About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - Supplement 5 (2013)
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
PDF
Index
PDF
Case Report
Title/Authors PDF
 Spinal Anesthesia in a Patient with Scleroderma
 Sklerodermalı Bir Olguda Spinal Anestezi Uygulaması
  Fatih Şimşek, Umut Kara, Süleyman Deniz
 A Case of Takayasu s Arteritis Presenting with Acute Stroke
 Akut İnme ile Prezente olan Genç Takayasu Arteriti Olgusu
  Tuba Akdağ, Onur Ergun, İdil Güneş Tatar, Hasan Ali Durmaz, Baki Hekimoğlu
 Advanced Hypoplasia of the Flexor Pollicis Longus Tendon in Twins
 İkizlerde Fleksör Pollisis Longus Tendonunun İleri Derecede Hipoplazisi
  Nazan Sivrioğlu, Özum Tuncyurek
 Subcutaneous Transitional Cell Cancer After Percutaneous Nephrolithotomy: A Case Report
 Perkutan Nefrolitotomi Sonrasında Cilt Altı Değişici Hücreli Kanser: Olgu Sunumu
  Lokman İrkılata, Ekrem Akdeniz, İrfan Atay, İpek Işık Gönül, Mustafa Kemal Atilla
 Semiinvasive Aspergillosis Case Coexisting to Metastatic Renal Cell Cancer
 Renal Hücreli Karsinom Metastazına Eşlik Eden Semiinvaziv Aspergillozis Olgusu
  Hatice Kılıç, Ayşegül Şentürk, Ayşegül Karalezli, H.Canan Hasanoğlu, Hayriye Tatlı
 Leuconostoc Spp. Bacteremia in a Patient with Sigmoid Colon Cancer
 Sigmoid Kolon Kanserli Bir Hastada Tespit Edilen Leuconostoc Spp. Bakteriyemisi
  Havva Avcıküçük, Serap Süzük, Cem Gençay, Harun Mıkcı
 Datura Stramonium Abuse: A Case Report
 Datura Stramonium Kötüye Kullanımı: Olgu Sunumu
  Muhittin Serkan Yılmaz, Cemil Kavalcı, Gülsüm Kavalcı, Murat Ongar, Miray Özlem
 Undescended Testis Located in Incarcerated Inguinal Hernia: Case Report
 İnkarsere İnguinal Herni Kesesi İçinde İnmemiş Testis: Olgu Sunumu
  Eyüp Murat Yılmaz, Harun Arslan, Edip Gönüllü
 Primary Tuberculosis Osteomyelitis of Rib
 Kaburganın Primer Tüberküloz Osteomiyeliti
  Murat Öncel, Güven Sadi Sunam, Hüseyin Yıldıran, İlknur Kucukosmanoglu
 Dexmedetomidine Use for Awake Nasotraceal Fiberoptic Intubation: A Case Report
 Uyanık Fiberoptik Nasotrakeal Entübasyonda Deksmedetomidin Kullanımı: Olgu Sunumu
  Dilek Günay Canpolat, Mustafa Denizhan Yıldırım , Fatma Doğruel
 Case Report: Calcific Aortic Valve Stenosis Due to Central Retinal Artery Occlusion
 Olgu Sunumu: Kalsifik Aort Kapak Stenozuna Bağlı Gelişen Santral Retinal Arter Tıkanıklığı
  Ender Şener, Özdemir Özdemir
 Oral Angioleiomyoma of the Lower Lip: A Case Report
 Alt Dudakta Anjiyoleiomiyom: Olgu Sunumu
  İbrahim Damlar, Halil İbrahim Kısa, Ufuk Tatlı, Ahmet Altan, Sibel Hakverdi
 Tandoor Heat Related Symmetric Squamous Cell Carcinoma: Case Report
 Tandır Sıcağı İle İlişkili Simetrik Skuamoz Hücreli Karsinom: Vaka Sunumu
  Hatice Uce Özkol, Ömer Çalka, Göktürk Dere, İrfan Bayram
 An Unusual Situation Causing Voiding Dysfunction: Inguinal Herniation of the Bladder
 İşeme Bozukluğuna Sebep Olan Nadir Bir Durum: Mesanenin İnguinal Kanala Herniasyonu
  Sadi Turkan, Yeşim Üçkurt, Mehmet Kalkan, Coşkun Şahin
 Diagnosis and Management of True Thymic Hyperplasia; Description with Cases in Two Sisters
 Gerçek Timik Hiperplazinin Tanı ve Yönetimi; İki Kız Kardeşteki Olgularla Tanımlama
  Koray Aydogdu, Göktürk Fındık, Funda İncekara, Furkan Şahin, Funda Demirağ, Sadi Kaya
 Bilateral Anterior Rectus Sheath Turnover Flap for Abdominal Closure
 Bilateral Ön Rektus Kas Kılıfı Turnover Flep Yöntemi ile Karın Kapama
  Bülent Kaya
 Mucopolysaccharidosis VI (Case Report) Brain MRI and MR Spectroscopy Findings
 Mukopolisakkaridoz VI (Olgu Sunumu) Beyin MRG ve MR Spektroskopi Bulguları
  Fuldem Yıldırım Dönmez, Hülya Aslan
 Lung Carcinoma Mimicking Hydatid Cyst: A Case Report
 Kist Hidatiği Taklit Eden Akciğer Kanseri: Olgu Sunumu
  Nuri Düzgün, Hıdır Esme, Ferdane Melike Duran, Ercan Kurtipek
