About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - Supplement 3 (2013)
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
PDF
Index
PDF
Case Report
Title/Authors PDF
 İzole Medial Subtalar Joint Dislocation: Case Report and Literature Review
 İzole Medial Subtalar Eklem Çıkığı: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi
  Yavuz Akalın, Ahmet İmerci, Levent Sürer, Umut Canbek, Ahmet Savran
 A Case of Fahr Syndrome Presenting with Seizures
 Nöbet ile Başvuran bir Fahr Sendromu Olgusu
  Mustafa Çalık, Mahmut Abuhandan, Akın İşcan, Hasan Çeçe, Ekrem Karakaş
 Spontaneous Pneumomediastinum: Coexistence of Shortness of Breath and Hoarseness
 Spontan Pnömomediastinum: Nefes Darlığı ve Ses Kısıklığı Birlikteliği
  Hızır Ufuk Akdemir, Burcu Türköz, Celal Katı, Latif Duran, Servet Kayhan, Fatih Çalışkan
 A Rare Cause of Macroscopic Hematuria on Eleven-Year-Old Girl: Bladder Hemangioma
 Onbir Yaşındaki Çocuk Hastada Makroskopik Hematürinin Nadir Bir Nedeni: Mesane Hemanjiyomu
  Sezgin Güvel
 Hardly Treated Infective Endocarditis Case Accompanied by Severe Erithrodermia
 Şiddetli Eritroderminin Eşlik Ettiği Tedavisi Zor İnfektif Endokardit Vakası
  Murat Ziyrek, Sinan Şahin, Uğur Kostakoğlu, Onur Şen, Hatice Ziyrek
 A Case Report of Anterior Ethmoid Mucocele Showing Intraorbital Extension
 İntraorbital Uzanım Gösteren Anterior Etmoid Mukoselli Bir Olgu Sunumu
  Harun Arslan, Metin Saylık
 Scrotal Epidermoid Cyst
 Skrotal Epidermoid Kist
  Emine Ünal, Ahmet Murat Bayraktar , Özlem Bozkurt
 Bilateral Thalamic Infarct: A Case Report
 Bilateral Talamik İnfarkt: Bir Olgu Sunumu
  Mehmet Ekiz, Hızır Ufuk Akdemir, Hülya Özcan, Fatih Çalışkan
 Motor Deficit After Cervical Surgery, Parsonage-Turner Syndrome or Root Lesion
 Servikal Cerrahi Sonrası Motor Defisit, Parsonage-Turner Sendromu mu? Kök Lezyonu mu?
  Ayşe Banu Sarıfakıoğlu, Aliye Yıldırım Güzelant, Pınar Öztop Çiftkaya, Sevgi İkbali Afşar
 A Rare Cause of Chest Pain in a Young Man: Primary Pneumomediastinum
 Genç Bir Erkekte Nadir Bir Göğüs Ağrısı Nedeni: Primer Pnömomediastinum
  Mehmet Ekiz, Hızır Ufuk Akdemir, Özlem Keskin, Hülya Özcan, Mustafa Çapraz
 A Rare Reason of Intestinal Obstruction: A Foreign Body in Rectum
 İntestinal Obstrüksiyonun Nadir Görülen Bir Nedeni: Rektumda Yabancı Cisim
  Ahmet Baydın, Mehmet Tevfik Demir, Ercüment Ersözlü, Murat Güzel, Sencer Özsoy
 Prenatal Ultrasonography in the Diagnosis of Vein of Galen Aneurysmal Malformation
 Galen Ven Anevrizmal Malformasyonunun Prenatal Ultrasonografik Tanısı
  Fatma Uysal, Seçil Kurtulmuş, Ahmet Uysal
 Prenatal Diagnosis of Teratoma of The Neck By Using 2 and 3 Dimensional Ultrasound; A Case Report
 İki ve Üç Boyutlu Ultrasonografi ile Prenatal Tanı Konan Servikal Teratom; Olgu Sunumu
  Fatma Uysal, Seçil Kurtulmuş, Ahmet Uysal
 Right Axillary Sweating After Left Thoracoscopic Sypathectomy in Two-Stage Surgery
 İki Aşamalı Cerrahide Sol Torakoskopik Sempatektomi Sonrası Görülen Sağ Aksiller Terleme
  Berkant Özpolat, Nesimi Günal, Koray Dural
 Intradermal Melanocytic Nevus Containing Bone Metaplasia: A Case Report
 Kemik Metaplazisi İçeren İntradermal Melanositik Nevüs: Olgu Sunumu
  Recep Bedir, Afşin Rahman Mürtezaoğlu, Rüştü Köse
 A Rare Case: Gastric Cancer; Involving Primery Thoracal Vertebral Metastases
