About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - Supplement 1 (2014)
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
PDF
Index
PDF
Original Article
Title/Authors PDF
 The Impact of Free/Total PSA Ratio on Prostate Cancer Diagnosis in Patients with PSA Level Between 2,5-10 mg/dl Undergoing Transrectal Prostate Biopsy
 Transrektal Prostat Biyopsisi Yapılan ve PSA Seviyesi 2,5-10 mg/dl olan Hastalarda Serbest/Total PSA Oranlarının Prostat Kanseri Tespitine Etkisi
  Nevzat Can Şener, Okan Baş, Emine Şener, Adem Altunkol, Erbay Tümer, Yalçın Evliyaoğlu, Abdurrahim İmamoğlu
 Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood
 Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması
  Can Acıpayam, Betül Biner Orhaner, Yasemin Karal Karal
 Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis
 Orta ve Şiddetli Psoriazisi Olan 626 Hastanın Klinik ve Demografik Özellikleri
  Emine Nur Rifaioğlu, Güzin Özarmağan
 The Evaluation of Efficacy of the Combination of Acoustic Cavitation and Radiofrequency Lipolysis in Body Sculpturing
 Akustik Kavitasyon ve Radyofrekans Lipoliz Kombinasyonunun Vücut Şekillendirmede Etkinliğinin Değerlendirilmesi
  Seval Doğruk Kaçar, Pınar Özuğuz, Serap Polat
Case Report
Title/Authors PDF
 Triple Peripheral Nerve Injury Accompanying to Traumatic Brain Injury: A Case Report
 Travmatik Beyin Hasarına Eşlik Eden Üçlü Periferik Sinir Hasarı: Bir Vaka Sunumu
  İlknur Can, Ayşe Banu Sarıfakıoğlu, Aliye Yıldırım Güzelant, Erkan Özduran
 An Unusual Cause of Cardiac Arrhythmias; Mediastinal Schwannoma
 Alışılmışın Dışında Bir Kardiyak Aritmi Nedeni; Mediastinal Schwannom
  Serdar Özkan, Özlem Tanas, Funda Demirağ
 Stone Formation and Fragmentation in Forgotten Ureteral Double J Stent
 Unutulmuş Üreteral Double J Stentlerde Taş Oluşumu ve Fragmantasyonu
  Okan Baş, Nevzat Can Şener, Serhat Özgün, Onur Dede, Halil Başar
 Uncommon Asymptomatic Unilateral Complete Duplicated Collecting System and Giant Ectopic Ureterocele in Middle-Age Patient
 Orta Yaşta Nadir Görülen Asemptomatik Tek Taraflı Komplet Duplike Toplayıcı Sistem ve Dev Ektopik Üreterosel
  Halil İbrahim Serin, Sebahattin Albayrak, Mehmet Fatih Erkoç, Kursad Zengin, Yurdanur Akyüz
 Type 2 Mirizzi Syndrome: Case Report
 Tip 2 Mirizzi Sendromu: Olgu Sunumu
  Eyüp Murat Yılmaz, Ahmet Sencer Ergin, Pakize Özçiftci Yılmaz, Vedat Menderes Özçiftci
 Villous Adenoma of the Duodenum: Partial Resection Versus Pancreaticoduodenectomy
 Duodenal Villöz Adenoma: Parsiyel Rezeksiyona Karşın Pankreatikoduodenektomi
  Sebahattin Çelik, Reskan Altun , Harun Arslan, Edip Gönüllü
 Recurrent Suprascapular Nerve Entrapment By Spinoglenoid Notch Cyst: A Case Report
 Rekürren Spinoglenoid Çentik Kistine Bağlı Supraskapular Sinir Hasarı: Olgu Sunumu
  Çiğdem Güner, Meral Bilgilisoy Filiz, Şebnem Koldaş Doğan, Tuncay Çakır, Çınar Çeken, İclal Erdem Toslak, Cemil Gürses, Naciye Füsun Toraman
 Are the Intracranial Lipomas Always Asymptomatic?
 İntrakraniyal Lipomlar Her Zaman Asemptomatik mi?
