About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Abstract

Comparison The Effectiveness Of Corticosteroid And Pulsed Radiofrequency In Chronic Shoulder Pain


PDF
Authors
korgün ökmen, Burcu Metin Okmen

J Clin Anal Med 2018;9(1):87-91
doi:10.4328/JCAM.5511

Abstract

Kronik omuz ağrısında kortikosteroid ve pulsed radyofrekansın etkinliklerinin karşılaştırılması

Öz

Giriş: Akromioklavikular eklem bozuklukları, impingement sendromu olan hastalarda özellikle yaygındır. İmpingement sendromlu hastalarda akromioklavikular eklem ve subakromial alana uygulanan kortikosteroid (KS) ve pulsed radyofrekans (PRF) tedavilerinin etkinliklerini uzun dönemde değerlerlendirmeyi amaçladık.Araç ve Yöntem: 40 hasta iki farklı grupta analiz edildi; CS (n=20) and PRF (n=20). Tedavi öncesi (H0) ve tedavi sonrası 1. (H1), 4. (H4), 12. (H12) ve 24. (H24) haftada hastalar Vizüel Analog Skala (VAS), Omuz Ağrısı ve Özürlülük İndeksi (SPADI) skorları ve Beck Depresyon Envanteri (BDE) Ölçeği testleri uygulandı. Bulgular: Her iki grupta da H0 ile H1, H4, H12, H24 karşılaştırıldığında tüm değerlendirme parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme vardı (p<0.05). Gruplar birbirleri ile karşılaştırıldığında ise H1, H4, H12, H24’te VAS, SPADI ve BDE değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05).Tartışma: Çalışmamızın sonuçları, impingement sendromu nedeniyle kronik omuz ağrısı olan hastalarda akromioklavikular eklem ve subakromial alana uygulanan KS enjeksiyonları ve PRF tedavisinin, altı aylık takipte etkili olduğunu göstermiştir. Fakat istatistiksel olarak birbirlerine üstünlük saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Akromioklavikular eklem; subakromiyal alan; omuzun darbe sendromu; kortikosteroid enjeksiyonları; pulsed radyofrekans

Comparison the effectiveness of corticosteroid and pulsed radiofrequency in chronic shoulder pain

Abstract

Objectives: Acromioclavicular joint (ACJ) disorders are particularly common in patients with impingement syndrome. We aim to evaluate the effectiveness of corticosteroid (CS) injections and pulsed radiofrequency (PRF) therapies applied to the Acromioclavicular joint (ACJ) and subacromial area in the long-term in patients with impingement syndrome.Materials and Methods: 40 patients were analyzed in 2 different groups; CS(n=20) and PRF(n=20). Pre-treatment (W0) and post-treatment follow-ups at one (W1), four (W4), 12 (W12) and 24 weeks (W24) were carried out using Visual Analogue Scale (VAS), Shoulder Pain And Disability Index (SPADI) scores and Beck Depression Inventory (BDI) Scale tests.Results: There was a statistically significant improvement in all the evaluation parameters at W1, W4, W12 and W24 compared to W0 in both groups (p<0.05). The comparison of the groups with each other there was no statistically significant difference between the VAS, SPADI and BDI values at W1, W4, W12, W24 (p>0.05).Conclusions: Our study results showed that CS injections and PRF therapy applied to the ACJ and subacromial area were effective during six-month follow-up in patients with chronic shoulder pain due to impingement syndrome. But statistical significance superiority to each other was not determined.

 Keywords: Acromioclavicular joint; subacromial area; impingement syndrome; corticosteroid injections; pulsed radiofrequency

 

 Keywords : Acromioclavicular joint, subacromial area, impingement syndrome, corticosteroid injections, pulsed radiofrequency,

Citations in Google Scholar

How to Cite :
korgün ökmen, Burcu Metin Okmen, Comparison The Effectiveness Of Corticosteroid And Pulsed Radiofrequency In Chronic Shoulder Pain, J Clin Anal Med 2018;9.(1):87-91