 Intramuscular Hemangioma Mimicking an Adnexal Malignancy
 Adneksiyel Maligniteyi Taklit Eden İntramüsküler Hemanjiyom
  Selen Doğan, Tayfun Toptaş, İnanç Elif Gürer, Tayup Şimşek
 Proximal and Distal Minimally Invasive Plate Osteosynthesis of Four-Piece Tibial Fracture: Case Report
 Dört Parçalı Tibia Kırığında Proksimal ve Distal Minimal İnvaziv Tespit: Olgu Sunumu
  Murat Gürger, Ömer Cihan Batur, Suat Çelik
 Giant Mediastinal Cystic Teratoma Involving Pancreatic Tissue and Showing Rapid Development
 Hızlı Büyüme Gösteren, Pankreas Dokusu İçeren Dev Mediastinal Kistik Teratom
  Şamil Günay, Sabahattin Aslan, Tuncer Şenal, İrfan Eser, Özgül Vurupalmaz
 Primary Gliosarcoma: Two Case Reports and Revision of the Literature
 Primer Gliosarkom: İki Vaka Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
  Vildan Kaya, Mustafa Yıldırım, Ayşen Yeşim Yalçın, Ethem Göksu, Elif İnanç Gürer
 Optic Neuropathy Secondary to an Onodi Cell Mucocele in a Child
 Bir Çocukta Onodi Hücreli Mukosele İkincil Oluşan Optik Nöropati
  Emine Çinici, Hasan Kahveci, Arzu Tatar, İbrahim Koçer
 Penetrating Cardiac and Hepatic Injury; Polytrauma of a Child After Bombing
 Penetran Kardiyak ve Hepatik Yaralanma; Bombalama Sonrası Politravmalı Çocuk Olgu
  Barış Akça, Mustafa Tuşat
 A Case of Severe Mercury Intoxication with Unknown Source
 Kaynağı Bilinmeyen Şiddetli Bir Civa İntoksikasyon Vakası
  Meşide Gündüzöz, Ceylan Bal, Murat Büyükşekerci, Özge Han, Engin Tutkun
 A Case with Red Man s Syndrome
 Kırmızı Adam Sendromu: Olgu Sunumu
  Onur Gürer, Sertaç Çelikel
 A Rare Case Report: Plasmacytoid Urothelial Carcinoma of the Urinary Bladder
 Nadir Bir Olgu Sunumu: Mesanenin Plazmasitoid Ürotelyal Karsinomu
  Mehmet Karabakan, Serkan Akdemir , Alp Özgür Akdemir , Aysel Çolak , Özer Güzel
 Foreign Body in the Liver: Sewing Needle
 Karaciğerde Yabancı Cisim: Dikiş İğnesi
  Yeliz Aktürk, Okan Murat Aktürk, Serra Ozbal Gunes, Baki Hekimoglu
 Association of Hepatic Hydatid Cyst Disease and Liver Tuberculosis
 Karaciğer Kist Hidatik Hastalığı ve Karaciğer Tüberkülozu Birlikteliği
  Songül Özyurt, Halit Çınarka, Mevlüt Karataş, Recep Bedir, Ünal Şahin
 Low-Dose of Ziprasidone Induced Acute Dystonia: A Case Report
 Düşük Doz Ziprasidona Bağlı Akut Distoni; Olgu Sunumu
  Kadir Demirci, Seden Demirci, Mesut Yıldız
 Membranous Septal Aneurysm: An Unusual Case for Sub-Pulmonary Obstruction in cTGA
 Membranöz Septal Anevrizma: cTGA da Subpulmoner Obstrüksiyonun Nadir Bir Nedeni
  Onur Işık, Tolga Bas , Murat Koc, Hakan Aydın , Ali Kutsal
 Multicystic Nephroma in Elderly: A Case Report
 Erişkinde Multikistik Nefroma: Bir Olgu Sunumu
  Ediz Vuruşkan, Adem Altunkol, Hakan Erçil, Pelin Demirtürk, Umut Ünal, Nevzat Can Şener
 A Case of Iris Mammillation Associated with Nevus of Ota
 İris Mammillasyonunun Eşlik Ettiği Ota Nevüs Olgusu
  Onur Polat, Pınar Özuğuz, Seval Doğruk Kaçar
 A Case of Hidroacanthoma Simplex Mimicking Bowen s Disease
 Bowen Hastalığını Taklit Eden Hidroakantoma Simpleks Olgusu
  Pınar Özuğuz, Seval Doğruk Kaçar, Serap Polat, İlyas Özardalı, Betül Demirciler Yavaş
 Autistic Spectrum Disorder in Two Brothers with Congenital Visual Impairment: A Case Report
 Doğuştan Görme Kaybı Olan İki Kardeşte Otistik Spektrum Bozukluğu: Olgu Sunumu
  Hatice Altun, Ebru Fındıklı, Lokman Aslan
 Anatomic Repair of Right Aortic Arch, Kommerell s Diverticula and Aberrant Left Subclavian Artery Complex
 Sağ Aortik Ark, Kommerell Divertikülü ve Aberran Sol Subklaviyan Arter Birlikteliğinde Anatomik Tamir
  Onur Işık, Muhammet Akyüz, Mehmet Fatih Ayık, Yüksel Atay
 Asendan Desendan Aortic Bypass: Atan Kalpte Mediyan Sternotomi Yoluyla Onarım
 Asendan Desandan Aortic Bypass: Atan Kalpte Mediyan Sternotomi Yoluyla Onarım
  Muhammet Akyüz, Onur Işık, Mehmet Fatih Ayık, Yüksel Atay