About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - Supplement 2 (2013)
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
PDF
Index
PDF
Case Report
Title/Authors PDF
 Primary Sjogrens Syndrome Associated with Basal Cell Carcinoma: Case Report
 Bazal Hücreli Karsinom ile İlişkili Primer Sjögren Sendromu: Olgu Sunumu
  Tuğba Aktan Köşker, Şükran Erten, Hayriye Tatlı Doğan
 Acute Gastric Bleeding Due to Giant Hyperplastic Polyp
 Dev Hiperplastik Polibe Bağlı Akut Gastrik Kanama
  Bülent Aksel, Lütfi Doğan, Salim Demirci, Ali Ekrem Ünal, Hikmet Akgül
 Pleural Effusion and Differential Diagnosis in a Patient with Rheumatoid Arthritis
 Romatoid Artritli Hastada Plevral Efüzyon ve Ayırıcı Tanı
  Jülide Çeldir Emre, Ayşegül Baysak, Ümit Aksoy, Adnan Tolga Öz, Nigar Dirican
 Laparoscopy-Assisted Cystectomy: Management of a Large Ovarian Cyst with Torsion
 Laparoskopik Asiste Kistektomi: Torsiyone Olmuş Büyük bir Over Kistinin Yönetimi
  Emin Üstünyurt, Müzeyyen Duran
 The Usage of 2 and 3-Dimensionel Ultrasound in Prenatal Diagnosis of Sacrococcygeal Teratoma: Report of a Case
 Sakrokoksigeal Teratom Olgusunun Prenatal Tanısında 2 ve 3 Boyutlu Ultrasonografinin Kullanımı: Olgu Sunumu
  Fatma Uysal, Gürhan Adam, Mustafa Reşorlu, Serçin Baş, Ahmet Uysal
 Endometriosis in the Rectus Abdominis Muscle: A Case Report
 Rektus Abdominis Kası Yerleşimli Endometriozis: Olgu Sunumu
  Yasemin Taşçı, Soner Düzgüner, Orhan Gelişen, İpek Nur Balın, Hakan Gökçin
 Unusual Presentation of Alveolar Echinococ with Simultane Intramyocardial and Lung: Case Report
 Nadir Görülen Eş Zamanlı İntramiyokardiyal ve Akciğer Yerleşimli Alveolar Ekinokokkus: Olgu Sunumu
  Bayram Metin, Hüseyin Ede, Yavuz Selim İntepe, Hasan Ekim, Neziha Yılmaz, Esef Bolat, Şener Yıldırım, Eylem Yıldırım
 Late Onset Isolated Traumatic Pneumomediastinum in a Child: A Case Report
 Çocukta Geç Tespit Edilen İzole Travmatik Pnömomediastinum: Olgu Sunumu
  Ali Kemal Erenler, Latif Duran, Soner Dağlı, Özkan Öztürk, Oya Yıldız
 Invagination Associated with Ileocecal Duplication Cyst: A Case Report
 İleoçekal Duplikasyon Kistine Bağlı Gelişen İnvajinasyon; Bir Olgu Sunumu
  Şirin Başpınar, Nermin Karahan, Mustafa Çelik, Olga Koçkar
 Primary Testicular Lymphoma: Two of Case Reports
 Primer Testis Lenfoması: İki Olgu Sunumu
  Recep Bedir, İbrahim Şehitoğlu, Afşin Rahman Mürtezaoğlu, Muhammed Yaytokgil, Hakkı Uzun
 Cartilage Calcification Mimics Polychondritis in Bone Scintigraphy
 Kemik Sintigrafisinde Polikondrit Benzeri Bulgu Veren Kartilaj Kalsifikasyonu
  Hasan Ikbal Atilgan, Murat Sadıç, Meliha Korkmaz, Sezgin Karasu, Arif Osman Tokat
 A Rare Cause of Acute Urinary Retention: Retroperitoneal Ganglioneuroma and Concurrent Mediastineal Schwannoma