  Mustafa Yılmaz, Aytaç Dinçer, Mehtap Gürger, Metin Ateşçelik
 The Effectiveness of Acute Rehabilitation in the Femoral Neuropathy Due to Iliacus Muscle Hematoma
 İliakus Kası Hematomuna Bağlı Gelişen Femoral Nöropatide Erken Rehabilitasyonun Etkinliği
  Aylin Dikici, Ömer Dikici, Ümit Dündar, Hasan Toktaş
 Two Priapism Cases Following Short-Term Use of Chlorpromazine
 Kısa Dönem Klorpromazin Kullanımına Bağlı İki Priapizm Olgusu
  Sadi Turkan, Mehmet Kalkan, Coşkun Şahin
 Case Report : A Relieved Family with the Diagnosis of Wernicke-Korsakoff Syndrome
 Wernicke- Korsakoff Sendromu Olması ile Ailesi Rahatlayan Bir Olgu
  Ahmet Kokurcan, Erguvan Tuğba Özel Kızıl
 Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion Due to Amantadine: 3 Cases in the Literature
 Amantadine Bağlı Olarak Gelişen Uygunsuz ADH Sendromu: Literatürde 3. Vaka
  Akif Acay, Beray Çoker, Serdar Oruc, Hayri Demirbaş, Ufuk Özuğuz
 A Rare Cause of Recurrent Urinary Tract Infections, Female Urethral Diverticulum: A Case Report
 Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Nadir Bir Nedeni, Kadında Üretra Divertikülü: Olgu Sunumu
  Taha Numan Yıkılmaz, Okan Baş, Halil Başar
 A Case Report of Bilateral Non-Familial Carotid Body Tumor
 Ailesel Olmayan Bilateral Glomus Karotikum Olgusu
  Mehmet Fatih İnci, Fuat Özkan, Mehmet Kelleş, Mürvet Yüksel
 A Case Report: Lichen Simplex Chronicus Mimicking Bowens Disease
 Bir Olgu Sunumu: Bowen Hastalığını Taklit Eden Liken Simpleks Kronikus
  İlknur Balta, Gülçin Güler Şimşek, Özlem Ekiz, Şevket Balta, Sait Demirkol
 A Foreign Body in Stomach: A Rare Reason of Epigastric Pain
 Midede Yabancı Cisim: Epigastrik Ağrının Nadir Bir Nedeni
  Tuğba Koca, Tolga Coşgun Demirekin, Altuğ Şenol, Yavuz Savaş Koca, Cem Koçkar
 Bilateral Giant Ureteric and Staghorn Calculi in a Patient with Incomplete Distal Renal Tubular Acidosis
 İnkomplet Distal Renal Tübüler Asidozlu bir Hastada Bilateral Dev Üreter Taşı ve Staghorn Taş
  Mustafa Güneş, Salih İnal, Mehmet Umul, Ercan Baş, Muammer Altok
 Munchausen Syndrome By Proxy Admitting with Bloody Urine and Stool
 İdrar ve Dışkıda Kan Yakınması ile Gelen Munchausen By Proxy Sendromu
  Tuğba Koca, Mustafa Akçam
 The Presentation of Rare Event: Left Non Recurrent Laryngeal Nevre
 Nadir Bir Olgu Sunumu: Sol Non Rekürren Laringeal Sinir
  Eyüp Murat Yılmaz, Samet Şahin, Ahmet Erdoğan, Hikmet Pehlevan
 Acute Atrial Fibrillation Derived by Single-Doze Fentanyl Transdermal Usage
 Tek Doz Transdermal Fentanil Kullanımına Bağlı Gelişen Atriyal Fibrilasyon
  Mesut Gitmez, Evren Ekingen, Mustafa Yılmaz, Tolga Çakmak
 Neurobrucellosis Case Leading Supranuclear Ophthalmoplegia and Quadriparesis
 Supranükleer Oftalmopleji ve Kuadripareziye Yol Açan Nörobruselloz Olgusu
  Tuba Turunç, Semih Giray, Ebru Kurşun, Zülfikar Arlıer, Yusuf Ziya Demiroğlu
 Castleman s Disease with an Unusual Radiological Presentation: A Case Report
 Farklı Radyolojik Görünüm İle Prezente Olan Castleman Hastalığı Olgusu
  Nesrin Öcal, Deniz Doğan, Ali Fuat Çiçek, Cantürk Taşçı
 A Burns Case Due to Ranunculaceae
 Mayıs Çiçeğine Bağlı Yanık Olgusu
  Ahmet Murat Koyuncu, Hilal Koyuncu, Engin Haftacı, Özge Orhan
 A Giant Neurogenic Bladder That Extends Through Epigastrium and Symptomatic Only with Vomiting
 Ürolojik Şikayet Olmaksızın Kusma ile Klinik Bulgu Veren Epigastriuma Uzanan Dev Nörojen Mesane
