About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - Supplement 2 (2014)
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
PDF
Index
PDF
Original Article
Title/Authors PDF
 A Sample of Crisis Management in the Emergency Department and Evaluation of Patients; Reyhanlı-Hatay-Turkey Experience
 Acil Servis Kriz Yönetimi Örneği ve Hastaların Değerlendirilmesi; Reyhanlı-Hatay-Türkiye Deneyimi
  Ali Karakuş, Mustafa Şahan, Mehmet Duru, Güven Kuvandık, Koca Çalışkan, Gökhan Arslan, Veyis Taşın, Oğuzhan Özcan
  Comparative Efficacy and Safety Profile Between Trabeculectomy and Deep Sclerectomy
 Trabekülektomi ve Derin Sklerektomi Cerrahilerinin Etkinlik ve Güvenilirlik Yönünden Karşılaştırılması
  Cem Özgönül, Tarkan Mumcuoğlu, Atilla Bayer, Dorukcan Akıncıoğlu
 Evaluation of Smear Negative and Pozitive Pulmonary Tuberculosis Cases
 Yayma Negatif ve Yayma Pozitif Akciğer Tüberkülozu Olgularının Değerlendirilmesi
  Fulsen Bozkuş, Selma Güler, Anıl Aktaş Samur
 Anogenital Warts in Children and Sexual Abuse
 Çocuklarda Anogenital Siğiller ve Cinsel İstismar
  Atilla Karateke, Ayşe Güler, Raziye Keskin Kurt, Tuğba Şen, Dilek Şilfeler, Dua Sümeyra Demirkıran, Mustafa Arslan
Case Report
Title/Authors PDF
 Ovarian Hyperthecosis: A Rare Clinical Entity
 Ovaryan Hipertekozis: Nadir Bir Klinik Antite
  Mine Genc, Serap Karaarslan, Neslin Sahin, Ali Saklamaz, Berrin Korkut
 Autoerythrocyte Sensitization Syndrome: A Case Report
 Otoeritrosit Sensitizasyon Sendromu: Bir Olgu Sunumu
  Pınar Özuğuz, Serap Polat, Seval Doğruk Kaçar
 Levetiracetam-associated Weight Loss: A Case Report
 Levetirasetam ile İlişkili Kilo Kaybı: Olgu Sunumu
  Seden Demirci, Hasan Rifat Koyuncuoğlu, Kadir Demirci
 A Side Effect Associated with use of Topical Cantharidin in Verruca Plana: Ring Sign
 Verruka Planada Topikal Kantaridin Kullanımına Bağlı Gelişen Yan Etki: Yüzük Belirtisi
  Gülcan Saylam Kurtipek, Arzu Ataseven
 A Rare Complication of Percutaneous Nephrolithotomy: Biliary Peritonitis
 Perkütan Nefrolitotominin Nadir Komplikasyonu: Biliyer Peritonit
  Sadi Turkan, Ozan Ekmekmekçioğlu, Metin Baş
 Ön Orbital Amiloidozis: Olgu Sunumu
 Amyloidosis of the Anterior Orbita: A Case Report
  Aylin Karalezli, Cem Şimşek, Hilal Erinanç, Gökçen - Çoban
 Tracheal Bronchus and Extremity Anomaly in a Seven Month Old Child
 Yedi Aylık Çocukta Trakeal Bronkus ve Ekstremite Anomalisi
  Fatma Duksal, Mahmut Ekici, Betül Aslaner, Ömer Cevit, Melih Kaptanoğlu
 A Rare Nasal Bone Fracture: Anterior Nasal Spine Fracture
 Nadir Bir Nazal Kemik Kırığı: Anterior Nazal Spina Kırığı
  Egemen Küçük
 Diffuse Alveoler Hemorrhage Due to Uncontrolled Use of Warfarin
 Kontrolsüz Warfarin Kullanımına Bağlı Diffüz Alveoler Hemoraji
  Taner Tarladaçalışır, İlkay Albayrak, Nebile Müge Kunduracılar, İbrahim Türkücüoğlu
 Idiopathic Eosinophilic Cholecystitis
 İdiopatik Eozinofilik Kolesistit
  Hüseyin Taş, Şahin Kaymak, Rahman Şenocak, Nazif Zeybek, Ömer Günhan
 Spontaneous Postmenopausal Urethral Prolapse: A Case Report
 Spontan Postmenopozal Üretral Prolapsus: Olgu Sunumu
  Güven Erbay, Binhan Kağan Aktaş, Süleyman Bulut, Cüneyt Özden, Mehmet Murat Baykam
 A Case of Pulmonary Nocardiosis Report Due to Steroid Treatment: Case Report
 Steroid Tedavisi Sonrası Gelişen Pulmoner Nokardiyozis: Olgu Sunumu
  Orhan Yücel, Deniz Dogan, Ufuk Turhan, Cantürk Taşçı
 Familial Mediterranean Fever Related Spondyloarthritis
 Ailesel Akdeniz Ateşi İlişkili Spondiloartrit
  Pınar Eroğlu, Dilek Keskin, Hatice Bodur
 Secondary Intracranial Hypotension: A Case Report
 Sekonder İntrakranial Hipotansiyon: Olgu Sunumu
  Pınar Gündoğan Bozdağ, Barış Gültürk, Ahmet Bozdağ, Ali Aksu, Murat Baykara
 Togetherness of the Multiple Diverticulosis of the First Part of the Duodenum with Neurofibromatosis Type I: A Case Report
 Nörofibromatozis Tip 1 ile Duodenum Birinci Kısımda Multiple Divertikülozis Birlikteliği: Olgu Sunumu
  Özgür Türk, Hasan Polat
