About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - Supplement 4 (2013)
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
PDF
Index
PDF
Case Report
Title/Authors PDF
 Should Surgery be Necessary in Late Period of Chronic Fibrinous Pleuritis?
 Geç Dönem Kronik Fibrinöz Plöritte Cerrahi Yapılmalı mı?
  İsa Döngel, Rasih Yazkan, Ömer Yılmaz
 Suicide Attempts with Sodium Hipochlorid Injection: Case Report
 Çamaşır Suyu Enjeksiyonu ile İntihar Girişimi: Olgu Sunumu
  Cemil Kavalcı, Eylem Sezenler
 A Combination of Persistent Left Superior Vena Cava and Subaortic Discrete Membrane
 Persistan Sol Süperior Vena Kava ve Subaortik Diskret Membran Birlikteliği
  Sait Demirkol, Şevket Balta, Murat Unlu, Zekeriya Arslan, Mustafa Kürklüoğlu
 Intravenous Immunoglobulin Treatment in the Management of Myasthenic Crisis: Case Report
 Myastenik Kriz Yönetiminde İntravenöz İmmunoglobulin Tedavisi: Olgu Sunumu
  Akgün Ebru Salman, fahri yetişir, Banu Yürekli, Alper Bozkurt, Mehmet Kılıç
 A Rare Hepatic Tumor; Hepatic Epithelioid Hemangioendothelioma
 Nadir Bir Karaciğer Tümörü; Hepatik Epitelioid Hemanjioendotelyoma
  Elif Ülker Akyıldız, Şaduman Balaban Adım, Özlem Saraydaroğlu, Ekrem Kaya
 Pulmonary Thromboembolism in Klinefelter s Syndrome Patient with Deficient of Protein C
 Protein C Eksikliği ile Birlikte olan Klinefelter Sendromunda Pulmoner Tromboemboli Olgusu
  Mehmet Yiğit, Kenan Ahmet Türkdoğan, Muhammed Emin Akkoyunlu, Hazar Lisar, Zeynep Ertürk
 Intrauterine Contraceptive Device Migrated into the Urinary Bladder and a Review of the Literature
 Mesaneye Göç Etmiş İntrauterin Araç ve Literatürün Değerlendirilmesi
  Orhan Ünal Zorba, Hakkı Uzun
 Blood Patch Pleurodesis in the Treatment of Persistant Air Leakage in Langerhans Cell Histiocytosis; A Case Report
 Langerhans Hücreli Histiyositozisde Persistan Hava Kaçağı Tedavisinde Blood Patch Plörodezis; Bir Olgu Sunumu
  Ayşe Baççıoğlu, Nesimi Günal, Füsun Kalpaklıoğlu, Koray Dural, Berkant Özpolat
 Hydrosyringomyelia in an Ankylosing Spondylitis Patient After Stabilization Surgery
 Ankilozan Spondilitli Hastada Stabilizasyon Cerrahisi Sonrası Gelişen Hidrosiringomyeli
  Deniz Öke Topcu, Sevgi İkbali Afsar, Adem Topcu
 Multiple Lung Metastases From Parotid Adenoid Cystic Carcinoma with Respiratory Failure
 Parotis Adenoid Kistik Karsinomlu Olguda Multipl Akciğer Metastazı ve Solunum Yetmezliği
  Hülya Günbatar, Selami Ekin, Bünyamin Sertoğullarından, Alpaslan Yavuz, Gülay Bulut, Bülent Özbay
 Nadir Bir Olgu Sunumu: İntraskrotal Non-Testiküler Ancient Schwannoma
 Intrascrotal Non-Testicular Ancient Schwannoma: A Rare Case Report
  Fatma Uysal, Murat Toga Gülpınar, Ozan Karatağ, Gürhan Adam, Mustafa Reşorlu, Nilüfer Aylanç, Hüseyin Özdemir
 Prophylactic Mastectomy: Case Report
 Profilaktik Mastektomi: Olgu Sunumu
  Oktay Karaköse, Hüseyin Pülat, Hasan Erol Eroğlu
 Cesarean Section and Femur Fracture: A Rare Complication
 Sezaryenla Doğum Esnasında Gelişen Sağ Femur Fraktürü: Nadir Bir Komplikasyon
