About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Current Issue
Kapak/İçindekiler
Başlık PDF
 Kapak
 İçindekiler
Orjinal Araştırma
Başlık/Yazarlar PDF
 Türkiye Trakya Bölgesinde Lomber Disk Herniyasyonu Nedeniyle Opere Edilen 796 Hastanın Demografik Özellikleri
 Demographic Characteristics of 796 Patients Operated for Lumbar Disc Herniation in Thrace Region, Turkey
  Emre Delen, Ahmet Tolgay Akıncı, Banu Tütüncüler, Muzaffer Memiş, Nebile Müge Kunduracılar, Soner Şahin
 İnterkostal Sinir Hasarını Önleyen Basit Bir Toraks Kapama Yöntemi
 A Simple Method for Thoracotomy Closure Avoiding Intercostal Nerve Damage
  Ufuk Çağırıcı, İlker Akçam
 Drenaj Sistemlerinin Perfore Apandisitli Çocuklarda Cerrahi Alan Enfeksiyonuna Etkisi
 Drainage Systems Effect on Surgical Site Infection in Children with Perforated Appendicitis
  Şeref Selçuk Kılıç, Saniye Ekinci, İbrahim Karnak, Arbay Özden Çiftçi, Feridun Cahit Tanyel, Mehmet Emin Şenocak
 Öğrenci ve Öğretim Elamanları için Probleme Dayalı Öğrenim Etkinliğinin Değerlendirilmesi Ölçeğinin Geliştirilmesi
 Developing a Scale for Both Students and Facilitators to Evaluate Problem Based Learning Efficiency
  Erol Gürpınar, Mustafa Kemal Alimoğlu, Cem Güzeller
 Radius Alt Uç Kırıklarının Kapalı Yöntemle Tedavisi, Radius Yüksekliğinin Önemi
 Conservative Treatment of Distal Radius Fractures, Importance of Radial Height
  Gökhan Keleş, Engin Eren Desteli, Murat Erdoğan, Bülent Köksal, Ebru Kelsaka, Sabit Numan Kuyubaşı
 In Vitro Fertilizasyon Uygulanacak Bilateral Hidrosalpenksli Kadınlarda Proksimal Tubal Oklüzyon
 The Proximal Tubal Occlusion in Women with Bilateral Hydrosalpinx Undergoing in Vitro Fertilization
  Pınar Özcan Cenksoy, Cem Fıçıcıoğlu, Özge Kızılkale Yıldırım , Mehmet Sühha Bostancı, Murat Bakacak, Çiğdem Kaspar
 Sentetik Kannabinoidlerin Alveolo-Arteriyel Oksijen Gradienti Üzerine Etkileri
 The Effects of Synthetic Cannabinoids on Alveolar-Arterial Oxygen Gradient
  Egemen Küçük, Hikmet Çoban
 Pediatrist Bakış Açısı ile Erken Süt Çocuğu Diş Çürükleri
 Early Childhood Caries with the Perspective of Pediatrician
  Ibrahim Hakan Bucak, Metin Çalışır, Habip Almis, Agah Bahadır Öztürk, Mehmet Turgut
 Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Nontravmatik Hastalarda Toraks Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
 Thorax Computed Tomography Findings in Non-Traumatic Cases Hospitalized in the Intensive Care Unit
  Mustafa Resorlu, Nilufer Aylanc, Gurhan Adam, Nebil Eker
 Farklı Yaş Gruplarında AMH ve FSH Arasındaki Diskordans Oranları
 Discordance Rates Between AMH and FSH in Different Age Groups
  Selçuk Selçuk, Mehmet Kucukbas, Belgin Devranoglu, Melda Kuyucu, Seracettin Gunaydin, Enis Ozkaya, Husyin Tayfun Kutlu
 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Kan Akımı Enfeksiyonları
 Bloodstream Infections in a Neonatal Intensive Care Unit
  Mehmet Şah İpek, Erdal Ozbek
 Prematür Over Yetmezliği Tanısı Alan 65 Kadında Genetik Analiz Sonuçları
 Cytogenetic Analysis of 65 Women with Premature Ovarian Insufficiency
  Seda Ateş, Pinar Ozcan, Gozde Yesil
 Ailesel Akdeniz Ateşi Olan Gebelerde Basit Kan Parametreleri ve Subklinik İnflamasyon Arasındaki İlişki
 Subclinical Inflammation and Simple Blood Parameters in Pregnant with Familial Mediterranean Fever
