About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - Supplement 4 (2015)
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
PDF
Index
PDF
Original Article
Title/Authors PDF
 Midterm Results of HemiCAP Operation in the Surgical Treatment of ha/lux Rigidus
 HemiCAP ile Tedavi Edilen Halluks Rijituslu Hastalarımızın Orta Dönem Sonuçları
  Hasan Göçer, Alper Çıraklı, Murat Köken, Ali Kemal Yazıcı, Eyup Çağatay Zengin
 Hipofiz Bezi Hacmine Yaş ve Cinsiyetin Etkisinin Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi
 Assesment of the Effect of Age and Gender on Pituitary Gland Volume by Magnetic Resonance Imaging
  Ebru Ünlü, Ozan Turamanlar, Mehtap Beker-Acay, Yunus Yıldız, Akif Acay, Emre Kaçar, Çınar Balçık, Erdal Horata
 Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging
 Optik Sinir Başının Stereofotometrik ve Scanning Laser Oftalmoskopik Karşılaştırılması
  Serek Tekin, Tekin Yaşar
 Determination of Serotypes and Antibiotic Resistance in Streptococcus Pneumoniae
 Streptococcus Pneumoniae Serotip Tayini ve Antibiyotiklere Direnç
  Deniz Bahar Akgün Karapınar
 An Evaluation of Biopsy Results Adenocancer in Patient with Serum Prostate-Spesific Antigen Less 4 ng/ml
 Prostat Spesifik Antijeni 4 ün Altında olan Hastalarda Biyopsisi Prostat Adenokanseri Hastalarının Değerlendirilmesi
  Ali Haydar Yılmaz, Tevfik Ziypak, Şenol Adanur, Şaban Oğuz Demirdöğen, Azam Demirel, İsa Özbey, Ercüment Keskin, Hüseyin Koçakgöl
 Evaluation of Leptin Measurements in Newborns Born to Mothers with Vitamin D Deficiency
 D Vitamini Eksikliği olan Annelerden Doğan Bebeklerde Leptin Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  Nagehan Aslan, Özgür Pirgon, Gonca Sandal, Bümin Dündar
 Seropositivity Rates of Cytomegalovirus Among Women in Isparta Region
 Isparta Yöresindeki Kadınlarda Sitomegalovirüs Seropozitiflik Oranları
  Ayşe Aynali, Buket Cicioğlu Arıdoğan, Esra Nur Tola, Süleyman Önal, Emel Sesli Çetin
 The Effect of Gestational Age on Axial Length of the Eyes of Premature Infants
 Prematüre Bebeklerde Gözün Aksiyel Uzunluğunun Gestasyonel Yaşla Değişimi
  Mehmet Ali Şekeroğlu, Emre Hekimoğlu, Beyza Özcan, Husniye Yücel, Aysen Sumru Kavurt, Ahmet Yağmur Baş, Jale Karakaya
 Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis
 Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi Sonrası Pankreatitin Takibinde C-reaktif Proteinin Önemi
  Mete Akın, Muhammed Cem Koçkar, Gökhan Aksakal, Altuğ Şenol
 The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women
 Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Beslenme Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler
  Oktay Sarı, Mustafa Alparslan Babayiğit, Türker Türker, Necmettin Koçak, Ümit Aydoğan, Yaşam Kemal Akpak, Haydar Ersoy, Selim Kılıç
 Cost Analysis of Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage
 Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastaların Maliyet Analizi
  Hakan Koçoğlu, Yıldız Okuturlar, Başak Oğuz, Ebru Öztürk, Yüksel Altuntaş, Mehmet Hurşitoğlu, Özlem Harmankaya, Abdulbaki Kumbasar
 Evaluation of Fetal Lung Ultrasound Images by Digital Texture Analysis Methods
