About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - Supplement 3 (2014)
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
PDF
Index
PDF
Original Article
Title/Authors PDF
 Comparison of Isoflurane Inhalation and Midazolam in Geriatric ICU Patients
 Geriatrik Yoğun Bakım Hastalarında İzofluran İnhalasyonu ile Midazolam ın Karşılaştırılması
  Selda Peker, Asu Özgültekin, Güldem Turan, Emine Dinçer, Osman Ekinci
 Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department
 Acil Servise Başvuran 65 Yaş Üzeri Hastalarda Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi
  İsmail Hakkı Nalbur, Mustafa Burak Sayhan, Serhat Oğuz, Esin Seçgin Sayhan, Serhat Hüseyin
 Intercellular Adhesion Molecule-1 Levels in Experimental Brain Injury and the Effects of Alpha-tocopherol
 Deneysel Beyin Hasarında İnterselüler Adezyon Molekül-1 Değerleri ve Alfa-tokoferol ün Etkileri
  Nilgun Senol, Turgay Kose, Askin Gorgulu
 Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis
 Primer Kutanöz Vaskülitli Hastalarda Otoimmünitenin Değerlendirilmesi
  Hatice Uce Özkol, Ayşe Serap Karadağ, Ömer Çalka, Necmettin Akdeniz, Gülay Bulut
Case Report
Title/Authors PDF
 Anomalous Separate Origination of All Three Coronary Arteries From Right Sinus of Valsalva
 Sağ Sinüs Valsalva dan Ayrı Ayrı Orijin Alan Üç Koroner Arter Anomalisi
  Akif Serhat Balcıoğlu, Davran Çiçek, Murtaza Emre Durakoğlugil, Uğur Abbas Bal, Haldun Müderrisoğlu
 An Elderly Type 1 Diabetic Patient Presenting with Acute Hyperglycemic Crisis: A Case Report
 Akut Hiperglisemik Kriz ile Başvuran İleri Yaşta Tip 1 Diabetik Hasta: Olgu Sunumu
  Sedat Gözel, Hasan Ali Altunbaş, Bünyamin Aydın, Oğuzhan Aksu, Yavuz Savaş Koca
 Forgotten Intraoral Mikulic Pads: An Uncommon Reason for Negative Pressure Pulmonary Edema
 Negatif Basınçlı Akciğer Ödeminin Nadir Bir Nedeni: Unutulan Ağız İçi Mikulic Tamponlar
  Mustafa Özgür, Nasır Mansuroğlu, Rafet Özbey
 Septic Pulmonary Embolism, a Case Report
 Septik Pulmoner Emboli, Olgu Sunumu
  Nesrin Öcal, Deniz Doğan, Tuncer Özkısa, Ömer Deniz, Hayati Bilgiç
 Methimazole Induced Cholestatic Hepatitis: Case Report
 Methimazol ün İndüklemiş Olduğu Kolestatik Hepatit Olgusu
  Bünyamin Aydın, Oğuzhan Aksu, Banu Kale Köroğlu, Mehmet Numan Tamer, Hasret Kacemer
 Tolvaptan Treatment in Syndrome of Inappropriate ADH Secretion due to Small Cell Lung Cancer
 Küçük Hücreli Akciğer Kanserine Bağlı Uygunsuz ADH Sendromunda Tolvaptan Tedavisi
  Mücahit Gür, F. Tuğba Köş, Tansu Sav, Yusuf Aydın, Mehmet Köş
 Radius Distal Torus Fracture with Lunatum Pathology at Childhood; Lunatum Fracture? Lunatum Partitum?
 Pediatrik Olguda Radius Distal Torus Kırığına Eşlik Eden Lunatum Patolojisi; Lunatum Kırığı? Lunatum Partitum?
