About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - Supplement 3 (2015)
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
PDF
Index
PDF
Original Article
Title/Authors PDF
 Demographic Characteristics of Strokes Types in Sanliurfa
  Şanlıurfa İlinde İnme Tiplerinin Demografik Özellikleri
  Yusuf İnanç, Halil Ay, Yılmaz İnanç, Zülfikar Arlıer, Özcan Kocatürk, Mehtap Kocatürk, Semih Giray, Suat Kamışlı
 The Effect of IVIG on Superoxide Generation in Primary Humoral Immunodeficiencies
 Humoral İmmun Yetmezlikli Hastalarda IVIG Tedavisinin Süperoksid Üretimine Etkisi
  Gülay Sezgin, İlhan Tezcan, Fügen Ersoy, Özden Sanal, İzzet Berkel
 Analysis of Cervical Cytology, Colposcopy and Biopsy Results
 Servikal Sitoloji, Kolposkopi ve Biyopsi Sonuçlarının Analizi
  Nicel Tasdemir, Cem Çelik, Remzi Abali, Meltem Öznur, Eren Akbaba
 Evaluation of use of the 112 Emergency Ambulance Service in Karabuk City
 Karabük İli 112 Acil Ambulans Hizmetleri Kullanımının Değerlendirilmesi
  Ali Ramazan Benli, Murat Koyuncu, Özkan Cesur, Ekrem Karakaya, Ruhi Cüre, Muhammet Kamil Turan
 Our Urologic Laparoscopy Complications in Municipal Hospital
 İlçe Devlet Hastanesinde Ürolojik Laparoskopi Komplikasyonlarımız
  Deniz Abat, Alparslan Demirci, Alper Eken, Yücel Duman, İlkay Bozkurt, Adem Altunkol
 Association of Serum Fibronectin Levels with Preeclampsia and Gestational Hypertension
 Fibronektin Seviyesi ile Preeklampsi ve Gestasyonel Hipertansiyon Arasındaki İlişki
  Nida Erol , Hakan Timur, Cantekin İskender, Sabri Cavkaytar, Nuri Danışman
 Emergency Room Thoracotomy for Thoracic Trauma
 Toraks Travmalarında Acil Servis Torakotomisi
  Muhammet Sayan, Melih Bal, Ali Düzgün
 Serum Leptin Levels in Asthma, COPD and Bronchiectasis
 Astım, KOAH ve Bronşektazide Serum Leptin Düzeyi
  Ercan Kurtipek, Ayşe Füsun Kalpaklıoğlu, Üçler Kısa
 Single Port Laparoscopic Cholecystectomy Versus Multiple Port Laparoscopic Cholecystectomy
 Tek İnsizyondan Yapılan Laparoskopik Kolesistektominin Standart Laparoskopi ile Karşılaştırılması
  Yavuz Savaş Koca, Mustafa Uğur, İhsan Yıldız
 The Effect of Tumor Histopathology on Renal Function After Radical Nephrectomy
 Radikal Nefrektomi Sonrası Tümör Histopatolojisinin Böbrek Fonkisyonlarına Etkisi
  Eymen Gazel, Metin Yığman, Erkan Ölçücüoğlu, Sait Biçer, Sedat Taştemur, Ahmet Çamtosun, Cavit Ceylan, Can Ateş
 Factors Affecting Postoperative Morbidity and Mortality in Patients Who Received Neoadjuvant Therapy for Lung Cancer
 Neoadjuvan Tedavi Almış Akciğer Kanserli Hastalarda Postoperatif Morbidite ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörler
  Kemal Karapınar, Ümit Aydoğmuş, Levent Cansever, Celalettin İbrahim Kocatürk, Özkan Saydam, Mehmet Ali Bedirhan
 Evaluation of Complience to Treatment and Frequency of Comorbidities in Patients with Stable Chronic Obstructive Pulmonary Disease
 Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olanlarda Komorbidite Sıklığı ve Tedaviye Uyumun Değerlendirilmesi
  Sami Deniz, Jülide Çeldir Emre, Ayşegül Baysak, Özde Elver, Gözde Apaydın Salar, Sezgin Vatansever, Özer Özdemir
 Application of Lichtenstein Method in Primary Inguinal Hernia by Under Experienced Surgeons
 Primer İnguinal Hernilerde Lichtenstein Yönteminin Az Deneyimli Cerrahlarca Uygulanması
  Serkan Yılmaz, Oktay Karaköse, İnci Türkan Yılmaz, Kazım Çağlar Özçelik, Hüseyin Pülat, İsmail Zihni, Ali Duran, Adam Uslu
 Use of Emergency Department by Elderly Patients
 Geriatrik Hastaların Acil Servisi Kullanımı
