About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Current Issue
Kapak/İçindekiler
Başlık PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Orjinal Araştırma
Başlık/Yazarlar PDF Abstract
 Halluks Valgus Tedavisinde Hyaluronik Asit Enjeksiyonu: Pilot Calışma
 Treatment of Hallux Valgus with Hyaluronic Acid: A Pilot Study
  İlhan Sezer, Meral Bilgilisoy Filiz, Sibel Çubukcu Fırat
 Künt Toraks Travmasına Bağlı Kosta Fraktürü Saptanan 513 Olgunun İncelenmesi
 Retrospective Analysis of 513 Cases Diagnosed with Rib Fracture Secondary to Blunt Thorax Trauma
  Serdar Özkan, Gözde Besi Tetik, Rezan Tahtacı, Osman Uzundere, Gökçe Cinli
 Radyoterapi Öncesi Düşük Prognostik Nutrisyonel İndeks Rektum Kanseri için Kötü Prognostik Faktördür
 Low Prognostic Nutritional Index Before Radiotherapy is a Poor Prognostic Factor for Rectum Cancer
  Neslihan Kurtul, Celalettin - Eroğlu
 Hemodializ Hastalarında Açılan İlk Snuff-Box Fistüllerden Sonra İkincil Arteriovenoz Fistüllerinin Sonuçları
 Secondary Vascular Access Procedures for Hemodialysis After Primary Snuff-Box Arteriovenous Fistula
  Mahir Kirnap, Tugan Tezcaner, Gökhan Moray
 Karotis Kanalının Orta Kulağa Bakan Yüzünde Dehissans Prevalansı ve Tinnitusla İlişkisi
 Prevalence of Carotid Canal Dehiscence Facing with Middle Ear and its Relationship with Tinnitus
  Mehmet Emre Sivrice, Hasan Yasan, İsmail Coban, Mustafa Kayan
 Foramen Laserum um Petrolingual Çıkıntısı ve Internal Carotid Arter ile İlişkisi
 Processes Petrolingualis of the Foramen Lacerum and Relationship with the Internal Carotid Artery
  Enis Kuruoğlu
 Kadmiyum Maruziyetinde Tiroid Hormon Seviyesindeki Değişiklikler
 Alterations of Thyroid Hormone Levels in Cadmium Exposure
  Evren Akgol, Engin Tutkun, Hinc Yılmaz, Fatma Meric Yılmaz, Meside Gündüzöz, Ceylan Demir Bal, Ali Unlu, Sedat Abusoglu
 Pulmoner Emboli Hastalarında Hematolojik Parametrelerin Prognostik Değeri
 The Prognostic Value of Hematological Parameters in Patients with Pulmonary Embolism
  Şule Taş Gülen, Onur Yazıcı, İmran Kurt Ömürlü
 Sepsis Tanısıyla Takip Edilen Hastalarda Nötrofil Lenfosit Oranı ile Mortalite Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 Evaluation of the Association Between the Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Mortality in the Patients Followed up with the Diagnosis of Sepsis
  Pınar Korkmaz, Sertas Erarslan, Onur Toka
 CD56 ve CD98 Düzeylerinin Tekrarlayan Implantasyon Başarısızlığındaki Önemi
 The Importance of CD56 and CD98 Levels in Patients with Recurrent Implantation Failure
  Tevfik Berk Bildacı, Bülent Haydardedeoğlu, Burcu Kısa Karakaya , Filiz Aka Bolat, Hulusi Bülent Zeyneloğlu
 El-Ayak-Ağız Hastalığının Klinik ve Demografik Özellikleri
 Clinical and Demographic Properties of Hand-Foot and Mouth Disease
  Alaaddin Yorulmaz, Nuran Karaca Onat
 Dispeptik Şikâyetleri Olan Hastalarda Helikobakter Pilori ve İntestinal Metaplazi Birlikteliği
 Co-Occurrence of Helicobacter Pylori and Intestinal Metaplasia in Patients with Dyspepsia
  Hüseyin Onur Aydın, Abdulcabbar Kartal, Mehmet Oduncu
 Proksimal Femoral Çivileme Sonrası Superior Gluteal Sinirin Değerlendirilmesi
 Evaluation of the Superior Gluteal Nerve During Proximal Femoral Nailing
  Mehmet Mes Sönmez, Figen Yılmaz, Yunus Oc, Ramazan Erden Erturer, Mustafa Faik Seçkin, Bekir Eray Kılınç, İrfan Öztürk
 Burdurda Görev Yapan Hekimlerin, Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranışları
 The Attitudes and Behaviours of Physicians Working in Burdur, Turkey Toward Rational Medicine Use
  Özgür Önal, Deniz Say Sahin, Betül (Aile Hekimliği) Battaloğlu İnanç, Müzeyyen Özcan
 İzole Frontal Sinüs Cerrahi Patolojileri
 Isolated Frontal Sinus Surgery Pathologies
  Özer Erdem Gur, Didem Nevreste Sonbay Yılmaz, Nuray Ensari
 Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi ve Koroner Anjiografi Sonuçlarının Karşılaştırılması
 Comparison of Myocardial Perfusion Scintigraphy and Coronary Angiography Results
  Umut Elboğa, Emre Kus, Tulay Kus, Gokmen Aktas
 Yaşlı Hastalarda 3 ve 4 Parçalı Proksimal Humerus Kırıklarının Kilitli Plak ile Tedavisi
 Surgical Management of 3 and 4-Part Proximal Humerus Fractures with Locking Plates in Elderly
  Emrah Kovalak, Tolga Atay, Yakup Barbaros Baykal, Özgür Basal
 Acil Servise Başvuran Hastalarda Kan Etanol Konsantrasyonu Ölçüm Nedenleri
 The Reasons for Blood Ethanol Concentration Analyses in Patients Admitted to Emergency Department
  Kübranur Ünal, Turan Turhan, Gökçe Atikeler, Esin Çalcı, Müge Sönmez, Fatma Meriç Yılmaz
 Migren ile Medial Meningeal Arter ve Spinöz Kanal Çapı İlişkili Mi?
 Is Migraine Related to Medial Meningeal Artery and Spinous Foramen Caliber?
  Emre Nalbant, Hande nalbant, Esra Eruyar
Olgu Sunumu
Başlık/Yazarlar PDF Abstract
 Proksimal Fokal Femur Yetmezliği Sınıflamasında Kalça Ultrasonografisi: İki Olgu Sunumu
 Hip Ultrasonography in Classification of Proximal Focal Femoral Deficiency: Two Case Reports
  Ümit Yaşar Ayaz, Sevin Ayaz, Mehmet Ercument Döğen, Baki Hekimoğlu