  Alper Çıraklı, Hasan Göçer, Alper Köksal, Sevgi Çıraklı, İsmail Büyükceran
 Congenital Hairy Polyp of the Nasopharynx
 Konjenital Nazofarengeal Hairy Polip
  Medine Kara, Tolgahan Toroslu, Oguz Güçlü, Fevzi Sefa Dereköy
 Malign Fibrous Histiocytoma of the Bladder: A Rare Case Report
 Mesanenin Malign Fibröz Histiositoması: Nadir Bir Olgu
  İbrahim Halil Bozkurt, Volkan Şen, Tarık Yonguç, Özgü Aydoğdu, Tamer Şahin
 Glioblastoma Multiforme Presenting as Spontaneous Intracerebral Hemorrhage
 Spontan İntraserebral Hemoraji ile Ortaya Çıkan Glioblastoma Multiforme
  Çağatay Özdöl, Tolga Gediz, Nalan Çiçek Özdöl, Aykut Recep Aktaş
 A Rare Cause of Acute Abdomen: Intrauterine Device
 Nadir Bir Akut Karın Sebebi: Rahim İçi Araç
  Yavuz Savaş Koca, ihsan Yıldız, Ertuğul Yılmaz
 Traumatic Abdominal Wall Hernia After a Blunt Trauma: A Case Report
 Künt Travma Sonrası Gelişen Travmatik Karın Duvarı Hernisi: Olgu Sunumu
  Ersin Gürkan Dumlu, Mehmet Tokaç, Doğukan Durak, Abdussamed Yalçın, Mehmet Kılıç
 Splenosis Causing ITP Relapse: Case Report
 ITP Nüksüne Neden Olan Splenozis: Olgu Sunumu
  Yavuz Savaş Koca, İhsan Yıldız, Sedat Gözel, Mustafa Uğur, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu
 Fever of Unknown Origin in Adults: Two Case Reports and Review
 Erişkinlerde Sebebi Bilinmeyen Ateş: 2 Olgu Sunumu ve İncelemesi
  Magdalena Baymakova, Benjamin Sakem, Kamen Plochev, Raynichka Mihaylova-Garnizova, Valentina Kovaleva, Georgi T. Popov, Ginka Delieva, Diana Dimitrova
 Bleeding Diathesis in Unobserved Ground After the Diagnostic Ureterorenoscopy Gross Hematuria
 Farkedilmemiş Kanama Diatezi Zemininde Tanısal Üreterorenoskopi Sonrası Gelişen Gross Hematüri; Olgu Sunumu
  İsmail Nalbant, Eray Hasırcı, Ahmet Murat Bayraktar, Mehmet Çağlar Çakıcı , Musa Ekici
 Case of Cytomegalovirus Infection Causing Isolated Oculomotor Nerve Palsy
 Sitomegalovirus Enfeksiyonun Neden Olduğu İzole Okulomotor Sinir Felci Vakası
  Halil Murat Şen, Yeliz Yılmaz Tosun, Ceyda Hayretdağ Örs, Handan Işın Özışık Karaman
 Highly Unusual Tendon Abnormality: Spontaneous Rupture of the Distal Iliopsoas Tendon
 Distal İliopsoas Tendonunun Spontan Rüptürü: Sıradışı Tendon Patolojisi
  Gökçen Çoban, Gülay Maçin, Nefise Çağla Tarhan, Fuldem Yıldırm Dönmez, İsmail Cengiz Tuncay
 Anesthetic Management of a 12-Year-Old Patient with Proteus Syndrome
 Proteus Sendrom lu 12 Yaşında Bir Hastada Anestezi Yönetimi
  Yeliz Kılıç, Tuğba Aşkın, Süheyla Ünver, Özge Çolakoğlu
 Can Not Be Detected by Magnetic Resonance Kolonjiyograf the Common Bile Duct Stone, Identifying with Endoscopic Ultrasonography
 Nadir Bir Olgu Sunumu: Manyetik Rezonans Kolanjiyopankreatografi İle Saptanamayan Koledok Taşının, Endoskopik Ultrasonografi İle Saptanması
  Berke Manoğlu, Mehmet Camcı
 Anorexia Nervosa Presented with Fever and Pancytopenia Due to Severe Constipation
 Anoreksiya Nervozalı Bir Olguda Ciddi Konstipasyona Bağlı Gelişen Ateş ve Pansitopeni
  Şenay Akbay, Tuğba Koca, Mustafa Akçam
 An Unusual Presentation of Lung Cancer Metastasis: Perianal Abscess
 Akciğer Kanseri Metastazının Nadir Bir Prezentasyonu: Perianal Apse
  Murat Özgür Kılıç, Meral Şen, Ahmet Türkan, Ümran Yıldırım, Aslı Köktener
 Endometriosis Focus in Region Subcutaneous Inguinal Lymph Nodes : A Rare Localization
 İngiunal Bölge Subkutan Lenf Nodülünde Endometriozis Odağı: Nadir Bir Lokalizasyon
  Serap Karaarslan, Türker Akdağ, Mine Genç, Cemal Alkan, Fatma Nur İpek
 Retrieval of a Stuck Coronary Stent with a Micro Snare: A Modified Employment of a Familiar Device
 Sıkışmış Koroner Stentin Mikro Snare ile Çıkarılması: Tanıdık bir Aletin Farklı Kullanımı
  Ahmet Karakurt, Hamit Serdar Başbuğ, Abdurrezak Börekçi, Macit Bitargil
 Chronic Inflammation-Related Diffuse Large B-Cell Lymphoma Around the Area of Thoracotomy After Decortication