  Eyup Çağatay Zengin, Volkan Güneyli, Turan Taş
 HPV Negative Seborrheic Keratosis of Genital Area
 Genital Bölgede HPV Negatif Seboreik Keratoz
  Korkut Bozkurt, Şenay Ağırgöl, Hayati Baka
 A Rare Non-Small Cell Lung Tumor; Lymphoepithelioma Like Carcinoma
 Akciğerin Nadir Görülen Küçük Hücreli Dışı Tümörü; Lenfoepitelyoma Benzeri Karsinom
  Mustafa Kuzucuoğlu, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Fazlı Yanık, Yener Yörük
 The Antiepileptic Drug Change Treatment of Two Cases with Carbamazepine-Induced Erectile Dysfunction
 Karbamazepine Bağlı Erektil Disfonksiyon Gelişen İki Olgunun Antiepileptik İlaç Değişimi ile Tedavisi
  Mehmet Reşit Gören, Cevahir Özer, Zülfikar Arlıer
 Syringocystadenoma Papilliferum in an Unusal Location on Vulva: A Case Report
 Vulvada Yerleşmiş Siringokistadenoma Papilliferum: Olgu Sunumu
  Müzeyyen Duran, Emin Üstünyurt, Alper Turgut
  Anaphylactic Shock Developing in Association with Cefuroxime Axetil Use
 Sefuroksim Aksetil Kullanımına Bağlı Gelişen Anafilaktik Şok
  Aynur Şahin, Melih İmamoğlu, Aslı Özcan, Yunus Karaca, Abdülkadir Gündüz
 Aripiprazole Augmentation in Childhood Obsessive-Compulsive Disorder: Three Case Reports
 Çocukluk Çağı Obsesif Kompulsif Bozuklukta Aripiprazol Güçlendirme Tedavisi: Üç Olgu Sunumu
  Murat Yüce, Koray Karabekiroğlu, Gökçe Nur Say, Filiz Uçar
 An Unusual Complication of Twin to Twin Transfusion Intrauterine Gangrene of the Lower Extremities
 İkizden İkize Transfüzyonun Sıradışı Bir Komplikasyonu Alt Ekstremitelerin İntrauterin Gangreni
  Mehmet Fatih Korkmaz, Ramazan Ozdemir, Muharrem Ak, Ahmet Karadag
 Asymptomatic Left Atrial Myxoma in Elderly Patient: A Case Report
 Yaşlı Hastada Asemptomatik Sol Atrial Miksoma: Olgu Sunumu
  Seyhan Yılmaz, Serdar Günaydın
 Total Knee Arthroplasty in a Patient with Neglected Congenital Patellar Dislocation
 İhmal Edilmiş Konjenital Patella Çıkığında Total Diz Protezi
  Emrah Kovalak, Alican Barış, Enes Kanay, Abdullah Obut, Tolga Tüzüner
 Percutaneous Transfemoral Repositioning of Malpositioned Port Catheter
 Malpoze Port Kateterinin Perkütan Transfemoral Yolla Repozisyonu
  Erdem Birgi, Onur Ergun, İdil Gunes Tatar, Baki Hekimoglu
 Reduction of Hip Dislocation with Fascia Iliaca Compartment Block
 Fascia İliaca Kompartman Bloğu ile Kalça Çıkık Redüksiyonu
  Ümit Kaldırım, Salim Kemal Tuncer, Serkan Bilgiç, Memduh Yetim, Yusuf Emrah Eyi
 Primary Renal Carcinoid Tumor: A Case Report
 Primer Renal Karsinoid Tümör: Olgu Sunumu
  Mehmet Karabakan, Serkan Akdemir, Alp Özgür Akdemir, Sezer Kulaçoğlu, Mesut Çetinkaya
 Final Diagnosis of Resisting Asthma: Incomplete Double Aortic Arch with Distal Left Arch Atresia
 Dirençli Astım Tanılı Hastaya Nihai Tanı: Distal Sol Ark Atrezili İnkomplet Çift Aortik Ark
  Emrah Şeker, Mehmet Haydar Atalar, Selma Yücel, Kenan Varol, Ferhat Sezer
 Tooth Extraction with Sedation in a Child with Duchenne Muscular Dystrophy
