About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Current Issue
Kapak/İçindekiler
Başlık PDF
 Kapak
 İçindekiler
Orjinal Araştırma
Başlık/Yazarlar PDF
 Türkiye Trakya Bölgesinde Lomber Disk Herniyasyonu Nedeniyle Opere Edilen 796 Hastanın Demografik Özellikleri
 Demographic Characteristics of 796 Patients Operated for Lumbar Disc Herniation in Thrace Region, Turkey
  Emre Delen, Ahmet Tolgay Akıncı, Banu Tütüncüler, Muzaffer Memiş, Nebile Müge Kunduracılar, Soner Şahin
 İnterkostal Sinir Hasarını Önleyen Basit Bir Toraks Kapama Yöntemi
 A Simple Method for Thoracotomy Closure Avoiding Intercostal Nerve Damage
  Ufuk Çağırıcı, İlker Akçam
 Drenaj Sistemlerinin Perfore Apandisitli Çocuklarda Cerrahi Alan Enfeksiyonuna Etkisi
 Drainage Systems Effect on Surgical Site Infection in Children with Perforated Appendicitis
  Şeref Selçuk Kılıç, Saniye Ekinci, İbrahim Karnak, Arbay Özden Çiftçi, Feridun Cahit Tanyel, Mehmet Emin Şenocak
 Öğrenci ve Öğretim Elamanları için Probleme Dayalı Öğrenim Etkinliğinin Değerlendirilmesi Ölçeğinin Geliştirilmesi
 Developing a Scale for Both Students and Facilitators to Evaluate Problem Based Learning Efficiency
  Erol Gürpınar, Mustafa Kemal Alimoğlu, Cem Güzeller
 Radius Alt Uç Kırıklarının Kapalı Yöntemle Tedavisi, Radius Yüksekliğinin Önemi
 Conservative Treatment of Distal Radius Fractures, Importance of Radial Height
  Gökhan Keleş, Engin Eren Desteli, Murat Erdoğan, Bülent Köksal, Ebru Kelsaka, Sabit Numan Kuyubaşı
 In Vitro Fertilizasyon Uygulanacak Bilateral Hidrosalpenksli Kadınlarda Proksimal Tubal Oklüzyon
 The Proximal Tubal Occlusion in Women with Bilateral Hydrosalpinx Undergoing in Vitro Fertilization
  Pınar Özcan Cenksoy, Cem Fıçıcıoğlu, Özge Kızılkale Yıldırım , Mehmet Sühha Bostancı, Murat Bakacak, Çiğdem Kaspar
 Sentetik Kannabinoidlerin Alveolo-Arteriyel Oksijen Gradienti Üzerine Etkileri
 The Effects of Synthetic Cannabinoids on Alveolar-Arterial Oxygen Gradient
  Egemen Küçük, Hikmet Çoban
 Pediatrist Bakış Açısı ile Erken Süt Çocuğu Diş Çürükleri
 Early Childhood Caries with the Perspective of Pediatrician
  Ibrahim Hakan Bucak, Metin Çalışır, Habip Almis, Agah Bahadır Öztürk, Mehmet Turgut
 Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Nontravmatik Hastalarda Toraks Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
 Thorax Computed Tomography Findings in Non-Traumatic Cases Hospitalized in the Intensive Care Unit
  Mustafa Resorlu, Nilufer Aylanc, Gurhan Adam, Nebil Eker
 Farklı Yaş Gruplarında AMH ve FSH Arasındaki Diskordans Oranları
 Discordance Rates Between AMH and FSH in Different Age Groups
  Selçuk Selçuk, Mehmet Kucukbas, Belgin Devranoglu, Melda Kuyucu, Seracettin Gunaydin, Enis Ozkaya, Husyin Tayfun Kutlu
 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Kan Akımı Enfeksiyonları
 Bloodstream Infections in a Neonatal Intensive Care Unit
  Mehmet Şah İpek, Erdal Ozbek
 Prematür Over Yetmezliği Tanısı Alan 65 Kadında Genetik Analiz Sonuçları
 Cytogenetic Analysis of 65 Women with Premature Ovarian Insufficiency
  Seda Ateş, Pinar Ozcan, Gozde Yesil
 Ailesel Akdeniz Ateşi Olan Gebelerde Basit Kan Parametreleri ve Subklinik İnflamasyon Arasındaki İlişki
 Subclinical Inflammation and Simple Blood Parameters in Pregnant with Familial Mediterranean Fever
  Korkut - Daglar, ayse kirbas, Hakan - Timur, Ozgur - Kara, Hasan Ali Inal, Gulenay - Gencosmanoglu, Zehra - Yilmaz, Nuri - Danisman
 Kronik Hepatit B Virus Enfeksiyonunda Karaciğer Enzimleri ve Histolojisinin Korelasyonu
 Correlation of Liver Enzymes and Liver Histology in Chronic Hepatitis B Virus Infection
  Makbule Eren, Serap Reyhanioglu, Evrim Ciftci, Emine Dundar, Tercan Us, Cagri Ener Dinleyici, Ozcan Bor
 Ağır Metal Maruziyetinde Subklinik Enflamasyonun Nötrofil Lenfosit Oranı ile Değerlendirilmesi
 Evaluation of Subclinical Inflammation with Neutrophil Lymphocyte Ratio In Heavy Metal Exposure
  Ceylan Bal, Ugur Karakulak, Meside Gunduoz, Mujgan Ercan, Engin Tutkun, Hinc Yilmaz
 Kan Etanol Ölçümü için Belirsizliğin Değerlendirilmesi
 The Evaluation of Uncertainty for the Measurement of Blood Ethanol
  Fatma Demet İnce, Banu Arslan, Yusuf Cem Kaplan, Hamit Yasar Ellidag
 Çocukluk Çağında Postenfeksiyöz Akut Serebellar Ataksi
 Postinfectious Acute Cerebellar Ataxia in Childhood
  Olcay Unver, Busra Kutlubay, Gulten Thomas, Nilufer Eldes Hacifazlioglu, Gunes Sager, Dilsad Turkdogan
 Endoskopik Retrograd-Kolanjio-Pankreotografi (ERCP) Komplikasyonlarımız ve Literatürle Karşılaştırılması
 Post-Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatography (ERCP) Complications: Our Experience and Comparison with the Literature
  Sedat Gozel, İhsan Yıldız, Yavuz Savaş Koca
 Skafoid Kaynamamalarında Optimal Tedavi Nedir?