 Dekortikasyon Sonrası Torakotomi Yerinde Kronik Enflamasyon ilişkili Diffuz Büyük B Hücreli Lenfoma
  Bayram Metin, Sevinç Şahin, Hüseyin Ede, Buğra Kaya, Mustafa Fatih Erkoç
 A Case of Pediatric Henoch-Schönlein Purpura with Severe Melena Treated by Plasmapheresis
 Ağır Melenası Plazmaferez ile Tedavi Edilen Henoch-Schönlein Purpuralı Çocuk Olgu
  Tuğba Koca, Nagehan Aslan, Selim Dereci, Ayça Esra Kuybulu, Mustafa Akçam
 Intratesticular Varicocele
 İntratestiküler Varikosel
  Zülfü Birkan, Tuğçe Özlem Kalaycı, Ahmet Karakeçi, Fatih Fırdolaş, Fitnet Sönmezgöz
 A Late Infection After Occipitocervical Instrumentation A Case Report
 Oksipitoservikal Enstrumantasyonun Geç Dönem Enfeksiyonu Olgu Sunumu
  Veysel Antar, Mustafa Ömür Kasımcan, Oğuz Baran, Salim Katar, Kadir Kotil
 A Rare Acute Abdomen Reason: Perforated Jejunal Diverticulitis
 Nadir Bir Akut Karın Sebebi: Jejunal Divertikülit Perforasyonu
  Oktay Karaköse, Ali Duran, İsmail Zihni, Hüseyin Pülat, Kazım Çağlar Özçelik
 A Rare Cause of Traffic Accident: Aortic Dissection
 Trafik Kazasının Nadir Bir Nedeni: Aort Disseksiyonu
  Egemen Küçük, Atilla Beştemir, Özgür Bayındır
 Dense Persistent Pupillary Membrane in an Adult Patient
 Yetişkin Bir Hastada Yoğun Persistan Pupiller Membran
  Yeşim Altay, Özgür Balta, Ayşe Burcu
Review Article
Title/Authors PDF
 The Treatment of Clubfoot with the Ponseti Method: A Systematic Review
 Ponseti Metodu ile Clubfoot Tedavisi: Derleme
  Emrah Sayit, Vedat Uruc
 Arthritis: Conventional and Advanced Radiological Imaging
 Artritler: Konvansiyonel ve İleri Düzey Radyolojik Görüntüleme
  Adviye Ergün, Tarkan Ergün, Ebru Torun
 Approach in Pregnant Poisoning
 Gebelerde Zehirlenmelere Yaklaşım
  Gülay Ok
 Markers Which Can Be Used to Determinate Acute Kidney Injury Caused By Shock Wave Lithotripsy
 Şok Dalgası ile Litotripsinin Sebep Olduğu Akut Renal Hasar ve Kullanılan Belirteçler
  Mustafa Aydın, Lokman İrkılata, Hüseyin Cihan Demirel
 Noninvasive Mechanical Ventilation in Postoperative Respiratory Failure
 Postoperatif Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon
  Serdar Akpınar
 Pentalogy of Cantrell
 Cantrell Pentalojisi
  Onur Isik, Muhammet Akyuz, Mehmet Fatih Ayik, Ozge Koroglu, Arif Ruhi Ozyurek, Yuksel Atay
 Biochemical Changes in Cancer
 Kanserde Biyokimyasal Değişiklikler
  Hüsamettin Erdamar, Fatmanur Hacıevliyagil Kazancı, Sümeyye Gök
 The Importance of Haemospermia and Approach
 Hemosperminin Önemi ve Yaklaşım
  Hüseyin Aydemir, Salih Budak, Gökçen Gürkök Budak
Original Image
Title/Authors PDF
 Acute Atrial Fibrilation Seconder to Administration Adenosine in Supraventricular Tachycardia
 Supraventriküler Taşikardide Adenozin Uygulamasına Sekonder Gelişen Akut Atrial Fibrilasyon
  Yusuf Emrah Eyi, Salim Kemal Tuncer, Ümit Kaldırım
 A Demonstrative Carbon Monoxide Intoxication
 Bir Demonstratif Karbonmonoksit İntoksikasyonu
  Mustafa Şahan, İffet Yaşaran, Ali Karakuş
 Diaphragm Plication: Via Minimal Invasive Route
 Diyafram Plikasyonu: Minimal İnvaziv Yöntemle
  Sezai Cubuk, Orhan Yücel
Letter to Editor
Title/Authors PDF
 Intrathoracic Lipomas
 İntratorasik Lipomlar
  Alper Gözübüyük
 The Importance of Multidiciplinary Approach for the Diagnosis of Interstitial Lung Disease
 İntersitisyel Akciğer Hastalıklarında Tanı için Multidisipliner Yaklaşımın Önemi
  Sezai Çubuk, Orhan Yücel, Gökhan Ayberik
 Ventilator Associated Pneumonia
 Ventilatör İlişkili Pnömoniler
  Leyla Güler, Memduh Yetim
 Persistent Left Superior Vena Cava, the View of a Rare Case
 Persistan Sol Süperior Vena Kava, Nadir Görülen Bir Vaka Görüntüsü
  Şerife Ulusan
 Endometriosis in Cesarean Scar: A Case Report
 Sezeryan Skarında Endometriozis: Olgu Sunumu
  Şerife Ulusan