  Ekrem Akdeniz, Sevda Akdeniz, Ebubekir Akgüneş, Mustafa Suat Bolat, Mustafa Kemal Atilla
 Five Different Cases and Associated Anomalies of Schizencephaly
 Beş Farklı Şizensefali Olgusu ve Eşlik Eden Diğer Anomaliler
  Murat Baykara, Nursel Yurttutan, Mürvet Yüksel, Şerif Işın
 Mazabrauds Syndrome: A Case Diagnosed by Radiologic Findings
 Mazabraud Sendromu: Radyolojik Bulguları ile Tanısı Konulan Olgu
  Tarkan Ergün, Adviye . Ergün, Ebru . Torun, Hatice Lakadamyali
 Paraplegia Caused by Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis: A Case Report
 Diffüz İdiopatik İskelet Hiperostozuna Bağlı Gelişen Parapleji: Olgu Sunumu
  Sevgi İkbali Afşar, Şehri Ayaş
 Nutcracker Syndrome and Left Renal Scarring in a Boy Presenting with Hypertension
 Hipertansiyon ile Başvuran Bir Olguda Nutcracker Sendromu ve Sol Renal Skarlanma
  Sevgi Yavuz, Onur Akan
 Pulmonary Thromboembolism Due to Simple Bone Fracture in a Young Patient. A Case Report
  Genç Hastada Basit Kırığa Bağlı Gelişen Pulmoner Tromboemboli: Olgu Sunumu
  Hüseyin Kafadar, Safiye sk Kafadar
 Testicular Epidermoid Cyst: A Case Report
 Testiküler Epidermoid Kist: Olgu Sunumu
  Güven Erbay, Binhan Kağan Aktaş, Serra Kayaçetin, Cüneyt Özden, Süleyman Tağcı
 A Rare Syndrome, Pentalogy of Cantrell: Case Report
 Nadir bir Sendrom, Cantrell Pentalojisi: Olgu Sunumu
  Atilla Karateke, Raziye Keskin Kurt, Çetin Çelik
 A Case Report: Ipsilateral Closed Talus Dislocation and Navicular Fracture
 Vaka Sunumu: İpsilateral Kapalı Talus Dislokasyonu ve Navikular Fraktür
  Tolga Atay, Halil Burç, Bülent Türk, Özgür Başal, Ozan Turgay
 Tumefactive Multiple Sclerosis with Multiple İntracranial Mass Lesions: Case Report
 Multipl İntrakranial Kitle Lezyonları olan Tümefakif Multipl Skleroz Olgusu
  Yusuf inanç, Zülfikar Arlıer, Yılmaz İnanç, Semih Giray, Nilüfer Kög Türker
 A Surgical Repair Tecnique for High Partial Abnormal Pulmonary Venous Return
 Yüksek Açılımlı Parsiyel Anormal Pulmoner Venöz Dönüşte Cerrahi Onarım Tekniği
  Onur Işık, Muhammet Akyüz, Nurjan Narymbetov, Mehmet Fatih Ayık, Yüksel Atay
 Necessity of Salpengectomy for Prevention of Serous Ovarian Tumors
 Seröz Over Tümörlerinin Önlenmesinde Salpenjektomi Gerekliliği
  Mine Kiseli, emre pabuccu, Aslı Yarcı Gürsoy, Gamze Sinem Çağlar
 An Infant with Benign Isolated Abducens Palsy After Vaccination
 Aşılama Sonrası Gelişen Benign İzole Abdusens Paralizili Bir İnfant
  Çelebi Kocaoğlu, Ahmet Özel, Hüseyin Çaksen, Yaşar Sakarya
 A Rare Occurance with Epidermolysis Bullosa Disease: Dilated Cardiomyopathy
 Epidermolizis bülloza hastalığıyla birlikte nadir olarak görülen bir durum: Dilate kardiyomiyopati
  Derya Çimen, Osman Güvenç, Oğuzhan Demirel, Derya Arslan, Mesut Sivri
 A Rare Case of Strangulated Meckels Diverticulum in an Incarcerated Ventral Incisional Hernia
 İnkansere Ventral Kesi Fıtığında Lokalize Nadir Bir Boğulmuş Meckel Divertikülü Olgusu
  Murat Özgür Kılıç, Gürkan Değirmencioğlu, Önder Sürgit, Sibel Yenidünya
 Management of Labor Complicated with Extensive Uterine Prolapse
 İleri Derece Uterin Prolapsuslu Olguda Aktif Doğum Eyleminin Yönetimi
  Emre Pabuccu, Bekir Sert, Mahmut Kuntay Kokanalı, Ömer Dai, Harun Egemen Tolunay
Review Article
Title/Authors PDF
 The Importence of Urotensin and Urotensin Receptors in Cardiovascular System
 Ürotensin ve Ürotensin Reseptörlerinin Kardiyovasküler Sistemdeki Önemi
  Duygu Köse, Erol Akpınar