 What is the Optimal Treatment of Atrophic Scaphoid Non-Union?
  Alper Çıraklı, Kerim Oner, Ahmet Piskin, Mehmet Yildiz, Erdal Uzun, Hasan Göçer
 İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü Sistemi Neonatal Antropometriyi Nasıl Etkilemektedir?
 Insulin Like Growth Factor System: How Does it Affect Neonatal Anthropometry?
  Emine Kacar, Alev Özer, Salih Serin, Yakup Gumusalan, Fatma Inanc Tolun, Mine Kanat Pektas
 Acil Servise Başvuran Çocuk Adli Olgularda Travmaların ve İstemli Yaralanmaların Özellikleri
 Trauma and Intentional Injury Characteristics of Pediatric Forensic Cases Applying to Emergency Room
  Esin Akgul Kalkan, Ahmet Yıldırım, Okhan Akdur
 Türk Erkeklerinin Seksüel Performansı Artırmak için Kullanılan İlaç ve Ürünlere Bakışı
 Views of Turkish Men Regarding the use of Drugs and Products for Increasing Sexual Performance
  Sadi Turkan, Selahittin Cayan, Ates Kadioglu
 Prolapsus için Histerektomi Yapılan Olgularda Eşlik Eden Prekanseröz Lezyonların İnsidansı
 The Incidence of Concomitant Precancerous Lesions in Cases Who Underwent Hysterectomy for Prolapse
  Serdar Aydın, Rabia Zehra Bakar, Aygun Mammadzade, Ramazan Dansuk
 Tekrarlayan Ateşi Olan Çocukların Değerlendirilmesi
 Evaluation of Children with Recurrent Fever
  Soner Sertan Kara, Yasemin Ozsurekci, Mehmet Ceyhan
 Over Kanserinde Postoperatif Hipoalbuminemi ile Postoperatif Komplikasyonların İlişkisi
 Association Between Postoperative Hypoalbuminemia and Complications in Ovarian Carcinoma
  Murat Oz, Emin Levent Aksoy, Nilufer Cetinkaya, Eyup Gokhan Durmus, Burak Ersak, Mehmet Mutlu Meydanli
 Genç Erişkin Akut Koroner Sendrom Hastalarında Iskemik Modifiye Albumin in Tanısal Yararlığı
 Diagnostic Utility of Ischemic Modified Albumin in Young Adult Patients with Acute Coronary Syndrome
  Ramazan Güven, Kamil Can Akyol, Nermin Bayar, Guzin Aykal, Faruk Gungor, Mustafa Kesapli, Hamit Yasar Ellidag, Ahmet Celik
 61 Sekonder Amiloidoz Hastasının Değerlendirilmesi: Türkiyeden Tek Merkez Deneyimi
 Evaluation of 61 Secondary Amyloidosis Patients: A Single-Center Experience from Turkey
  Can Huzmeli, Ferhan Candan, Gokhan Bagci, Demet Alaygut, Binnur Bağcı, Esin Yildiz, Ayse Seker Kockara, Mansur Kayatas
 Rekürren Aftöz Stomatitte VEGF, sVEGFR-1 ve Endostatin Serum Düzeyleri ile VEGF Polimorfizmleri
 VEGF, sVEGFR-1 and Endostatin Serum Levels and VEGF Polymorphisms in Recurrent Aphthous Stomatitis
  Salim Yuce, Binnur Bagci, Gokhan Bagci, Mansur Dogan, Sema Koc, Ilhan Sezgin, Ferhan Candan, Ismail Onder Uysal
 Hepatit C Enfeksiyonu Olan Genç Erkek Hastalarda Platelet Parametrelerinin Değerlendirilmesi
 Evaluation of Platelet Indices in Young Male Patients with Hepatitis C
  Murat Afyon, Cumhur Artuk, Ercan Yenilmez, Berksan Simsek, Ayper Kaya
Derleme
Başlık/Yazarlar PDF
 Glutatyon S-Transferaz Enzim Gen Polimorfizmleri ve Kardiyovasküler Hastalıklar
 Glutathione S-Transferase Enzyme Gene Polymorphisms and Cardiovascular Diseases
  Ayse Yigit, Hasan Basri Savaş