About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Current Issue - MARCH 2017
Cover/Index
Title PDF
 Cover
PDF
 Index
PDF
Original Article
Title/Authors PDF
 The impact of pleural lavage cytology before and after resection on prognosis
 Rezeksiyon öncesi ve sonrasında incelenen plevral lavaj sitolojisinin prognoza etkisi
  Serdar Özkan, Ertan Aydın, Ozgur Omer Yıldız, Ulku Yazıcı, Mehmet Furkan Sahin, Funda Demirağ
 The distribution of hepatitis c virus genotypes of patients with chronic hepatitis c ınfection in the Eskisehir region of Turkey
 Kronik hepatit c enfeksiyonlu hastalarda hepatit c virüs genotiplerinin Eskişehir bölgesindeki dağılımı
  Tercan Us, Nilgun Kasifoglu , Ferhat Gurkan Aslan, Muge Aslan, Yurdanur Akgun, Gul Durmaz
 The relationship between epicardial adipose tissue volume and coronary plaque structure in diabetics
 Diyabetiklerde epikardiyal yağ volümü ile koroner plak yapısı arasındaki ilişki
  Gökhan Aksan, Serhat Sıgırcı, Gökhan Cetinkal, Burak Musa Ayhan, Süleyman Sezai Yıldız, AYSEGUL İdil Soylu, Muzaffer Basak, Kadriye Orta Kılıckesmez
 Evaluation of erythrocyte and thrombocyte parameters in pediatric patients with diabetes mellitus
 Diabetes mellitusu olan çocuk hastalarda eritrosit ve trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi
  Seher Erdogan, Fatma Dursun, Heves Kırmızıpekmez, Sirin Guven, Ulku Miray Yıldırım
 Peripheral facial nerve paralysis secondary to acute otitis media
 Akut otitis mediaya sekonder gelişen periferik fasiyal paralizi
  Ahmet Mutlu, Murat Öztürk, Murat Topdag, Mete İseri, Sinem Daslı
 Role of computed tomography severity index in acute diagnosis and follow-up of acute pancreatitis
 Akut pankreatit tanı ve takibinde bilgisayarlı tomografi şiddet indexinin rolü
  Serap Biberoğlu, Murat Koyuncu, Ahmet Cevdet Toksoz, Fatih Cakmak, Derya Ozturk, Emin Cakmakci, Ibrahim Ikizceli
 The role of histopathology, endometrium thickness and obstetric history in abnormal uterine bleeding
 Anormal uterin kanamada histopatoloji, endometrial kalınlık ve obstetrik öykü karşılaştırması
  Turkan Cengiz, Fahriye Kılınc, Hatice Işık, Refika Selimoğlu, Handan Yılmaz
 Comparison of the effect of noise levels on stress response in two different operation groups in an orthopedic surgery room
 Ortopedi ameliyathanesinde farklı iki ameliyat grubundaki gürültü düzeylerinin stres yanıt üzerine etkisinin karşılaştırılması
  Hasibe Gül Baytan Yıldız, Sanem Cakar Turhan , Feyhan Okten, Enver Ozgencil, Filiz Tuzuner
 Evaluation of renal function in children by Tc-99m DTPA scintigraphy
 Çocuklarda böbrek fonksiyonunun Tc-99m DTPA sintigrafisi ile değerlendirilmesi
  Sevin Ayaz
 Is there a threshold of body mass index for to predict extracorporeal shock wave lithotripsy success?
 Ekstrakorporeal şok dalga litotripsi başarını öngörmede bir vücut kitle indeksi eşik değeri var mı?
  Sedat Yahsi, Senol Tonyali, Cavit Ceylan, Serkan Dogan, Eymen Gazel
 The levels of serum B12, folic acid and homocysteine in the thromboembolic diseases
 Tromboembolik hastalıklarda serum B12, folik asit ve homosistein düzeyi
  Keziban Ucar Karabulut, Aysegül Bayır, Fatih Kara, Ahmet Ak
 Evaluation of postprandial total antioxidant activity in normal and overweight individuals
 Normal ve aşırı kilolu kişilerde postprandiyal total antioksidan aktivitenin değerlendirilmesi
  Fatma Demet Arslan, Mehmet Hicri Köseoğlu, Aysenur Atay, Yavuz Yigit, Yasemin Akcay, Eser Sözmen
 Neutrophil/Lymphocyte ratio and mean platelet volume in patients with gout
 Gut hastalığında Nötrofil/Lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacmi
  Ayşe Balkarlı, Atalay Dogru, Yunus Ugan, Gulsum Dogan, Mehmet Sahin
 The effect of consolidation chemotherapy for LA-NSCLC patients receiving concurrent chemoradiotherapy
 Eş zamanlı kemoradyoterapi alan lokal ileri KHDAK hastalarda konsolidasyon kemoterapisinin etkinliği
  Yelda Varol, Berna Komurcuoglu, Ufuk Yilmaz, Esra Korkmaz Korkmaz Kirakli, Aysen Evkan
 Does obesity impact assisted reproductive outcomes in patients with endometriosis?
 Endometriozisli hastalardaki obezitenin yardımcı üreme tekniklerinin sonuçları üzerinde bir etkisi var mı?
  Yaprak Engin-Üstün, Mustafa Kara, Necati Hancerlioğulları, Nafiye Yılmaz
 Analysis of vitamin D receptor (VDR) gene polymorphisms in alopecia areata
 Alopesi areatada vitamin D reseptör (VDR) polimorfizminin analizi
  Ömer Ateş
 Determination of anxiety levels by Beck anxiety inventoryin emergency medicine residents before and after night duties
 Acil asistalarının nöbet öncesi ve nöbet sonrası anksiyetesinin Beck anksiyete skoru ile karşılaştırılması
  Atakan Savrun, Selim Bozkurt, Mehmet Okumus, Şeyda Tuba Savrun
 The comparative analysis of biochemical parameters in patients with pleural effusions: A prospective study
 Plevral effüzyonlu hastalarda biyokimyasal parametrelerin karsılastırmalı analizi: Prospektif bir çalışma
  Ali Cevat Kutluk, Hasan Akın, Sulhettin Arslan, Suleyman Aykut Altunkaya
 The relationship between postpartum depression and intimate partner violence
 Postpartum depresyon ile eş şiddeti arasındaki ilişki
  Süheyla Doğan Bulut, Esra Alataş, Gamer Gunay, Serdar Bulut
Review Article
Title/Authors PDF
 Complications of spinal cord injuries: Two case reports and a review of the literature
 Spinal cord yaralanmalarında komplikasyonlar: İki olgu sunumu ve literatür derlemesi
  Pınar Karabacak, Kemal Yetiş Gülsoy, Hacı Ömer Osmanlıoğlu, Lütfi Yavuz
 Patient preparation for oncological FDG-PET/CT imaging
 Onkolojik FDG-PET/BT görüntüleme için hasta hazırlığı
  Sevin Ayaz