 Treatment of Refractory Supraventricular Tachycardia with Amiodarone: A Case Report
 Refrakter Supraventriküler Taşikardinin Amiodaron ile Tedavisi: Olgu Sunumu
  Mehmet Özgür Akkurt, And Yavuz, Mehmet Okan Özkaya, Yusuf Aytaç Tohma, Gökhan Karakoç
 Complex Regional Pain Syndrom Due to Cat Bite: A Case Report
 Kedi Isırığına Bağlı Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Bir Olgu Sunumu
  Tuncay Çakır, Gülçin Karacan, Meral Bilgilisoy Filiz, Şebnem Koldaş Doğan, Naciye Füsun Toraman
 A Rare Case Report: Multiple Perforations Due To Diverticulitis Focus
 Nadir Bir Olgu Sunumu: Divertikülite Bağlı Multipl Perforasyon Odakları
  Berke Manoğlu, Ethem Bilgiç
 Ocular Munchausen Syndrome; Self Introduction of Clay and Glass Parts to Conjunctival Fornix
 Oküler Munchausen Sendromu; Konjonktival Fornix e Toprak ve Cam Parçaları Konulması
  Sadullah Keleş, Osman Öndaş, Onur Burak Dursun, Can Lokman Pınar, Orhan Ateş
 Solid Pseudopapillary Tumor of the Pancreas in Male a Patient
 Erkek Hastada Pankreasın Solid Psödopapiller Tümörü
  Tolga Dinç, Ahmet Erdogan, Selami Ilgaz Kayılıoglu, Mükerrem Cete, Faruk Coşkun
 One-Sided Weakness Admitted with Hypokalemic Periodic Paralysis
 Tek Taraflı Güçsüzlük ile Gelen Hipokalemik Peryodik Paralizi
  Fatih Nazmi Yaman, Mustafa Şahan, Mustafa Yılmaz
 İnferior Shoulder Dislocation: A Rare Orthopedic Pathology in a Childhood
 İnferior Omuz Çıkığı: Pediatrik Yaşta Nadir Görülen Ortopedik Patoloji
  Sina Coşkun, Alper Çıraklı, Eyup Çağatay Zengin, Hasan Göçer, Sevgi Çıraklı
Review Article
Title/Authors PDF
 Depression in Physical Illness
 Fiziksel Hastalıkta Depresyon
  Elif Tatlıdil Yaylacı , Ayşe Gül Yılmaz Özpolat
 Acne Vulgaris and Acne Rosacea: An Update in Etiopathogenesis
 Akne Vulgaris ve Akne Rozase: Etyopatogenezde Güncel Bilgiler
  Özlem Ekiz, ilknur Balta
 Erectile Dysfunction and Cardiovascular Assessment
 Erektil Disfonksiyon ve Kardiyovasküler Değerlendirme
  Hüseyin Ede, Kürşad Zengin, Serhat Tanık
 Esophageal Foreign Bodies
 Özofagus Yabancı Cisimleri
  Ufuk Çobanoğlu, Selvi Aşker, Fuat Sayır
 Role of Vitamin C in Gastritis and Gastric Cancer
 Gastrit ve Mide Kanserinde Vitamin Cnin Rolü
  Mustafa Yıldırım, Şeyda (Onkoloji) Gündüz, Özlem Demirpençe, Vildan Kaya
 Obesity and Exercise
 Obezite ve Egzersiz
  Canan Celik, Seniz Akcay Yalbuzdag
 Approach to Residual Kidney Stone Fragments After Shock Wave Therapy
 Şok Dalga Tedavisi Sonrası Böbrekte Kalan Kırıntı Taşlara Yaklaşım
  Tümay İpekçi, Yiğit Akın, Mustafa Burak Hoscan
 Hymen and Be Blameworthy
 Kızlık Zarı ve Kabahatli Sayılma
  Cenk Kılıç, Rivahi Kalay, Erol Kılıç
 Retrograde Intrarenal Surgery for Small Renal Calyx Stones
 Küçük Alt Kaliks Taşlarında Retrograd Intrarenal Cerrahi
  Nevzat Can Şener, Abdurrahim Muhammet Imamoğlu, Okan Baş
 Targeted Therapies in Endometrial Cancer
 Endometriyum Kanserinde Targeted Terapiler
  Selen Doğan, Nasuh Utku Doğan
 Role of Aromatase Inhibitors in the Treatment of Endometriosis
 Endometriozisin Tedavisinde Aromataz İnhibitörlerinin Yeri
  Ercan Bastu, Mehmet Firat Mutlu, Berk Bulut
 Management of Ventricular Arrhythmic Syndromes in Emergency Department
 Ventriküler Aritmi Sendromlarının Acil Serviste Yönetimi
  Cemil Kavalcı
 Child Protection Centers and Forensic Medicine Approach
 Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) ve Adli Tıp Yaklaşımı
  Hüseyin Kafadar
Original Image
Title/Authors PDF
 Postintubation Mediastinal Tracheal Stenosis
 Postintubasyon Mediastinal Trakeal Stenoz
  Sezai Çubuk, Orhan Yücel, Gökhan Ayberik
 VATS Pneumonectomy After Induction Chemotherapy
 İndüksiyon Kemoterapi Sonrası VATS Pnömonektomi
  Sezai Çubuk, Orhan Yücel, Gökhan Ayberik
 Bilateral Multiple Giant Juvenile Fibroadenomas
 Bilateral Multipl Dev Juvenile Firoadenomalar
  Metin Altınkaya, Naime Altınkaya, Halil İbrahim İnal
 A Rare Cause of Myelopathy; Aggressive Vertebral Hemangioma
 Miyelopatinin Nadir Bir Nedeni; Agresif Vertebral Hemanjiom
  Naime Altınkaya, Fatih Aydemir