About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - Supplement 2 (2015)
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
PDF
Index
PDF
Original Article
Title/Authors PDF
 Retrospective Analysis of 119 Osteosarcomas in a Single Centre Experience
 Osteosarkom Tanılı 119 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: Tek Merkez Verisi
  Meral Günaldı, Berna Bozkurt Duman, Vehbi Erçolak, Çiğdem Usul Afşar, Melek Erkişi, Semra Paydaş, İsmail Oğuz Kara, Berksoy Şahin, Gülfiliz Gönlüşen
 Validity and Reliability of the Catastrophic Cognitions Questionnaire-Turkish Version
 Felaketleştiren Bilişler Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği
  Ayşe Gül Kart, Özgür Önder, Mehmet Hakan Türkçapar
 Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study
 Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
  Ayşe Gül Kart, Mehmet Hakan Türkçapar
 Effectiveness of Nalidixic Acid and Commonly Used Antibiotics Against Pathogens of Urinary System
 Üriner Sistem Patojenlerine Karşı Nalidiksik Asit ve Sık Kullanılan Antibiyotiklerin Etkinliği
  Keramettin Yanık, Adil Karadağ, Recep Borucu, Ferhan Korkmaz, Cafer Eroğlu, Asuman Birinci
 Prevalence of Ureaplasma and Mycoplasma in Infertile Men in Van Region and Effects to Semen Parameters
 Van Yöresindeki İnfertilite Vakalarında Mycoplasma ve Ureaplasma Sıklığı ve Semen Parametrelerine Etkisi
  Kerem Taken, Abdullah Yıldız, Recep Eryılmaz, Mustafa Güneş, İlhan Geçit, Kadir Ceylan
 Alterations of Thyroid Volume, Levels of Thyroid Hormone and Autoantibody in Women with Hashimotos Thyroiditis
 Hashimoto Tiroiditi Tanılı Kadın Hastalarda Tiroid Volümü, Hormon ve Otoantikor Düzeylerindeki Değişim
  Serap Baydur Şahin, Sibel Gök İnecikli, Teslime Ayaz, Kadir İlkkılıç, Mehmet Fatih İnecikli, Yavuz Metin, Filiz Taşçı
 Meningitis in Children: Evaluation of 197 Patients
 Çocukluk Çağı Menenjitleri: 197 Hastanın Değerlendirmesi
  Ali Güneş, Çapan Konca, Fesih Aktar, Ünal Uluca, Servet Yel, İlyas Yolbaş, Mehmet Ali Taş
 The Assessment of Urinary Metabolites in Children with Urinary Tract Infection
 İdrar Yolu Enfeksiyonu olan Çocuklarda İdrar Metabolitlerinin Değerlendirilmesi
  Ercan Nain, Sevgi Yavuz, Aysel Kıyak, Oguzhan Durmaz, Gönül Aydoğan, Orhan Korkmaz
 Open Heart Surgery in a Newly Established Cardiovascular Department: The first 300 cases
 Yeni Kurulan Kalp Damar Cerrahi Kliniğinde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 300 Vaka
  Kemal Korkmaz, Hikmet Selçuk Gedik, Ali Baran Budak, Serhat Bahadır Genç, Ali Ümit Yener, Kerim Çağlı
 Effect of Resident Performance on Midurethral Sling Cure and Complication Rates
 Midüretral Slinglerde Asistan Performansının Tedavi Başarısı ve Komplikasyon Oranlarına Etkisi
  Sabri Cavkaytar, Mahmut Kuntay Kokanali, Cantekin İskender, Esma Sarıkaya, Orhan Seyfi Aksakal, Melike Doganay
 A Study on Quality of Life in Patients with Diabetes
 Diabet Hastaların Kaliteli Yaşaması Üzerine Bir Araştırma
  Mücahit Sabri Bilgin, Salim Özenç, Oktay Sarı, Ümit Aydoğan, Bayram Koç
 Etiological Evolution in Chronic Renal Failure