  Orhan Akpınar, Kenan Ahmet Türkdoğan, Mücahit Kapçı, Ali Duman
 Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study
 İlköğretim Öğrencilerinde Beslenme Davranışları ve Beslenme Eğitimi: Okul Tabanlı Bir Çalışma
  Mahmut Kılıç, Tuğba Uzunçakmak
 Platelet Indices in Patients with Nonarteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy
 Nonarteritik Anterior İskemik Optik Nöropatili Hastalarda Trombosit İndeksleri
  Onur Polat, Güliz Fatma Yavaş, Tuncay Küsbeci, Mustafa Dogan, Ümit Übeyt İnan
 Adequacy of Physicians Knowledge Level of Cardiopulmonary Resuscitation to Current Guidelines
 Hekimlerin Kardiyopulmoner Resüsitasyon Bilgilerinin Güncel Kılavuzlara Uygunluğunun Araştırılması
  Ümmü Gülsüm Kocalar, Engin Deniz Arslan, Cemil Kavalcı, Afşin Emre Kayıpmaz, Gülsüm Kavalcı, Şükrü Yorulmaz, Tufan Akın Giray
 Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy
 Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
  Feryal Karaca, Çiğdem Usul Afşar, Özcan Öktem, Necat Almalı, Gökhan Yılmazer, Sıddık Keskin, Ali Murat Tatlı
 Prognostic Importance of Intraoperative Cultures for Systemic Inflammatory Response Syndrome After Percutaneous Nephrolithotomy
 Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromunu Öngörmede İntraoperatif Kültürlerin Önemi Var Mı?
  İbrahim Halil Bozkurt, Tarık Yonguç, Ömer Koraş, Tansu Değirmenci, Burak Arslan, Özgü Aydoğdu, Bülent Günlüsoy, Süleyman Minareci
 Does Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio Has a Value in Predicting BCG Recurrence in Bladder Tumor Patients
 Kasa İnvaze Olmayan Mesane Tümörlerinde BCG Tedavisi Sonrası Nüksü Öngörmede Yeni Bir Prediktif Değer
  Ahmet Camtosun , Eymen Gazel, Metin Yıgman, Sait Biçer, Can Ali Tatar, Erkan Ölçücüoğlu
 Retrospective Analysis of Circumcision and Complications in Municipal Hospital
 İlçe Devlet Hastanesinde Sünnet ve Komplikasyonlarının Retrospektif Analizi
  Adem Altunkol, Deniz Abat, Nevzat Can Şener, Umut Ünal, Yalçın Evliyaoğlu, Ercan Yeni
 Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine
 Omurganın Sagittal Morfolojisi ile Lomber Disk Hernisi ve Dejenerasyonun Karşılaştırılması
  Emre Delen, Barış Birgili, Ahmet Tolgay Akıncı, Derya Karabulut, Fatma Nesrin Turan, Nebile Müge Kunduracılar, Muzaffer Memiş
 Pleural Complications of Hydatid Cyst: Cases Presenting with Pneumothorax and Empyema
 Hidatik Kistin Plevral Komplikasyonları: Pnömotoraks ve Ampiyem Tanısı ile Gelen Olgular
  Ufuk Çobanoğlu, Salim Bilici, Selvi Aşker , Fuat Sayır , Mehmet Melek, Duygu Mergan
 Comparing Limberg Flap Technique and Phenol Treatment Methods in Treatment of Pilonidal Disease
 Pilonidal Hastalık Tedavisinde Lımberg Flep Tekniği ve Fenol Tedavisi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  Ulaş Ayvaz Urgancı, Erkan Oymacı, Ömer Engin, Ebru Akıncılar
 Benign Histology in Radiologically Suspected Renal Malignancies
 Radyolojik Olarak Şüpheli Renal Malignitelerde Benign Histoloji
  Taha Numan Yıkılmaz, Okan Baş, Ali İhsan Arık, Halil Başar
 Evaluation of Results in Patients with Acute Upper Gis Bleeding: A Goverment Hospital Experience
 Akut Üst Gis Kanamalı Olguların Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Bir Devlet Hastanesi Deneyimi
  Bilge Baş, Erkan Oymacı, Bülent Dinç
 Comparative Efficacy Profile Between Ex-Press Miniature Shunt and Trabeculectomy
 Ex-Press Mini Şant ile Trabekülektomi Ameliyatının Etkinliğinin Karşılaştırılması
  Osman Öndaş, Sadullah Keleş, Mehmet Belgen
 Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects
