eray Kılınç, Hanifi Ucpunar
 Kronik Otitis Medialı Hastalarda Karşı Kulağın Değerlendirilmesi
 Evaluation of the Contralateral Ear in Patients with Chronic Otitis Media
  Omer Bayir, Ahmet Uluat, Meltem Tulgar, Mehmet Eser Sancaktar, Ali Ozdek, Guleser Saylam, Emel Cadalli Tatar, Mehmet Hakan Korkmaz
 Rekürren Aftöz Stomatitde Dispepsi ve İrritabl Barsak Sendromu Sıklığı ile Hematolojik Parametreler
 Dyspepsia, Irritable Bowel Syndrome, and Hematological Parameters in Recurrent Aphthous Stomatitis
  Sevilay Kılıç, Sibel Cevizci, Hacer Sen, Selda Isik, Fahri Gunes, Emine Binnetoglu, Meliha Merve Hiz, Zerrin Ogretmen
 Treatment and follow up outcomes of the patients with peroneal nerve injury: Single center experienc -
 Treatment and Follow Up Outcomes of Patients with Peroneal Nerve Injury: A Single Center Experience
  Yasar Dagistan
 Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları ve Akademik Öz Yeterlikleri
 Academic Motivations and Academic Self-Efficacy of Nursing Students
  Gamze Sarıkoç, Emine Oksuz
 Mide Kanseri Nedeni ile Opere Edilen Hastalardaki Mortaliteyi Etkileyen Faktörler
 Factors Effecting Mortality on Patients Operated on Due to Gastric Carcinoma
  Tolga Dinç, Selami Ilgaz Kayilioglu, Mesut Tez, Faruk Coskun
 Proksimal Humerus Kırıklarında İntramedüller Fibula Greftinin Biyomekanik Etkisi
 Biomechanical Evaluation of the Effect of Intramedullary Fibular Graft in Proximal Humeral Fractures
  Tugrul Bulut, Ulas Akgun, Atilla Citlak, Bora Uzun, Muhittin Sener
 Erişkinlerde Hipospadias Cerrahisi Sonrası Uygulanan Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Etkinliği
 The Effectiveness of Adjuvant Hyperbaric Oxygen Therapy in Adults who Underwent Hypospadias Surgery
  Önder Kara, Ercan Malkoc, Furkan Dursun, Mesut Mutluoglu, Zeki Aktaş, Ali Memiş, Hasan Soydan, Ferhat Ateş
 Akut Alevlenmeli Koah Hastalarında Matriks Metalloproteinazlar ve Oksidatif Stres
 Matrix Metalloproteinases and Oxidative Stress in Patients with AECOPD
  Halef Okan Doğan, Hüseyin Aydın, Özlem Demirpençe, Fatma Mutlu Kukul Güven, Yusuf Kenan Tekin, Ali Sahin
 Türkiyenin Bir Üniversitesinde Öğrencilerin Sigara Kullanımı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 Prevalence of Smoking and Risk Factors Among Students at a University in Turkey
  Ulken Tunga Babaoğlu, Sukran Simsek, Serhat Ozdenk, Gokce Demir, Sibel Cevizci
 Tiroid Cerrahisinde Preinsizyonel ve Postinsizyonel %0,25 Levobupivakain İnfiltrasyonunun Karşılaştırması
 Comparison of Preincisional and Postincisional 0.25% Levobupivacaine Infiltration in Thyroid Surgery
  Mürsel Ekinci, Birzat Emre Golboyu, Ayse Nur Yeksan, Onur Dulger, Murat Aksun, Pınar Karaca Baysal
Deneysel Çalışma
Başlık/Yazarlar PDF
 Çinko: Major Tükürük Bezlerine Radyoprotektif Etkisi Var Mıdır?
 Zinc: Does it Have Radioprotective Effect on Major Salivary Glands?
  Murat Sadıc, Hasan Ikbal Atılgan, Nihat Yumusak, Meliha Korkmaz, Gökhan Koca