About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Current Issue - MAY 2017
Cover/Index
Title PDF
 Cover
PDF
 Index
PDF
Original Article
Title/Authors PDF
 Treatment of hallux valgus with hyaluronic acid: A pilot study
 Halluks valgus tedavisinde hyaluronik asit enjeksiyonu: Pilot çalışma
  İlhan Sezer, Meral Bilgilisoy Filiz, Sibel Çubukcu Fırat
 Retrospective analysis of 513 cases diagnosed with rib fracture secondary to blunt thorax trauma
 Künt toraks travmasına bağlı kosta fraktürü saptanan 513 olgunun incelenmesi
  Serdar Özkan, Gözde Besi Tetik, Rezan Tahtacı, Osman Uzundere, Gökçe Cinli
 Low prognostic nutritional index before radiotherapy is a poor prognostic factor for rectum cancer
 Radyoterapi öncesi düşük prognostik nutrisyonel indeks rektum kanseri için kötü prognostik faktördür
  Neslihan Kurtul, Celalettin - Eroğlu
 Secondary vascular access procedures for hemodialysis after primary snuff-box arteriovenous fistula
 Hemodializ hastalarında açılan ilk snuff-box fistüllerden sonra ikincil arteriovenoz fistüllerinin sonuçları
  Mahir Kirnap, Tugan Tezcaner, Gökhan Moray
 Prevalence of carotid canal dehiscence facing with middle ear and its relationship with tinnitus
 Karotis kanalının orta kulağa bakan yüzünde dehissans prevalansı ve tinnitusla ilişkisi
  Mehmet Emre Sivrice, Hasan Yasan, İsmail Coban, Mustafa Kayan
 Processes petrolingualis of the Foramen Lacerum and relationship with the internal carotid artery
 Foramen Laserum'un petrolingual çıkıntısı ve internal carotid arter ile ilişkisi
  Enis Kuruoğlu
 Alterations of thyroid hormone levels in cadmium exposure
 Kadmiyum maruziyetinde tiroid hormon seviyesindeki değişiklikler
  Evren Akgol, Engin Tutkun, Hinc Yılmaz, Fatma Meric Yılmaz, Meside Gündüzöz, Ceylan Demir Demir Bal, Ali Unlu, Sedat Abusoglu
 The prognostic value of hematological parameters in patients with pulmonary embolism
 Pulmoner emboli hastalarında hematolojik parametrelerin prognostik değeri
  Şule Taş Gülen, Onur Yazıcı, İmran Kurt Ömürlü
 Evaluation of the association between the neutrophil to lymphocyte ratio and mortality in the patients followed up with the diagnosis of sepsis
 Sepsis tanısıyla takip edilen hastalarda nötrofil lenfosit oranı ile mortalite arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
  Pınar Korkmaz, Sertas Erarslan, Onur Toka
 The importance of CD56 and CD98 levels in patients with recurrent implantation failure
 CD56 ve CD98 düzeylerinin tekrarlayan implantasyon başarısızlığındaki önemi
  Tevfik Berk Bildacı, Bülent Haydardedeoğlu, Burcu Kısa Karakaya , Filiz Aka Bolat, Hulusi Bülent Zeyneloğlu
 Clinical and demographic properties of hand-foot and mouth disease
 El-ayak-ağız hastalığının klinik ve demografik özellikleri
  Alaaddin Yorulmaz, Nuran Karaca Onat
 Co-occurrence of helicobacter pylori and intestinal metaplasia in patients with dyspepsia
 Dispeptik şikâyetleri olan hastalarda helikobakter pilori ve intestinal metaplazi birlikteliği
  Hüseyin Onur Aydın, Abdulcabbar Kartal, Mehmet Oduncu
 Evaluation of the superior gluteal nerve during proximal femoral nailing
 Proksimal femoral çivileme sonrası superior gluteal sinirin değerlendirilmesi
  Mehmet Mes Sönmez, Figen Yılmaz, Yunus Oc, Ramazan Erden Erturer, Mustafa Faik Seçkin, Bekir Eray Kılınç, İrfan Öztürk
 The attitudes and behaviours of physicians working in Burdur, Turkey toward rational medicine use
 Burdur'da görev yapan hekimlerin, akılcı ilaç kullanımına yönelik tutum ve davranışları
  Özgür Önal, Deniz Say Sahin, Betül (Aile Hekimliği) Battaloğlu İnanç, Müzeyyen Özcan
 Isolated frontal sinus surgery pathologies
 İzole frontal sinüs cerrahi patolojileri
  Özer Erdem Gur, Didem Nevreste Sonbay Yılmaz, Nuray Ensari
 Comparison of myocardial perfusion scintigraphy and coronary angiography results
 Miyokard perfüzyon sintigrafisi ve koroner anjiografi sonuçlarının karşılaştırılması
  Umut Elboğa, Emre Kus, Tulay Kus, Gokmen Aktas
 Surgical management of 3 and 4-part proximal humerus fractures with locking plates in elderly
 Yaşlı hastalarda 3 ve 4 parçalı proksimal humerus kırıklarının kilitli plak ile tedavisi
  Emrah Kovalak, Tolga Atay, Yakup Barbaros Baykal, Özgür Basal
 The reasons for blood ethanol concentration analyses in patients admitted to emergency department
 Acil servise başvuran hastalarda kan etanol konsantrasyonu ölçüm nedenleri
  Kübranur Ünal, Turan Turhan, Gökçe Atikeler, Esin Çalcı, Müge Sönmez, Fatma Meriç Yılmaz
 Is migraine related to medial meningeal artery and spinous foramen caliber?
 Migren ile medial meningeal arter ve spinöz kanal çapi ilişkili mi?
  Emre Nalbant, Hande Nalbant, Esra Eruyar