 Kronik Böbrek Yetmezliğinde Etiyolojik Değerlendirme
  Betül Battaloğlu İnanç, Sami Hatipoğlu, Nazmiye Özlem Harmankaya Kaptanoğulları, Nurcihan Aydemir, Derya Sıkar, Nurgül Önder
 Employee Satisfaction in Hospitals with Afilasyo; Sample of Training and Research Hospital of University of Muğla Sıtkı Koçman
 Afiliasyon Uygulanan Hastanelerde Çalışan Memnuniyeti; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği
  Nazlı Ülger, Ercan Baldemir, Betül Battaloğlu İnanç
 Effect of Overweight and Obesity on Breast Cancer Subtypes
 Fazla Kilo ve Obezitenin Meme Kanseri Alt Tipleri Üzerine Olan Etkisi
  Yıldız Okuturlar, Meral Günaldı, Elif Eda Tiken, Savas Tuna, Buğra Öztosun, Yeşim Özdem İnan, Tarık Ercan, Özlem Harmankaya, Abdülbaki Kumbasar
 The Evaluation of Psychiatry Consultation Requested in a University Hospital
 Bir Üniversite Hastanesinde İstenilen Psikiyatri Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi
  Hasan Mayda, Halil İbrahim Güzel, Yasemin Görücü, Erman Bağcıoğlu
 Regional Distributions of Distant Metastases Detected in Differentiated Thyroid Cancers
 Diferansiye Tiroid Kanserlerinde İzlenen Uzak Metastazların Bölgesel Dağılımları
  Ebuzer Kalender, Umut Elboğa , Füsun Aydoğan, Mustafa Basibuyuk, Hasan Deniz Demir, Ertan Sahin, Y. Zeki Celen
Case Report
Title/Authors PDF
 A Rare Case Presentation of Pyogenic Granuloma of the Auricula with Literature Review
 Literatür Taraması Eşliğinde Aurikula Yerleşimli Nadir Görülen Bir Piyojenik Granülom Olgu Sunumu
  Ömer Tarık Selçuk, Levent Renda
 Sarcomatoid Carcinoma of the Urinary Bladder: Case Report
 Mesanenin Sarkomatoid Karsinomu: Olgu Sunumu
  Ayça Tan, Emel Ünal, Nihal Özkalay Özdemir, İlker Çelen
 Management of Severe Hypertriglyceridemia with Plasmapheresis During Pregnancy
 Ciddi Hipertrigliseridemi ile Seyreden Bir Gebeliğin Plazmaferez ile Yönetimi
  Gökhan Boyraz, Aslıhan Yazıcıoğlu, Mert Turğal, Özgür Özyüncü
 A Neonatal Pneumonia Presented with Spontaneous Pneumothorax Due to Listeria Monositogenes
 Listeria Monositogenese Bağlı Spontan Pnömotoraksla Giden Neonatal Pnömoni Olgusu
  Mehmet Karacı, Mustafa Özçetin, Cumhur Aydemir
 Dressler Syndrome is Characterized by Massive Hemoptysis
 Masif Hemoptizi ile Seyreden Dressler Sendromu
  Erkan Ceylan, Asiye Kanbay, Faruk Günak, Yusuf Sezen, Tahir Şevval Eren
 A Different Pattern of Brunner Gland Adenoma on Endoscopic Ultrasonography
 Endoskopik Ultrasonografide Farklı Özelliklerle Tespit Edilen Brunner Bez Adenomu
  Gökhan Aksakal, Mete Akın, Yıldıran Songür
 Mesenteric Vascular Disease Secodary to Protein S Deficiency in an Adult Patient
 Genç Bir Hastada Protein S Eksikliğine Bağlı Gelişen Mezenter Vasküler Hastalık
  Burhan Mayir, Mehmet Tahir Oruç, Ramazan Eryılmaz
 Compression Neuropathy of the Peroneal Nerve Secondary to a Ganglion Cyst
 Ganglion Kistinin Neden Olduğu Peroneal Sinir Kompresyonuna Bağlı Nöropati
  Eyup Çağatay Zengin, Birol Gülman, Alper Çıraklı, Yunus Timurtaş, Ali Üztürk
 Supraventricular Tachycardia Atackt Due to Losewieght Drug
 Zayıflama İlacına Bağlı Gelişen Supraventriküler Taşikardi Atağı
