About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - Supplement 4 (2014)
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
PDF
Index
PDF
Case Report
Title/Authors PDF
 Acute Coronary Syndrome Due to Spontaneous Coronary Artery Dissection in a Middle-Aged Man
 Orta Yaşlı Bir Erkek Olguda Spontan Koroner Arter Diseksiyonu Nedeniyle Oluşan Akut Koroner Sendrom
  Davran Çiçek, Akif Serhat Balcıoğlu, Haldun Müderrisoğlu
 Left Coronary Artery Originated from Right Sinus of Valsalva: Case Report
 Sağ Sinüs Valsalvadan Çıkan Sol Koroner Arter: Vaka Takdimi
  Kemal Karaağaç, Alkame Akgümüş, Fahriye Vatansever, Erhan Tenekecioğlu, Mustafa Yılmaz
 A Successful Treatment of a Patient with Inferior Vena Cava Injuries Due to Gunshot
 Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Vena Kava İnferior Yaralanması
  İyad Fansa , Cem Lale, Mustafa Uğur, Seçkin Akküçük
 A Rare Cause of Congenital Hypotonia: Walker Warburg Syndrome
 Konjenital Hipotoninin Nadir Bir Nedeni: Walker Warburg Sendromu
  Çiğdem Sivrice, Nagehan Aslan, Nihal Olgaç Dündar
 Multidisciplinary Treatment Modality of a Patient who has Chronic Wound Related to Takayasu Arteritis
 Takayasu Arteritine Bağlı Kronik Ayak Yarası: Multidisipliner Tedavi Uygulanan Olgu
  Tolga Dinç, Selami Ilgaz Kayılıoğlu, Arife Polat Düzgün, Faruk Coşkun
 Poorly Controlled Lower HbA1c in Diabetic Patients Due to Haemolytic Anemia
  Kötü Kontrollü Diyabetik Bir Hastada Hemolitik Anemiye Bağlı Düşük HbA1c Değeri
  Bünyamin Aydın, Oğuzhan Aksu, Burçin Özkart, Banu Kale Köroğlu, Mehmet Numan Tamer
 A Solitary Plasmocytoma Case Causing Horner Syndrome
  Horner Sendromuna Yol Açan Plazmositom Olgusu
  Mustafa Vayvada, Mustafa Akyıl, Serkan Bayram, Mine Demir, Çağatay Tezel
 Two Cases of Severe Combined Immunodeficiency Caused By Adenosine Deaminase Deficiency
 Adenozin Deaminaz Eksikliğinin Neden Olduğu İki Ağır Kombine İmmun Yetmezlik Olgusu
  Türkan Patıroğlu, Hatice Eke Güngör, Himmet Haluk Akar, Ekrem Ünal, Selim Kurtoğlu
 Rhinocerebral Mucormycosis: A Rare Diagnose for Emergency Room; Case Report
 Rinoserebral Mukormikoz: Acil Serviste Nadir Teşhis; Olgu Sunumu
  Hamit Hakan Armağan, Önder Tomruk, Menderes Kıldıran, Giray Aynali, Ayşe Aynali
 Testicular Epidermoid Cyst and Testis Sparing Surgery
 Testiste Epidermoid Kist ve Testis Koruyucu Cerrahi
  Osman Barut, Ahmet Karakeçi, Tunç Ozan, Fatih Fırdolaş, İrfan Orhan
 Traumatic Dissecting Aneurysm of Superficial Temporal Artery: A Case Report
 Traumatic dissecting aneurysm of superficial temporal artery: A case report -
  Ali Riza Gezici, Yasar Dagistan, Kamil Gurel, Emine Dagistan, Nezih Ozkan
 Propylthiouracil Hepatotoxicity Seen with Jaundice and its Treatment by Steroids
 Propiltiourasil Kullanımına Bağlı Hepatotoksik Sarılık ve Steroidle Tedavisi
  Oğuzhan Aksu, Bünyamin Aydın, Banu Kale Köroğlu, Mehmet Numan Tamer
 Multiple Biliary Hamartomas (Von Meyenburg Complex): A Case Report with Imaging Findings
