About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - Supplement 1 (2015)
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
PDF
Index
PDF
Original Article
Title/Authors PDF
 Surgical Treatment for Pulmonary Hamartomas
 Pulmoner Hamartomlarda Cerrahi Tedavi
  Funda İncekara, Koray Aydoğdu, Ebru Sayılır, Erkmen Gülhan, Funda Demirağ, Göktürk Fındık, Sadi Kaya
 Tp-Te Interval and Tp-Te/QT Ratio in Polycystic Ovary Syndrome
 Polikistik Over Sendromunda Tp-Te Süresi ve Tp-Te/QT Oranı
  Kemal Karaağaç, Osman Can Yontar, Ali Emül, Erhan Tenekecioglu, Müzeyyen Erdolu, Fahriye Vatansever, Ahmet Tütüncü, Mustafa Yılmaz
 Role of Inflammatory Mediators in the Prediction Angiographic Thrombus in Patients with Acute Coronary Syndrome
 Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Anjiografik Trombüsü Öngörmede İnflamatuar Mediatörlerin Rolü
  Veyis Taşın, Güven Kuvandık, Ali Karakuş, Mustafa Şahan, Mehmet Duru, Mustafa Kurt, Cahit Özer
 Increased Mean Platelet Volume in Patients with Depression
 Depresyon Hastalarında Artmış Ortalama Trombosit Hacmi
  Mehmet Hanifi Kokaçya, Ümit Sertan Çöpoğlu, Musa Şahpolat, Mustafa Arı, Kemal Türker Ulutaş, Yüksel Kıvrak
 The Effects of Tumour Thickness and Size on Cervical Lymph Node Metastasis in Tongue Cancer
 Dil Kanserlerinde Tümör Kalınlığı ve Boyutun Servikal Lenf Nodu Metastazına Etkileri
  Uygar Levent Demir, Mehmet Ege Akça, Özlem Saraydaroğlu
 Efficacy of Kefir on the Release of Lysosomal Proteases After Expremintal Spinal Cord Trauma
 Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi
  Emre Delen, Ramazan Durmaz, Güngör Kanbak, Ayşegül Oğlakçı, Dilek Burukoğlu, Cengiz Bal
 Abdominal Sacrohysteropexy in Women with Uterovajinal Prolapse: Our 3 Years Clinical Experience
 Uterovajinal Prolapsusu Olan Kadınlarda Abdominal Sakrohisteropeksi: 3 Yıllık Klinik Tecrübemiz
  Atilla Karateke, Raziye Keskin Kurt, Mehmet Dede, Defne Özkaya , Ayhan Gül
 Importance of Nasal Septal Deviation Type on Planning of Surgery
 Nazal Septum Deviasyon Tipinin Cerrahi Planlamasındaki Önemi
  Imran Aydoğdu, Ziya Salturk, Yavuz .. Uyar, Güven .. Yıldırım, Mehmet Önder Doğan
 Investigation of Conjunctival Involvement in Patients with Lichen Planus Without Ocular Symptoms
 Oküler Semptomu Olmayan Liken Planuslu Hastalarda Konjonktival Tutulumunun Araştırılması
  Pınar Özuğuz, Reyhan Oğurel, Mukadder Koçak, Pınar Atasoy, Cengiz Akarsu
 Scintimammography and the Effectivity in Breast Canser Diagnosis
 Sintimamografi ve Meme Kanseri Tanısında Etkinliğinin Değerlendirilmesi
  Aykut Recep Aktas, Cevriye Akdağ, Esma Dilek Üstün, Ömer Yılmaz, Mustafa Kayan, Mustafa Kara, Hakan Demirtaş, Meltem Çetin
 Research of Acinetobacter Baumannii Isolation From Clinical Samples in Second Step Hospital
 İkinci Basamak Hastanede Klinik Örneklerden Acinetobacter Baumannii İzolasyonunun Araştırılması
  Keramettin Yanık, Mustafa Arslan, Kemal Bilgin, Rıdvan Güçkan, Emre Yüksel
 Physiological Status in Emergency Room Thoracotomy
 Acil Servis Torakotomisinde Fizyolojik Durum
  Tevfik İlker Akçam, Kutsal Turhan, Ayşe Gül Ergönül, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı
 Modified Clavien Classification of our Percutaneous Nephrolithotomy Complications
 Perkütan Nefrolitotomi Komplikasyonlarımızın Modifiye Clavien Sınıflaması
  Binhan Kağan Aktaş, Cevdet Serkan Gökkaya, Süleyman Bulut, Çetin Volkan Öztekin, Güven Erbay, Cüneyt Özden, Mehmet Murat Baykam, Ali Memiş
 Breast Masses in Adolescent Male
 Adolesan Erkeklerde Meme Kitleleri
  Özkan Cesur, Ali Ramazan Benli
 Choosing the Access Site in Percuaneous Nephrolithotomy: Is Intercostal Approach as Safe as Subcostal?
 Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi?
  Tarık Yonguç, İbrahim Halil Bozkurt, Özgü Aydoğdu, Serkan Yarımoğlu, Volkan Şen, Deniz Bolat, İsmail Basmacı, Tansu Değirmenci
 The Evaluation of Patients with Hyperthyroidism Treated with Radioactive Iodine-131
 Radyoaktif İyot-131 ile Tedavi Edilen Hipertiroidi Hastalarının Değerlendirilmesi
  Mustafa Basibuyuk, Umut Elboğa , Y. Zeki Celen, Ebuzer Kalender, Hasan Deniz Demir, Ertan Sahin, Mesut Özkaya
 Perinatal Outcomes in Women with Preeclampsia: Experience of a Tertiary Referral Center
 Preeklampsi Tanılı Gebelerin Perinatal Sonuçları: Bir Tersiyer Referans Merkezinin Deneyimleri
  Semra Eroğlu, Kerem Doğa Seçkin, Eralp Başer, Cihan Toğrul, Pınar Gülşen, Aybala Fatma Gürsoy, Mehmet Fatih Karslı, Mahmut Nedim Çiçek
 Food Sensitivity in Children with Acute Urticaria in Skin Prick Test: Single Center Experience
 Akut Ürtikerli Çocuklarda Deri Prik Testinde Besin Duyarlılığı: Tek Merkez Deneyimi
  Hatice Eke Güngör, Hümeyra Aslaner, Ümit Murat Şahiner, Neriman Şahiner, Yasemin Altuner Torun
 Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Experience İn A General Surgery Clinic
 Bir Genel Cerrahi Kliniğinin Perkütan Endoskopik Gastrostomi Deneyimi
  Ahmet Serdar Karaca, Rıdvan Ali, Muzaffer Çapar, Sezar Karaca
 Attitudes of General Population and Physicians Towards Alcohol Addiction
 Alkol Bağımlılarına Karşı Genel Popülasyonun ve Doktorların Tutumları
  Hasan Mayda, Etem Soyuçok, Halil İbrahim Güzel, Yasemin Görücü, Erman Bağcıoğlu
Case Report
Title/Authors PDF
 Anaphylaxis Caused By Hydatid Cyst in Asthmatic Patients
 Astımlı Hastada Kist Hidatiğin Neden Olduğu Anaflaksi
  Bahanur Çekiç, Ali Akdoğan, Erdem Nail Duman
 Large Cell Neuroendocrine Carcinoma of the Lung
 Akciğerin Büyük Hücreli Nöroendokrin Karsinomu
  Yusuf Aydemir, Murat Öncel
 Proparacaine Toxicity Caused by the Drug Abuse: A Case Report
 İlaç Kötüye Kullanımına Bağlı Gelişen Proparakain Toksisitesi: Olgu Sunumu
  Selim Bozkurt, Lokman Aslan, Murat Aslankurt, Mehmet Okumuş, Adnan Aksoy
 Primary Retroperitoneal Mucinous Cystadenocarcinoma: 5th Male Case in the Literature
 Primer Retroperitoneal Müsinöz Kistadenokarsinom: Literatürdeki 5. Erkek Vaka
  F. Tuğba Köş, Fuat Özkan, Sevgi Bakariş, Ertan Bülbüloğlu, Esma Gürbüz, Nazmi Özer
 Topiramate Induced Excessive Sialorrhea
 Topiramat Kullanımının İndüklediği Aşırı Sialore
  Ersel Dağ, Yasin Habipoğlu, Ali Kemal Erdemoğlu
 Surgical Treatment of the Giant Leiyomyoma of the Esophagus After Fifteen Years
 15 Yıl Sonra Cerrahi Yapılan Özefagusun Dev Leiyomiyomu
  Mehmet Bilgin, Fatih Gürler
 Pulmonary Edema and Myocarditis Developing Due to Scorpion Stings
 Akrep Sokmasına Bağlı Gelişen Miyokardit ve Pulmoner Ödem
  Sevdegül Karadaş, Hayriye Gönüllü, Senar Ebinç, Nurettin Kurt, Yalçın Gölcük