  Korkut - Daglar, ayse kirbas, Hakan - Timur, Ozgur - Kara, Hasan Ali Inal, Gulenay - Gencosmanoglu, Zehra - Yilmaz, Nuri - Danisman
 Kronik Hepatit B Virus Enfeksiyonunda Karaciğer Enzimleri ve Histolojisinin Korelasyonu
 Correlation of Liver Enzymes and Liver Histology in Chronic Hepatitis B Virus Infection
  Makbule Eren, Serap Reyhanioglu, Evrim Ciftci, Emine Dundar, Tercan Us, Cagri Ener Dinleyici, Ozcan Bor
 Ağır Metal Maruziyetinde Subklinik Enflamasyonun Nötrofil Lenfosit Oranı ile Değerlendirilmesi
 Evaluation of Subclinical Inflammation with Neutrophil Lymphocyte Ratio In Heavy Metal Exposure
  Ceylan Bal, Ugur Karakulak, Meside Gunduoz, Mujgan Ercan, Engin Tutkun, Hinc Yilmaz
 Kan Etanol Ölçümü için Belirsizliğin Değerlendirilmesi
 The Evaluation of Uncertainty for the Measurement of Blood Ethanol
  Fatma Demet İnce, Banu Arslan, Yusuf Cem Kaplan, Hamit Yasar Ellidag
 Çocukluk Çağında Postenfeksiyöz Akut Serebellar Ataksi
 Postinfectious Acute Cerebellar Ataxia in Childhood
  Olcay Unver, Busra Kutlubay, Gulten Thomas, Nilufer Eldes Hacifazlioglu, Gunes Sager, Dilsad Turkdogan
 Endoskopik Retrograd-Kolanjio-Pankreotografi (ERCP) Komplikasyonlarımız ve Literatürle Karşılaştırılması
 Post-Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatography (ERCP) Complications: Our Experience and Comparison with the Literature
  Sedat Gozel, İhsan Yıldız, Yavuz Savaş Koca
 Skafoid Kaynamamalarında Optimal Tedavi Nedir?
 What is the Optimal Treatment of Atrophic Scaphoid Non-Union?
  Alper Çıraklı, Kerim Oner, Ahmet Piskin, Mehmet Yildiz, Erdal Uzun, Hasan Göçer
 İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü Sistemi Neonatal Antropometriyi Nasıl Etkilemektedir?
 Insulin Like Growth Factor System: How Does it Affect Neonatal Anthropometry?
  Emine Kacar, Alev Özer, Salih Serin, Yakup Gumusalan, Fatma Inanc Tolun, Mine Kanat Pektas
 Acil Servise Başvuran Çocuk Adli Olgularda Travmaların ve İstemli Yaralanmaların Özellikleri
 Trauma and Intentional Injury Characteristics of Pediatric Forensic Cases Applying to Emergency Room
  Esin Akgul Kalkan, Ahmet Yıldırım, Okhan Akdur
 Türk Erkeklerinin Seksüel Performansı Artırmak için Kullanılan İlaç ve Ürünlere Bakışı
 Views of Turkish Men Regarding the use of Drugs and Products for Increasing Sexual Performance
  Sadi Turkan, Selahittin Cayan, Ates Kadioglu
 Prolapsus için Histerektomi Yapılan Olgularda Eşlik Eden Prekanseröz Lezyonların İnsidansı
 The Incidence of Concomitant Precancerous Lesions in Cases Who Underwent Hysterectomy for Prolapse
  Serdar Aydın, Rabia Zehra Bakar, Aygun Mammadzade, Ramazan Dansuk
 Tekrarlayan Ateşi Olan Çocukların Değerlendirilmesi
 Evaluation of Children with Recurrent Fever
  Soner Sertan Kara, Yasemin Ozsurekci, Mehmet Ceyhan
 Over Kanserinde Postoperatif Hipoalbuminemi ile Postoperatif Komplikasyonların İlişkisi
 Association Between Postoperative Hypoalbuminemia and Complications in Ovarian Carcinoma
  Murat Oz, Emin Levent Aksoy, Nilufer Cetinkaya, Eyup Gokhan Durmus, Burak Ersak, Mehmet Mutlu Meydanli
 Genç Erişkin Akut Koroner Sendrom Hastalarında Iskemik Modifiye Albumin in Tanısal Yararlığı
 Diagnostic Utility of Ischemic Modified Albumin in Young Adult Patients with Acute Coronary Syndrome
  Ramazan Güven, Kamil Can Akyol, Nermin Bayar, Guzin Aykal, Faruk Gungor, Mustafa Kesapli, Hamit Yasar Ellidag, Ahmet Celik