 Multipl Biliyer Hamartom (Von Meyenburg Kompleksi): Görüntüleme Bulgularıyla Bir Olgu Sunumu
  İsmail Kartal, Hanifi Bayaroğulları
 Anesthesia Mangement in Simultaneously Coronary Artery By-Pass Grefting and Lobectomy Surgery: Case Report
 Eş Zamanlı Koroner Arter Greftleme ve Lobektomi Cerrahisinde Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu
  Gökhan Özkan, Mehmet Emin İnce, Suat Doğancı, Vedat Yıldırım
 Headache Could Be Finding of Sinus Vein Thrombosis in Behcets Patients
 Behçet Hastalarında Baş Ağrısı Sinüs Ven Trombozu Bulgusu Olabilir
  Halil Murat Şen, Adile Özkan, Çağdaş Balcı, Handan Işın Özışık Karaman
 Iliac Artery and Vein Injury Without Pelvic Fracture Due To Blunt Trauma: A Rare Case
 Künt Travmaya Bağlı Pelvis Kırığı Olmaksızın İliak Arter ve Ven Yaralanması: Nadir Bir Vaka
  Mustafa Cüneyt Çiçek, Ömer Faruk Çiçek, Kanbert Karakurt, Barış Çankaya
 A Rare Case: Isolated Testicular and Epidural Abscess Associated with Brucellosis
 Nadir Bir Olgu: Bruselloza Bağlı İzole Testiküler ve Epidural Apse Birlikteliği
  Tugce Ozlem Kalayci, Tuna Demirdal, Mehmet Fatih İnci, Melda Apaydın, Mustafa Fazıl Gelal
 Tuberculosis Patients Admitted with High Fever and Hilar Mass
 Yüksek Ateş ve Hiler Kitle ile Başvuran Tüberküloz Olgusu
  Yusuf Aydemir, Abidin Şehitoğulları, Muzaffer Yılmaz
 Intrauterin Device Migration to the Bladder and Endoscopic Treatment; Case Report
 Mesaneye Rahim İçi Araç Migrasyonu ve Endoskopik Tedavisi; Olgu Sunumu
  İsmail Nalbant, İdris Kıvanç Cavıldak, Ufuk Öztürk, Can Tuygun, Hasan Nedim Göksel Göktuğ
 Primary Percutaneous Coronary Intervention in Anomalous High Anterior Takeoff Right Coronary Artery
 Yukarı-Ön Çıkışlı Sağ Koroner Arter Anomalisinde Primer Perkütan Koroner Girişim
  Adem Bekler, Burak Altun, Ufuk Öztürk, Ahmet Temiz, Emine Gazi
 Vulvar Leiomyoma: Report of a Rare Case and Review of the Literature
 Vulvar Leiomyom: Nadir Bir Olgunun Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
  Fikriye Işıl Adıgüzel, Cevdet Adıgüzel, Selim Mısırlıoğlu, Sevtap Seyfettinoğlu, Pelin Demirtürk
 Giant Retroperitoneal Liposarcoma with Multi-Organ Involvement
 Multiorgan Tutulumu Gösteren Dev Retroperitoneal Liposarkom
  Mustafa Uğur, Cem Oruç, Seçkin Akküçük, Yavuz Savaş Koca, Nesrin Atcı
 Colon Perforations Causing Morgagni Hernia Case
 Kolon Perforasyonuna Neden Olan Morgagni Hernisi Olgusu
  Mustafa Uğur, Seçkin Akküçük, Cem Oruç, Alperen Kayalı, Akın Aydoğan
 Triple Primary Malignancies of Thyroid and Larynx in a Case of Retrosternal Guatr
 Retrosternal Guatrlı Bir Olguda Tiroid ve Larinksin Üçlü Primer Malignitesi
  Seval Erhamamcı, Mehmet Reyhan, Nazım Emrah Koçer, Tuba Canpolat, Naime Altınkaya
 Insulinoma May Present as Epilepsy: A Case Report
 İnsulinoma, Epilepsi Kliniği ile Presente Olabilir: Bir Vaka Raporu
  Halil Murat Şen, Çağdaş Balcı, Adile Özkan, Handan Işın Özışık Karaman