 Fetal Akciğer Ultrasonografik Görüntülerinin Dijital Doku Çözümlemesi ile Değerlendirilmesi
  Ümmü Gül Yıldız, Mekin Sezik, Halit Çetiner, Tuncay Aydoğan
 Measurement of Frontal Sinus Volume by Using Computed Tomography: A Stereological Study
 Sinus Frontalis Hacminin Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Ölçülmesi: Stereolojik Bir Çalışma
  Hilal Irmak Sapmaz, Berin Tuğtağ, Emrah Sapmaz, Evren Köse, Davut Özbağ, Murat Uysal
 Surgical Treatment of Trigger Finger: Open Release
 Tetik Parmak Cerrahi Tedavisi: Açık Gevşetme
  Fırat Ozan, Taşkın Altay, Şemmi Koyuncu, Fatih Doğar, Kaan Gürbüz, Hazım Sekban
 Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in the Prediction of Microscopic Colitis
 Mikroskopik Koliti Öngörmede Nötrofil/Lenfosit Oranı
  Feyzullah Uçmak, Ahmet Yılmaz, Nazım Ekin, Elif Tuğba Tuncel, Uğur Fırat, Yılmaz Palancı
 Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine
 Elektromanyetik Alanın (Wi-Fi) Pankreas Dokusuna Etkisi: Selenyum ve L-Carnitinin Rolü
  Ahmet Koyu, Nurhan Gümral, Mustafa Saygın, Alpaslan Gökçimen, Meltem Özgöçmen, Fatma Kılınç, Hüseyin Vural
 Evaluation of Frequency of Erythrasma in Elderly Patients
 İleri Yaş Hastalarda Eritrazma Sıklığının Değerlendirilmesi
  Serkan Demirkan, Emin Özlü, Mevlüt Yıldırım
 The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism
 Hipogonadotropik Hipogonadizmde Fibroblast Growth Faktör 23 Seviyesinin Değerlendirilmesi
  Hakan Demirci, Mustafa Kaplan, Arif Yönem
 An Endemic Region for Cutaneous Leishmaniasis: Birecik
 Kutanöz Leishmaniasis için Endemik Bir Bölge: Birecik
  Serkan Demirkan, Emin Özlü, Mevlüt Yıldırım
 Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children
 Obez Çocuklarda Kas İskelet Sistemi Ağrıları ve Yaşam Kalitesi
  Erkan Mesci, Afitap İçağasıoğlu, Yasemin Yumuşakhuylu, Ayla Güven, İrem Bıçakçı
 Is Multiple Sclerosis Patients Receiving Adequate Medical Assesment for Urological Problems?
 Multipl Sklerozlu hastalarda Ürolojik Problemler İçin Yeterli Tıbbi Değerlendirme Yapılıyor mu ?
  Halil Murat Şen, Eyüp Burak Sancak, Ayşegül Uludağ, Handan Işın Özışık Karaman
 Moyamoya Disease Clinical Course and Severity in Childhood
 Çocukluk Çağında Moyamoya Hastalığının Klinik Seyri ve Şiddeti
  Ayşe Kaçar Bayram, Sefer Kumandaş, Halil Dönmez, Mehmet Canpolat, Selim Doğanay, Hakan Gümüş, Hüseyin Per
Case Report
Title/Authors PDF
 Cerebral Venous Sinus Thrombosis Which Was Diagnosed After Cesarean Section Operation: Case Report
 Sezaryen Operasyonu Sonrası Tanı Konan Serebral Venöz Sinüs Trombozu: Olgu Sunumu
  Mehtap Honca, Hansa İnceöz, Selcen Kütük, Merve Bayraktaroglu, Eyüp Horasanlı
 Acute Theophylline Intoxication: Case Report
 Akut Teofilin İntoksikasyonu: Olgu Sunumu
  Zehra Baykal Tutal, Seda İlhan, Selcen Kütük, Necla Dereli, Eyüp Horasanlı
 Myofibroblastic Tumor Seeming Like Schwannoma
 Schwannom Görüntüsü Veren Miyofibroblastik Tümör
  Murat Öncel, Güven Sadi Sunam, Hüseyin Yıldıran, Pınar Karabağlı, Fatma Dobur
 Isolated Gluteus Maximus Muscle Hydatid Cyst: A Case Report