 Nadir Bir Olgu: Mide Kanseri Primer Vertebral Kemik Metastazı
  Harun Arslan, Mehmet Kadir Bartın, Mehmet Fatih Özbay, Ayşe Arslan
 An Osteoma Located on the Radial Head: A Case Report
 Radius Başı Yerleşimli Osteoma: Olgu Sunumu
  Seyitali Gümüştaş, İsmail Ağır, Hacı Bayram Tosun, Hacı Mehmet İnan
 Intrapericardial Gossypiboma in an Elderly Patient
 Yaşlı Bir Hastada İntraperikardiyal Gossipiboma
  Berkant Özpolat, Nesimi Günal, Rasih Yazkan, Koray Dural
 Inflammatory Myofibroblastic Tumor Causing Endobronchial Lesion: Case Report
 Endobronşiyal Lezyona Neden Olan İnflamatuar Miyofibroblastik Tümör: Olgu Sunumu
  Koray Aydoğdu, Erkmen Gülhan , Funda İncekara, Funda Demirağ, Leyla Nesrin Acar, Sadi Kaya
 Moth-Eaten Alopecia Areata Mimicking Alopecia Syphilitica
 Alopesi Sifilitikayı Taklit Eden Güve Yeniği Şeklinde Alopesi Areata
  Emine Ünal, Gülüşan Ergül
 Isolated Ureter Injury After Abduction the Lower Back
 Bel Çektirme Olayı Sonrası Oluşan İzole Üreter Yaralanması
  Birdal Güllüpınar, Sıddıka Nihal Toprak, Beril Köse
 A Giant Intrathoracic Ectopic Thymoma Presenting with Hemopthysis: Case Report
 Hemoptiziyle Bulgu Veren Dev İntratorasik Ektopik Timoma: Olgusu Sunumu
  Koray Aydogdu, Funda İncekara, Furkan Şahin, Göktürk Fındık, Sadi Kaya
 Coexistence of Schwannoma and Hodgkins Lymphoma
 Schwannoma ve Hodgkin Lenfoma Birlikteliği
  Funda İncekara, Koray Aydoğdu, Göktürk Fındık, Sadi Kaya
 Rare Event; Not Undergoing Surgical Treatment of Proximal Femur Fracture
 Cerrahi Tedavi Uygulanmamış Proksimal Femur Kırıklarında Görülen Nadir Bir Durum
  Mehmet Sabri Balık, Özlem Bilir, Adem Erkut, Yılmaz Güvercin, Davut Keskin
 Tracheal Adenoid Cystic Carcinoma Infiltration in Thyroid: A Diagnostic Pitfall in Aspiration Cytology
 Tiroidde Trakeal Adenoid Kistik Karsinom İnfiltrasyonu: Aspirasyon Sitolojisinde Tanısal Bir Problem
  Kemal Kürşat Bozkurt, İbrahim Metin Çiriş, Hasan Erol Eroğlu, Rasih Yazkan, Giray Aynali, Banu Kale Köroğlu
 Myeloid Sarcoma of the Skin
 Derinin Myeloid Sarkomu
  Ruksan Elal, Dinç Süren, Erdal Kurtoğlu, Volkan Karakuş, Cem Sezer
 Treatment of Ruptured Ovarian Endometrioma with Extremely High CA 125, Moderately High CA 19-9 and CA 15-3 Level
 Çok Yüksek CA-125 ile Orta Düzeyde Yükselmiş CA 19-9 ve CA 15-3 Değerlerinde Rüptüre Endometrioma Olgusu
  Muzeyyen Duran, Aydın Köşüş, Nermin Köşüş, Candan Duvan, Hasan Kafalı
 A Rare Complication of Acute Otitis Media: Otitic Hydrocephalus
 Akut Otitis Medianın Nadir Komplikasyonu: Otitik hidrosefali
  Ahmet Mutlu, Çağlar Buday, Murat Öztürk, Ahmet Almaç
 Negative Pressure Pulmonary Edema Following use of Laryngeal Mask Airway (LMA)
 Laringeal Maske (LMA) Uygulaması Sonrası Negatif Basınçlı Pulmoner Ödem
  Yeşim Şerife Bayraktar, Ahmet Murat Bayraktar, Dilber Kumral, Dilşen Örnek
 Rare Complication of Tube Thoracostomy: Horners Syndrome
 Göğüs Tüpünün Nadir Komplikasyonu: Horner Sendromu
  Burçin Çelik, Selçuk Gürz, Mehmet Gökhan Pirzirenli, Zeynep Pelin Sürücü
 Two Case Reports and Actual Treatment Approachs of Retroperitoneal Fibrosis
 Retroperitoneal Fibrozisde Güncel Tedavi Yaklaşımları ve İki Olgu Sunumu
  Eymen Gazel, Erkan Ölçücüoğlu, Sait Biçer, Sedat Taştemur, Cavit Ceylan
 Unusual Anatomic Variation of Ovarian Ligament: Can It Be a Cause of Chronic Abdominal Pain During Pregnancy?