 Akut Üriner Retansiyonun Nadir Bir Nedeni: Retroperitoneal Ganglionöroma ve Eş Zamanlı Görülen Mediastinal Schwannoma
  Salih Budak , Muzaffer Yılmaz, Hüseyin Aydemir , Osman Köse, Fatma Hüsniye Dilek, Öztuğ Adsan
 A Case of Bezolds Abscess with an Unusual Extension to the Upper Thorax
 Üst Toraks da Alışılmadık Bezold Apse Olgusu
  Reza Javad Rashid , Masood Naderpour , Javad Jalili, Afshin Habibzadeh, Maryam Mozayyan
 Forgotten Surgical Needle in the Anterior Abdominal Wall: A Case Report
 Batın Ön Duvarında Unutulan Cerrahi İğne: Olgu Sunumu
  Ali Akdemir, Deniz Şimşek, Ahmet Özgür Yeniel, Celal Çınar, Ahmet Mete Ergenoglu
 Incontinentia Pigmenti: A Case Report
 İnkontinensiya Pigmenti: Bir Olgu Sunumu
  İlknur Balta, Emine Ünal, Erdem Vargöl, Dilek Sarıcı, Adem Yasin Köksoy
 Reanastomosis with Stapler in Duodenojejunal Junction Anastomosis Leakage: A Case Report
 Duodenojejunal Bileşke Anastomoz Kaçağında Stapler ile Reanastomoz: Vaka Sunumu
  Ahmet Seker, Resit Ciftci, İrfan Eser, Alpaslan Terzi, Ali Uzunkoy, Yusuf Yucel
 Recurrent Suicide Attempt With Amitriptyline in a Patient with Depressive Mood Disorder
 Depresif Duygu Durum Bozukluğu Olan Bir Hastada Amitriptilin ile Tekrarlayan Özkıyım Girişimi
  Hızır Ufuk Akdemir, Pınar Henden, Şahin Çolak, Latif Duran, Celal Katı
 A Case of Cardiac Arrest Due to Late Diaphragm Hernia
 Geç Diyafragma Hernisi Nedeniyle Kardiyak Arrest Gelişen Olgu
  Duygu Mergan İliklerden, Ümit İliklerden, Ufuk Çobanoğlu
 Phantom Extremity Pain Responding to Stellate Ganglion Blockage: Case Report
 Stellat Ganglion Blokajına Yanıt Veren Fantom Ekstremite Ağrısı: Olgu Sunumu
  Edip Gönüllü, Devrimsel Harika Ertem, Yüksel Erkin, Orhan Kalemci, Aydın Taşdöğen
 Nevoid Melanoma: A Case Report
 Nevoid Melanom: Olgu Sunumu
  Esra Karakuş, Özgür Ekinci, Özlem Erdem, Ömer Uluoğlu
 Endoscopic Removal of the Tooth Brush Which Was Impacted in Stomach: Case Report
 Mideye İmpakte Olmuş Diş Fırçasının Endoskopik Olarak Çıkartılması: Olgu Sunumu
  Fevzi Cengiz, Erkan Oymacı, Baha Zengel, Nazif Erkan, Mehmet Yıldırım
 Giant Mediastinal Teratoma
 Dev Mediastinal Teratom
  İlkay Albayrak, Taner Tarladaçalışır, Selçuk Köse, Sedat Koçal
 Second Primary Neuroendocrine Tumor in a Patient Operated Because of Lung Carcinoid Tumor: Small Cell Lung Cancer
 Opere Akciğer Karsinoid Tümör Olgusunda İkinci Primer Nöroendokrin Tümör: Küçük Hücreli Akciğer Karsinomu
  Jülide Çeldir Emre, Ayşegül Baysak, Gürsel Çok, Deniz Nart, Ufuk Çağırıcı
 A Complication That Can Be Faced After Embolectomy: Drug Caused Coagulation Problem
 Embolektomi Sonrası Yaşanabilecek Bir Komplikasyon: İlaç Nedenli Koagülasyon Problemi
  Erdal Şimşek, Aytaç Çalışkan, Başak Türkcan, Ufuk Tütün
 Mirror Movement in an Isolated Case and in a Case with Klippel-Feil Syndrome