 61 Sekonder Amiloidoz Hastasının Değerlendirilmesi: Türkiyeden Tek Merkez Deneyimi
 Evaluation of 61 Secondary Amyloidosis Patients: A Single-Center Experience from Turkey
  Can Huzmeli, Ferhan Candan, Gokhan Bagci, Demet Alaygut, Binnur Bağcı, Esin Yildiz, Ayse Seker Kockara, Mansur Kayatas
Olgu Sunumu
Başlık/Yazarlar PDF
 Ankilozan Spondilit ile Birlikte Cor Triatriatum
 Cor Triatriatum with Ankylosing Spondylitis
  Onur Muhammet Hanedan, Ali İhsan Parlar, Seyhan - Babaroğlu, Kerem - Yay, Garip - Altıntaş
 Tek Taraflı Psödoeksfoliasyon Sendromlu bir Olguda İskemik Değişiklikler
 Ischemic Changes in a Case of Unilateral Pseudoexfoliation Syndrome
  Tolga Kocatürk, Işıl Işıklıgil, Volkan Dayanır, Yelda Özsunar Dayanır, Harun Çakmak
 Alt Ekstremitede Pilomatriksoma
 Pilomatrixoma of the Lower Extremity
  Mustafa Işık, Ömer Arpacıoğlu, Vahap Sarıçiçek, Ünsal Baylar, Mustafa Kemal Yılmaz
 Santral Ven Kateterizasyonunda Kasıtsız Arter Delinmesi
 Inadvertent Arterial Puncture During Central Venous Catheter Insertion
  Hassan Soleimanpour, Samad EJ Golzari, Farzad Rahmani , Mohammad Mokhtarpour
 Büyük Hücreli Akciğer Kanserinin Cilt Metastazları: Olgu Sunumu
 Cutaneous Metastasis of Large Cell Lung Cancer: A Case Report
  İsmail Ertuğrul Gedik, Timuçin Alar, Aslı Muratlı
 Hemotoraksa Sebep olan İntratorasik Schwannom
 Intrathoracic Schwannoma Presented with Hemothorax
  Alkın Yazıcıoğlu, Erdal Yekeler, Esra Özaydın, Nurettin Karaoğlanoğlu
 Akondroplazili Hastada Eksternal Fiksatör ile Çivi Üzerinden Uzatma ve Deformite Düzeltme
 Fixator-Assisted Lengthening and Deformity Correction Over an Intramedullary Nail in a Patient with Achondroplasia
  Erdal Uzun, Ali Eray Gunay, Omer Bayrak, Mahmut Mutlu, Alper Çıraklı
 Sjögren Sendromunda Nadir Görülen Nörolojik Bir Tutulum; Abdusens Sinir Felci
 A Rare Neurological Involvement in Sjögrens Syndrome: Abducens Nerve Palsy
  Yunus Ugan, Atalay Doğru, Mehmet Şahin, Vedat Ali Yurekli, Burcin Ozkart
 Distal Radius Fizyal Arreste Bağlı Eş Zamanlı Radius Uzatma ve Ulna Kısaltma: Vaka Sunumu
 Simultaneous Radial Lengthening and Ulnar Shortening for a Delayed Presentation of Radius Distal Physeal Arrest: A Case Report
  Erdal Uzun, Alper Çıraklı, Fuat Duygulu
 Radyoaktif İyot-131 Tedavisi Alan Annenin Adolesan Çocuğunda Gelişen Hipotiroidi
 Acquired Hypothyroidism in an Adolescent Associated with Radioactive Iodine-131 Therapy of the Mother
  Filiz Serdaroglu, Ozgur Pirgon
 Gebelik Sırasında Heparin Tedavisi Alan Bir Hastada Postpartum Osteoporoz ve Torakal Vertebra Kırığı
 Postpartum Osteoporosis and Thoracic Vertebral Fracture in a Patient Treated with Heparin During Pregnancy
  Ayşe Aydemir Ekim, Pinar Eroglu
 Meckel Divertikülü Torsiyonu Olan Bir Çocukta Sepsis İlişkili Ensefalopati
 Sepsis-Associated Encephalopathy in a Child with the Torsion of Meckel s Diverticulum
  Esra Gurkas, Unsal Yilmaz, Ercan Demir, Kivilcim Gucuyener
Derleme
Başlık/Yazarlar PDF
 Glutatyon S-Transferaz Enzim Gen Polimorfizmleri ve Kardiyovasküler Hastalıklar
 Glutathione S-Transferase Enzyme Gene Polymorphisms and Cardiovascular Diseases
  Ayse Yigit, Hasan Basri Savaş
Orjinal Görüntü
Başlık/Yazarlar PDF
 Kronik Bel Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Paravertebral Kist Hidatik
 A Rare Cause of Chronic Low Back Pain: Paravertebral Hydatid Cyst
  Emel Atar, Ayhan Aşkın