 Ligamentum Ovarii Proprium un Nadir Bir Anatomik Varyasyonu Gebelikte Kronik Abdominal Ağrı Nedeni Olabilir mi?
  Ali Bahadırlı
 A Rare Case of Acute Abdomen: Perforation Secondary to Intramural Hematoma at Rectosigmoid Region
 Nadir Bir Akut Batın Olgusu; Rektosigmoid Bölgede İntramural Hematoma Sekonder Perforasyon
  Orhan Yağmurkaya, Eyüp Kahya, Hüseyin Aksoy, Sedat Alpaslan Tuncel, Doğan Albayrak
 Migration of a Hem-o-Lok Clip into the Vesicourethral Anastomosis Following Laparoscopic Radical Prostatectomy
 Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonrası Vezikoüretral Anastomoz İçine Hem-o-Lok Klip Migrasyonu
  Ahmet Murat Bayraktar, Eray Hasırcı, Erkan Ölçücüoğlu
 Unusual Presentation of Brown Tumor in Lateral Malleolus And Talus, A Case Report
 Lateral Malleol ve Talusta Olağandışı Yerleşim Gösteren Brown Tümörü, Vaka Sunumu
  H.Yener - Erken, Önder - Ofluoğlu, Halil Burç
 Cerebral Abscess and Extraaxial Empyema in a Patient with Kartagener Syndrome
 Kartagener Sendromlu Hastada Gelişen Serebral Abse ve Ekstraaksiyel Ampiyem
  Idil Guneş Tatar, Serdar Korkmaz, Hasan Aydın, Baki Hekimoğlu
 Treatment of Left Atrial Disc Thrombus on a Figulla Atrial Septal Defect Occluder with Heparin
 Figulla Atriyal Septal Defekt Oklüder üzerindeki Sol Atriyal Trombüsün Heparin ile Tedavisi
  Ferhat Eyyüpkoca, Barış Akça, Olcay Murat Disli
 A Rare Acessory Bone, Os Trigonum Fracture: A Case Report
 Nadir Gözlenen Aksesuar Kemik, Os Trigonum Kırığı: Vaka Sunumu
  H.Yener - Erken, Davud - Yasmin, Halil Burç
 A Rare Case: Primary Cyst Hydatic Localized to the Biceps Femoris
 Nadir Bir Olgu: Biseps Femoris Kasına Lokalize Primer Kist Hidatik
  Harun Arslan, Cihan Adanaş, Hüseyin Akdeniz, Serpil Ağlamış
 Bilaterally Incarcerated Morgagni Hernia
 Bilateral İnkarsere Morgagni Hernisi
  Zuhal Demirhan Yananlı, Alaattin Öztürk, Talha Atalay, Ömer Faruk Akıncı
 Percutaneous Removal of a Fractured Central Venous Catheter Fragment in the Right Ventricle
 Sağ Ventriküldeki Kopmuş Santral Venöz Kateter Parçasının Perkütan Yolla Çıkartılması
  Zeydin Acar, Murat Ziyrek, Fatih Kahraman