 İzole ve Klippel-Feil Sendromuna Eşlik Eden Ayna Hayali Hareketi Olan İki Olgu Sunumu
  Mehmet Canpolat, İlknur Çelik, Selim Doğanay, Hakan Gümüş, Hüseyin Per
 A Rare Fracture That Ottawa Ankle Rules are Insufficient: Isolated Posterior Malleolar Fracture
 Ottowa Kriterlerinin Yetersiz Kaldığı Nadir Bir Kırık: İzole Posterior Malleol Kırığı
  Bülent Karslıoğlu, Yusuf Emrah Eyi, Salim Kemal Tuncer, Yusuf Erdem, Ali Osman Yıldırım
 Restrictive Cardiomyopathy in Childhood: Case Report
 Çocukluk Döneminde Ortaya Çıkan Restriktif Kardiyomiyopati: Olgu Sunumu
  Osman Güvenç, Derya Arslan, Derya Çimen, Bülent Oran
 Munchausen Syndrome: A Case with Presenting Sudden Hearing Loss
 Munchausen Sendromu: Ani İşitme Kaybı ile Başvuran İki Hasta
  Murat Öztürk, Fatih Sarı, Selvet Erdogan, Fatih Mutlu
 A Rare Combination Causing Fetal Demise: Isolated Single Umbilical Artery and Long Umbilical Cord
 Fetal Ölüme Neden olan Nadir Bir Kombinasyon: İzole Tek Umbilikal Arter ve Uzun Umbilikal Kord
  Selen Doğan, Özgür Özyüncü, Gürkan Bozdağ
 A Case of Erythema Multiforme Related to Interferon Alpha 2A Treatment for Behçet Uveitis
 Behçet Üveitinde İnterferon Alfa 2A Tedavisi ile İlişkili Eritema Multiforme Olgusu
  Ercan Karabacak, Ersin Aydın, Evren Gökeşme, Bilal Doğan
 Doc! Where are My Legs? Leriche Syndrome Case Report
 Doktor! Bacaklarım Nerede? Leriche Sendromu Olgusu
  Birdal Güllüpınar
 An Adult Form of Gaucher Disease Associated with Portal Hypertension: A Case
 Portal Hipertansiyon ile İlişkili Erişkin Form Gaucher Hastalığı: Olgu Sunumu
  Ahmet Cumhur Dülger, Sevdegül Karadaş, Hayriye Gönüllü, Bilge Gültepe, Mehmet Taşdemir
 Giant Cavernous Haemangioma of the Spleen Causing Thrombocytopenia and Anemia
 Trombositopeni ve Anemiye Neden olan Dalağın Dev Kavernöz Hemanjiomu
  Güvenç Diner, Orhan Veli Özkan, Muzaffer Yıldırım, Yasemin Gündüz, Ömer Yalkın
 Diffuse Myocardial Tc99m HDP Uptake in a Hemodialysis Patient: A Rare Case
 Hemodiyalize Giren Hastada Diffüz Miyokardiyal Tc99m HDP Tutulumu: Nadir Bir Olgu
  Murat Sadıç, Hasan Ikbal Atılgan, Gökhan Koca, Koray Demirel, Meliha Korkmaz
 MRI Findings of Congenital Bilateral Lacrimal Gland Agenesis in a Patient with Blepharophimosis Syndrome
 Blefarofimozis Sendromlu Bir Hastada Konjenital Bilateral Lakrimal Gland Agenezisinin MRG Bulguları
  Harun Arslan, Metin Saylık
 Magnetic Resonance Imaging Findings of a Case with Orbital Cavernous Hemangioma
 Orbital Kavernöz Hemanjiomlu Bir Olgunun Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
  Harun Arslan, Metin Saylık
 Late Onset Subacute Sclerosing Panencephalitis: Presenting Psychosis
 Psikoz ile Prezente olan Geç Başlangıçlı Subakut Sklerozan Panensefalit
  Yavuz Altunkaynak, Zerrin Yıldırım, Devrimsel Harika Ertem, Ayten Ceyhan Dirican, Sevim Baybaş