  Murat Yalçın, Emrah Erdal, Namık Özmen
 Three Patients Operated Due to Cecum Diverticulitis
 Çekum Diveriküliti Nedeni ile Tedavi Edilen 3 Olgu
  Mehmet Kamil Yıldız, Erkan Özkan, Bülent Kaya, Cengiz Eris, Hasan Abuoğlu
 Fall From High and Acute Styrene Exposure : A Case Report
 Yüksekten Düşme ve Akut Stiren Maruziyeti: Olgu Sunumu
  Ferhat İçme, Tolga Öz, Yücel Yüzbaşıoğlu, Havva Şahin Kavaklı, Zeynep Saral Öztürk
 Foreign Body Aspiration Involved with Bronchial Carcinoma: Two Cases
 Bronşiyal Karsinomla Karışan Yabancı Cisim Aspirasyonu: İki Olgu
  Koray Aydogdu, Göktürk Fındık, Seray Hazer, Sadi Kaya,
 Negative Pressure Pulmonary Edema After Extubation in Appendectomy: Case Report
  Apendektomi Sonrası Gelişen Negatif Basınçlı Pulmoner Ödem: Olgu Sunumu
  Tarık Purtuloglu, Fatih Şimşek, Ercan Kurt
 Toxicity of Lidocaine Improved with Lipid Emulsion Treatment: Case Report
 Lipid Emülsiyon Tedavisi ile Düzelen Lidokain Toksisitesi: Olgu Sunumu
  Hayriye Gönüllü, Edip Gönüllü , Lokman Soyoral, Mehmet Fatih Özbay, Yüksel Kaya
 Retinal Artery Occlusion Treatment with Hyperbaric Oxygen
 Retinal Arter Oklüzyonunun Hiperbarik Oksijen İle Tedavisi
  Harun Çakmak, Tolga Kocatürk, Sema Oruç Dündar, Sinan Bekmez
 Laparotomy in Consequence of Pure Thoracic Trauma
 Saf Toraks Travması Nedeniyle Laparotomi
  Arif Osman Tokat, Sezgin Karasu, Aziz Mutlu Barlas, Mustafa Kemal Urhan
Review Article
Title/Authors PDF
 Malassezia Species and Pityriasis Versicolor
 Malassezia Türleri ve Pityriasis Versicolor
  Gülin Rodoplu
 Diabetic Macular Edema and Ocular Medical Treatment Options
 Diyabetik Maküler Ödem ve Oküler Medikal Tedavi Seçenekleri
  Sertaç Argun Kıvanç, Berna Akova Budak, Osman Okan Olcaysu
 Defence System of Respiratory Tract and Clearence of Inhalation Agents
 Solunum Yollarının Savunma Sistemi ve İnhalasyon Ajanlarının Atılımı
  Nesrin Öcal, Hayati Bilgiç, Ergün Uçar
Original Image
Title/Authors PDF
 Hair-Thread Tourniquet Syndrome
 Saç İplik Turnike Sendromu
  Emre Gökçen, Atakan Savrun, Mustafa Tekin
 A Rare Cause of Abdominal Pain; Celiac Truncus Aneurysm
 Nadir Bir Karın Ağrısı Nedeni; Çölyak Trunkus Anevrizması
  Zülfü Birkan, Pınar Gündoğan Bozdağ, Ahmet Bozdağ
 The Combination of Intracranial Hemorrhage, Mesenteric Artery Thrombosis and Mesenteric Artery Dissection
 İntrakranial Kanama, Mezenter Arter Diseksiyonu ve Mezenter Arter Trombozu Kombinasyonu
  Mustafa Yılmaz, Fatih Nazmi Yaman, Alper Tanrıverdi
Letter to Editor
Title/Authors PDF
 Factors Influencing the Duration of Fluoroscopy in Percutaneous Nephrolithotomy
 Perkütan Nefrolitotomide Floroskopi Süresini Etkileyen Faktörler
  Salih Budak, Hüseyin Aydemir
 Comparing Limberg Flap Technique and Phenol Treatment Methods in Treatment of Pilonidal Disease
 Pilonidal Hastalık Tedavisinde Limberg Flep Tekniği ve Fenol Tedavisi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  Burhan Hakan Kanat
What is Your Diagnosis?
Title/Authors PDF
 Jessner’s lymphocytic infiltration
 Jessner’in lenfositik infiltratı
  Gülcan Saylam Kurtipek, İlknur Küçükosmanoğlu, Arzu Ataseven, Fatma Tunçez Akyürek, İlkay Özer