 Incidentally Detected Pericardial Cyst Adjacent to the Right Atrium
 Sağ Atriyum Komşuluğunda Tesadüfen Saptanan Perikardiyal Kist
  Şevket Balta, Sait Demirkol, Sabahattin Sarı, Murat Ünlü, Zekeriya Arslan, Uğur Küçük
 Isolated Hydatid Cyst of Ankle: A Case Report
 İzole Ayak Bileği Kist Hidatiği: Olgu Sunumu
  Tuna Demirdal, Pınar Şen, Salih Atakan Nemli
 A Rarely Seen Scapular Tumor: Chondrosarcoma
 Nadir Görülen Bir Skapula Tümörü: Kondrosarkom
  Nesimi Günal, Tevfik Kaplan, Ekin Zorlu, Berkant Özpolat, Koray Dural
 Subtotal Uterine Prolapse in Pregnancy and Management: Case Report
 Gebelikte Subtotal Uterin Prolapsus ve Yönetimi: Olgu Sunumu
  Atilla Karateke, Ali Baloğlu
Review Article
Title/Authors PDF
 The Evaluation of Primary Lesion and Axillary Metastasis in Breast Carcinoma By 18F-FDG PET/CT
 18F-FDG PET/BT ile Meme Karsinomunda Primer Lezyonun ve Aksiller Yayılımın Değerlendirilmesi
  Aynur Özen
Original Image
Title/Authors PDF
 Thymic Shadow Mimicking Lobar Pneumonia in an Infant
 İnfantta Lober Pnömoniyi Taklit Eden Timus Gölgesi
  Naime Tokur, Mahmut Tokur, Mustafa Ş. Demiröz
 Hemopneumothorax Due to Blast Effect in the Case of Traumatic Injury to the Trachea
 Travmatik Trakea Yaralanması Olgusunda Blast Etkiye Bağlı Hemopnömotoraks
  Yusuf Emrah Eyi, Bülent Karslıoğlu, Yakup Aksoy
 Saccular Splenic Artery Aneurysm
 Sakküler Splenik Arter Anevrizması
  Tolga Demir, Hale Bolgi Demir, Nurşen Tanrıkulu
 Giant Parathyroid Adenoma
 Dev Paratiroid Adenomu
  Eyüp Murat Yılmaz, Berke Manoğlu
 Calculus in External Urethral Orifice
 Eksternal Üretral Orifis Taşı
  Atakan Savrun, Emre Gökçen, , Cemal Parlakgümüş
 Adult-Onset Still Diseases Appearing and Disappearing Rash
 Erişkin Başlangıçlı Still Hastalığının Bir Görünüp Bir Kaybolan Döküntüsü
  Eyüp Sami Akbaş, Sibel Serin, Güven Koç
 Torakal Ventral Cord Herniation
 Torakal Ventral Kord Herniasyonu
  Sermin Tok, Naime Altınkaya
 A Cause of Painful Ophthalmoplegia: Orbital Pseudotumor
 Bir Ağrılı Oftalmopleji Nedeni: Orbital Psödotümör
  Seden Demirci, Alime Güneş, Ayşe Umul
Letter to Editor
Title/Authors PDF
 Misdiagnosed Travmatic Diaphragmatic Hernia: Misfortune of the Patient, Guilt of Doctor?
 Tanısı Atlanmış Travmatik Diyafragma Hernisi: Hastanın mı Talihsizliği, Doktorun mu Kabahati?
  Tolga Dinç, Selami Ilgaz Kayılıoğlu
 Comparison of Limberg Flep Technique and Phenol Treatment Methods
 Limberg Flep Tekniği ve Fenol Tedavisi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  Özgür Türk, Hasan Polat
 Single Versus Multiple Port Laparoscopic Cholecystectomy
 Tek ve Multiple Port Laparoskopik Kolesistektominin Karşılaştırılması
  Hasan Polat, Özgür Türk
 Diagnosis of Dementia, Scale and Disability Report on Reflection
 Demans Tanısı, Ölçekler ve Özürlü Raporlarına Yansıması
  Ali Karakuş
 Vertebral Pnomocyst
 Vertebral Pnömokist
  Elif Karadeli