 Duchene Müsküler Distrofili Bir Çocukta Sedasyonla Diş Çekimi
  Dilek Günay Canpolat, Mustafa Denizhan Yildirim, Mustafa Aydınbelge, Kenan Cantekin
 Optical Coherence Tomography Findings in Unilateral Peripapillary Myelinated Retinal Nerve Fibers
 Tek Taraflı Peripapiller Miyelinli Retina Sinir Liflerinde Optik Koherens Tomografi Bulguları
  Alime Gunes, Seden Demirci, Mustafa Gunes
 Bell Palsy and Acupuncture Treatment
 Bell Palsi ve Akupunktur Tedavisi
  Betül Battaloğlu İnanç
 Microperimetry Findings of a Patient with Macular Edema Secondary to Retinitis Pigmentosa
 Retinitis Pigmentozaya İkincil Makula Ödemli Olguda Mikroperimetri Bulguları
  Cem Özgönül, Tarkan Mumcuoğlu, Gökçen Gökçe
 Idiopathic Eruptive Macular Pigmentation: Pediatric Case Report
 İdyopatik Erüptif Maküler Pigmentasyon: Pediatrik Olgu Sunumu
  Seval Dogruk Kacar, Pınar Özuğuz, Çiğdem Özdemir, Merve Demir
 Togetherness of Achalasia, Paraesophageal Diverticulum and Dextrocardia
 Akalazya, Paraözofageal Divertikül ve Dekstrokardi Birlikteliği
  Hakan Demirci, Cenk Kılıç, Kadir Öztürk, Murat Kantarcıoğlu, Yusuf Serdar Sakin, Ahmet Uygun, Sait Bağcı
 Estramustine Usage After Docetaksel in Castration Resistance in Prostate Cancer
 Kastrasyon Rezistans Metastatik Prostat Kanserinde Dosetaksel Sonrası Estramustin Kullanımı
  Mustafa Yıldırım, Çetin Kaya Kaya, Sevil Göktaş, Utku Dönem Dilli, Mustafa Yıldız Yıldız
 Case of a Ascending-to-Descending Aortic Bypass for Complex Coarctation of the Aorta
 Asendan - Desendan Aortik Bypass Yapılan Komplike Aort Koarktasyonu Olgusu
  Bektaş Battaloğlu, Olcay Murat Disli, Barış Akça, Cemşit Karakurt, Nevzat Erdil
 Co-occurrence of Acute Coronary Syndrome and Stroke: Trousseaus Syndrome
 Akut Koroner Sendrom ve Strok Birlikteliği; Trousseau Sendromu
  Mehmet Yiğit, Kenan Ahmet Türkdoğan, Özgür Söğüt, Eda Yiğit, Aslı Yaman
 Anomalous Origin of the Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery (ALCAPA) in an Adult
 Yetişkin Bir Hastada Pulmoner Arterden Orjin Alan Sol Ana Coroner Arter Çıkış Anomalisi
  Yunus Nazli, Ömer Nuri Aksoy, Kemal Korkmaz, Ismail Olgun Akkaya
 A Case of Lung Adenocarcinoma Mimicking Interstitial Lung Disease
 İnterstisyel Akciğer Hastalığı Görünümünde Akciğer Adenokarsinomu Olgusu
  Tevfik İlker Akçam, Ayse Gül Ergönül, Ufuk Çağırıcı, Alpaslan Çakan, Ali Veral
 Postoperative Spinal Epidural Haematoma Causing Cauda Equina Syndrome: Case Report
 Kauda Ekuina Sendromuna Neden Olan Postoperatif Spinal Epidural Hematom: Olgu sunumu
  Emre Delen, Barış Birgili, Ahmet Tolgay Akıncı, Selçuk Yavuz
 Postpartum Inflammatory Sacroiliitis: A Case Report
 Postpartum İnflamatuar Sakroiliit: Olgu Sunumu
  Şeniz Akçay Yalbuzdağ, Asiye Mukaddes Erol, İlker Şengül, Canan Çelik
 Radiologic Findings of Distal Ureter with Partially Double Lumen: First Case in the Literature
 Parsiyel Çift Lümenli Distal Üreterin Radyolojik Bulguları: Literatürdeki İlk Olgu
  Elif Karadeli, Serife Nur Ulusan, Ozgur Yaycioglu