 İzole Gluteus Maximus Kası Yerleşimli Kist Hidatik: Olgu Sunumu
  Seyran Kılınç, Umut Hatay Umut Gölge, Okay Okay Bulut, Seyfi Gündüz Gündüz Tezeren, Hayati Hayati Öztürk
 A Rare Case: Appendectomy After Connected Stump Appendicitis Perforation of the Cecum
 Nadir Bir Olgu sunumu: Apendektomi Sonrası Gelişen Güdük Apandisitine Bağlı Çekum Perforasyonu
  Berke Manoğlu, Gülen Gül Niflioğlu, Ebru Uysal
 Case Report: Juvenile Tophaceous Gout
 Olgu Sunumu: Jüvenil Tofüslü GUT
  Şeyma Güneş, Yıldız Okuturlar, Barış Yılmazer, Sibel Yılmaz Öner, Özlem Harmankaya
 A Rare Cause of Secondary Hypertension: Conn Syndrom
 Nadir Görülen Sekonder Hipertansiyon Nedeni: Conn Sendromu
  Samet Sayılan, Yıldız Okuturlar, Meral Mert, Özlem Harmankaya, Abdülbaki Kumbasar
 A Rare Cause of Small Bowel Perforation; Tree Branches Ingested: A Case Report
 Nadir Bir İnce Barsak Delinmesi Nedeni; Ağaç Dalı Yutulması: Olgu Sunumu
  Cem Oruç, Mustafa Uğur, Seçkin Akküçük, Akın Aydoğan
 A 5 Year-Old Case with Intratoracic Ganglioneuroma
 5 Yaşında İntratorasik Ganglionörom Olgusu
  Murat Öncel, Güven Sadi Sunam, Hüseyin Yıldıran
 Schwannoma in C1/C2 Roots Presented with Occipital Neuralgia
 Oksipital Nevralji ile Prezente olan C1/C2 Sinir Kökü Schwannomu; Olgu Sunumu
  Emre Delen, Ali Arslantaş, Murat Vural, Ulvi Çiftçi
 Erythema nodosum and Mycobacterium Tuberculosis
 Eritema Nodosum ve Mycobacterium Tuberculosis
  Övgü Kul, Deniz Aygün, Gürkan Tarçın, Serdar Nepesov, Yıldız Camcıoğlu
 Isolated Tubal Torsion: Case Report and Review of the Literature
 İzole Tubal Torsiyon: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
  Ebru Çelik Kavak, Yakup Baykuş, Numan Çim, Salih Burcin Kavak, Raşit İlhan
 If the Airway Opens with Finger During Epileptics Attack: A Case Report
 Epileptik Atak Sırasında Hava Yolu Parmak İle Açık Tutulursa: Olgu Sunumu
  Seyran Kılınç, Abdulrahman Örtücü, Okay Bulut, Gündüz Tezeren, Zekeriya Öztemur
Review Article
Title/Authors PDF
 An Important Member of Tight Junctions: Claudins
 Sıkı Bağlantıların Önemli Bir Üyesi: Klaudinler
  Özlem Demirpençe, Şeyda Gündüz, Mustafa Yıldırım
 Portal Vein Thrombosis
 Portal Ven Trombozu
  Hakan Demirci, Kadir Öztürk, Ahmet Uygun
 Pharmachologic Treatment of Painful Diabetic Neuropathy
 Ağrılı Diyabetik Nöropatinin Farmakolojik Tedavisi
  Gül Mete Civelek, Şerife Mehlika Kuşkonmaz
 Paraneoplastic Skin Disorders
 Paraneoplastik Deri Hastalıkları
  Özlem Ekiz
 Medical Education and Advanced Technology Applications
 Tıp Eğitimi ve İleri Teknoloji Uygulamaları
  Adem Parlak, Sedat Develi, Fatih Yazar
 Current Overview of Pyoderma Gangrenosum
 Pyoderma Gangrenosuma Güncel Bakış
  Suzan Demir Pektaş, Pınar Özuğuz
Letter to Editor
Title/Authors PDF
 Primary Neuroendocrine Tumor of the Prostate with Bone Metastasis
 Kemik Metastazı Yapmış Prostatın Primer Nöroendokrin Tümörü
  Salih Sinan Gültekin, Murat Sadıç
 Our Thyroid Surgery Clinic Experience
 Tiroid Cerrahisi Klinik Tecrübemiz
  Gökhan Koca, Murat Sadıç, Meliha Korkmaz
 Does Halitosis Effect Sexual Life in Males?
 Ağız Kokusu Erkek Hastaların Seksüel Yaşamını Etkilemekte midir?
  Hüseyin Günizi