 Overin Matür Kistik Teratomunun Klinik Radyolojik ve Histopatolojik Özellikleri
  Mine Genc, Neslin Sahin, Serap Karaarslan, Serkan Guclu
 Evaluation of Occupational Closed Globe Eye Injuries
 İş Kazaları Sonucu Gelişen Kapalı Glob Yaralanmalarının Değerlendirilmesi
  Berna Akova-Budak, Sertaç Argun Kıvanç, Kevser Başkaya, Mehmet Baykara, Ahmet Ali Yücel
 Comparison of Serum Lipid Levels in Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Lung Cancer
 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Akciğer Kanserinde Serum Lipid Düzeylerinin Karşılaştırılması
  Mehmet Köş, Tuba Soysal, Leyla Aydın, Hafize Titiz, F. Tuğba Köş, Nisa Ünlü
 Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response
 Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübasyonun Hemodinamik Yanıt Açısından Karşılaştırılması
  Ali Ümit Eşbah, Mehtap Tunç, Ali Alagöz, Semih Aydemir, Polat Pehlivanoğlu, Fatma Ulus
 The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain
 Kronik Mekanik Bel Ağrısında Bel Okulu Programının Ağrı, Özür ve Korku Kaçınma Davranışı Üzerine Etkisi
  Şule Şeref Şimşek, Nesrin Yağcı, Yaşa Erim Gedik
 Antibiotic Resistance in Acinetobacter Baumannii Strains Isolated from Nosocomial Infections
 Hastane İnfeksiyonu Etkeni Acinetobacter Baumannii Suşlarında Antibiyotik Direnci
  Pınar Korkmaz, Figen Çağlan Çevik, Nevil Aykın, Yeşim Alpay, Hakkı Mustafa Güldüren, Hülya Bilgili, Ayşe Koygun
Case Report
Title/Authors PDF
 Open Surgical Repair After Endovascular Treatment with Endologix Stent Graft: A Case Report
 Endologix Stent Greft İle Endovasküler Tedavisi Sonrası Açık Cerrahi Tamir: Vaka Sunumu
  İsa Coşkun, Orhan Saim Demirtürk, Hüseyin Ali Tünel, Çagatay Andiç, Öner Gülcan
 A Rare Seen Case Report: Sirenomelia
 Nadir Görülen Bir Sendrom: Sirenomeli
  Nilay Pişkinpaşa, Tülay Tos, Yasemin Çekmez, Ferhat Çekmez
 Superficial Femoral Artery Pseudoaneurysm in a Child Which Developed After Femur Fracture
 Çocuk Hastada Femur Fraktürü Sonrası Gelişen Yüzeyel Femoral Arter Psödoanevrizması
  İsa Coşkun, Çağatay Andiç, Orhan Saim Demirtürk, Öner Gülcan
 Pulmonary Aplasia in an Adult : A Case Report
 Yetişkinde Akciğer Aplazisi Olgusu
  Nurettin Yiyit, Akın Yıldızhan, Fatih Hikmet Candaş, Rauf Görür, Turgut Işıtmangil
 A Rare Complication of Brucellosis: Testicular Abscess
 Brusellozun Nadir Bir Komplikasyonu: Testiküler Apse
  Ümit Gül, Yusuf Ziya Demiroğlu, Gürcan Erbay, Nazım Emrah Koçer
 A case of Melkersson-Rosenthal Syndrome and the Association Between the Orofacial Granulomatous Diseases
 Melkersson-Rosenthal Sendromu Bir Olgu Sunumu ve Orofasiyal Granülomatöz Hastalıklarla İlişkisi
  Yalçın Baş, Göknur Kalkan, Havva Yıldız Seçkin, Şenay Ağırgöl
 A Rare Case of Mediastinal Cyst: Thoracic Duct Cyst
 Nadir Görülen Bir Mediyastinal Kist Olgusu: Duktus Torasikus Kisti
  Duygu Mergan, Ufuk Çobanoğlu, Hanifi Yıldız, Bünyamin Sertoğullarından, Fuat Sayır
 One Patient Two Malignancies: Synchronous Diagnosis Hodgkin Lymphoma and Lung Cancer
 Bir Hasta İki Malignite: Eş Zamanlı Tanı Konulan Hodgkin Lenfoma ve Akciğer Kanseri
  Pınar Bıçakçıoğlu, Serpil Dizbay Sak, Abdullah İrfan Taştepe
Review Article
Title/Authors PDF
 Algorithmic Approach to the Diagnosis and Management of Solitary Pulmonary Nodules
 Soliter Pulmoner Nodüllerin Tanı ve Tedavi Yönetiminde Algoritmik Yaklaşım
  Ufuk Çobanoğlu
 Treatment of Primary Cicatricial Alopecia
 Primer Sikatrisyel Alopesi Tedavisi
  Zeynep Meltem Akkurt, Derya Uçmak, Mustafa Arıca