 A Case of Papillary Thyroid Carcinoma Leading to Destruction of The Skin
 Cilt Destrüksiyonuna Neden olan Papiller Tiroid Karsinomu Olgusu
  Oğuzhan Aksu, Bünyamin Aydın, Banu Kale Köroğlu, Mehmet Numan Tamer
 A Very Rare Cause of Subglottic Stenosis: Non-Malignant Intratracheal Thyroid Tissue
 Subglottik Stenozun Çok Nadir Bir Nedeni: İntratrakeal Malign Olmayan Tiroid Dokusu
  Ümit Aydoğmuş, Figen Türk, Gökhan Yuncu
 A Case of Chemical Ventriculitis Due to Intraventricular Colistin Treatment
 İntraventriküler Kolistin Tedavisine Bağlı Gelişen Kimyasal Ventrikülit Olgusu
  Bayram Ali Dorum, Tayibe Bal, Utku Özer, Fatma Deniz Aygün, İbrahim Şilfeler
 Atypical Celiac Disease Resistant to Thyroxine Replacement
  Tiroksin Replasman Tedavisine Dirençli Atipik Çölyak Hastalığı
  Oğuzhan Aksu, Bünyamin Aydın, Banu Kale Köroğlu, Mehmet Numan Tamer
 A Psoas Abscess After Percutaneous Ethanol Sclerotherapy of Simple Renal Cyst
 Basit Böbrek Kisti Perkütan Etanol Skleroterapisi Sonrası Gelişen Psoas Absesi
  Tarık Yonguc, Volkan Şen, İbrahim Halil Bozkurt, Özgü Aydoğdu, İsmail Basmacı
 Coexistence of Schizophrenia and Frontotemporal Dementia: A Case Report
 Şizofreni ve Frontotemporal Demans Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
  Zafer Subaşı, Altan Eşsizoğlu, Ferdi Köşger, Ali Ercan Altınöz
 Anterior Cruciate Ligament Rerupture Due to a Neglected Posterolateral Corner Injury
 Atlanmış Posterolateral Köşe Hasarı Sonrası Oluşan Ön Çarpraz Bağ Rerüptürü
  Gokay Gormeli, Cemile Ayşe Gormeli, Mehmet Fatih Korkmaz, Nurzat Elmalı, Emre Ergen
 Patients with Chiari Malformation Type 2 in VP Shunt Rare Complication
 Chiari Tip 2 Malformasyonu Olan Olguda Nadir Görülen VP Shunt Komplikasyonu
  Tarık Akman, Mustafa Güven, Adem Bozkurt Aras, Canan Akman, Murat Coşar
 Titanium Implant Medialization Laryngoplasty Application in the Case of a Silicone and Gore-Tex Extrusion
 Bir Silikon ve Gore-Tex Ekstrüzyon Olgusunda Titanyum İmplant Medializasyon Laringoplasti Uygulaması
  Salih Bakır, Mehmet Akdağ, Aylin Gül, Beyhan Yılmaz, Engin Şengül
 Acquired Urethral Diverticulum Following Hypospadias Repair: A Case Report
 Hipospadias Cerrahisinden Sonra Görülen Üretral Divertikül; Olgu Sunumu
  Onur Dede, Mnasur Dagguli, Mazhar Utangaç, Necmettin Penbegül, Gulay Dede
 Hemoperitoneum From Spontaneous Bleeding of a Uterine Subserous Leiomyoma: A Case Report
 Uterin Subseröz myomun Spontan Kanamasına Bağlı Hemoperitoneum: Olgu Sunumu
  Hacer Uyanıkoğlu, Adnan Incebiyik, Engin Ozturk
  In a Cerebral Palsy Patient During Finger Amputation Given the Nitrous Oxide After Occuring Pneumocephalus
 Serebral Palsılı Hastada Parmak Amputasyonu Sırasında Verilen Nitröz Oksid Sonrası Gelişen Pnömosefali
  Tarık Akman, Mustafa Güven, Adem Bozkurt Aras, Canan Akman, Murat Coşar
 Incomplete McCune-Albright Syndrome: A Case Report
 İncomplet McCune-Albright Sendromu: Olgu Sunumu
  Nagehan Aslan, Tuba Koca, Özgür Pirgon