About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - Supplement 5 (2015)
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
PDF
Index
PDF
Original Article
Title/Authors PDF
 Screening of Chlamydia Trachomatis and Neisseria Gonorrhoeae with PCR During Pregnancy
 Gebelikte PCR ile Klamidya Trachomatis ve Neisseria Gonore Taraması
  Mine İslimye Taşkın, Yeşim Alpay
 Skin Prick Test Results of Canakkale Onsekizmart University Faculty of Medicine Dermatology Department
 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniği Deri Prik Test Sonuçları
  Selda Işık, Zerrin Öğretmen, Sevilay Kılıç, Sibel Cevizci
 Clinical, Demographic and Laboratory Features of Patients with Alopecia Areata in Tokat Region
 Tokat Bölgesindeki Alopesi Areatalı Hastaların Klinik, Demografik ve Laboratuvar Özellikleri
  Havva Yıldız Seçkin, Yalçın Baş, Zennure Takçı, Sercan Sezgin
 Evaluation of Urinary Tract Infections Due to Candida Species
 Candida Türlerine Bağlı İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
  Yeşer Karaca Derici, Sevgi Yılmaz Hancı , Arzu Bayram, Mümtaz Cem Şirin, Pınar Şamlıoğlu, Neval Ağuş, Nisel Yılmaz
 Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province
 Isparta İli Okul Çağı Çocuklarında İdrar İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Durumu
  Nagehan Aslan, Hüseyin Kurku, Özgür Pirgon
Case Report
Title/Authors PDF
 Pulmonary Atresia and Ventricular Septal Defect in a Thirty-Six Year Old Woman
 Otuz Altı Yaşında Bir Kadın Hastada Pulmoner Atrezi ve Ventriküler Septal Defekt Birlikteliği
  İbrahim Koç, Ayşen Dökme, Nesimi Yavuz, Gökhan Bulut
 Ductal Adenocarcinoma: A Rare Entity of Prostate Gland in a Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma Patient
 Kronik Lenfositik Lösemi/Küçük Hücreli Lenfositik Lenfomalı Bir Hastada Prostatın Nadir Bir Antitesi: Duktal Adenokarsinoma
  Tümay Özgür, Mehmet Murat Rifaioğlu, Ahmet Taner Sünbül, Füsun Aydoğan, Nesrin Atcı
 Amniotic Band Syndrome and a Rarely Seen Subtype: Limb Body Wall Complex
 Amniyotik Bant Sendromu ve Nadir Görülen Bir Subtipi: Ekstremite Vücut Duvar Kompleksi
  Derya Akdag Cirik, Metin Altay, Metin Kaplan, Fusun Bocutoglu, Orhan Gelisen
 Treatment of Vaginal Agglutination Complicating Chronic Graft Versus Host Disease: A Rare Case Report
 Kronik Graft-Versus-Host Hastalığında Vajinal Aglütinasyon Tedavisi: Olgu Sunumu
  Süleyman Engin Akhan, Hande Delier, Ercan Bastu, Cenk Yasa, Funda Güngör Uğurlucan, Sevgi Kalayoğlu Beşışık
 SCIWORA at Thoracic Level in an Adult: A Case Report
 Erişkinde Torakal Seviyede SCIWORA: Olgu Sunumu
  Şeniz Akçay Yalbuzdağ, Taciser Kaya, İlker Şengül, Altınay Göksel Karatepe, Zehra Hilal Adıbelli
 Acute Respiratory Distress Syndrome and Pulmonary Hypertension Induced By Adenovirus Infection: A Child Case
 Adeno Virüs Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen ARDS ve Pulmoner Hipertansiyon : Bir Çocuk Olgusu
  Vildan Güngörer
 Evaluation of Alone or Combined Colistin Therapy Success in Patients with Carbapenem-Resistant Acinetobacter Pneumonias
 Karbepenem Dirençli Acinetobacter Pnömonilerinde Tek Başına veya Kombine Kolistin Tedavisi Başarısının Değerlendirilmesi
  Özlem Erçen Diken, Ayhanım Tümtürk, Sertaç Arslan
 Agammaglobulinemia in a Patient with Smith-Lemli-Opitz Syndrome: Case Report
 Agamaglobulinemi ile Seyreden Smith-Lemli-Opitz Sendromu: Olgu Sunumu
  H. Halık Akar
 A rare case of acute intestinal obstruction due to the migration of penile prosthesis
 Penil Protez Migrasyonuna Bağlı Nadir Bir Akut Barsak Tıkanıklığı Olgusu
  Savaş Baba, Osman Yıldırım, Murat Özgür Kılıç, Nermin Damla Hatipoğlu, Cem Emir Güldoğan
 Is Iatrogenic Cushing s a New Form of Child Neglect?
 İyatrojenik Cushing Yeni Bir Çocuk İhmali Formu Olabilir Mi?
  Habip Almiş, Ahmet Köse, İbrahim Hakan Bucak, Eda Mengen, Mehmet Turgut
 Breast Cancer with Silent Metastasis to Uterine Cervix
 Uterin Servikse Sessiz Metastaz Yapmış Meme Kanseri Olgusu
  Gokhan Pekindil, Pınar Solmaz Hasdemir, Ayca Tan, Gamze Goksel
 Co-existance of Lymph Node Tuberculosis and Pulmonary Embolism: A Case Report
 Lenf bezi Tüberkülozu ve Pulmoner Emboli Birlikteliği: Olgu sunumu
  İbrahim Koç, Serdar Dogan, Yusuf Dogan, Ahmet Ulusan
 Bladder Rupture and Urine Fistula Between-Bladder and Supracondylary Pin Tract After Pelvis Fracture: A Case Report
 Pelvis Kırığı ile Birlikte Supra Kondiler İskelet Traksiyonu Çivi Dibinden İdrar Fistülü: Olgu Sunumu
  Zekeriya Öztemur, Umut Hatay Gölge, Ömer Pıçakçı, Gündüz Tezeren, Okay Bulut
 Importance of CT Imaging on Spontaneous Rupture of Renal Angiomyolipoma: A Case Report
 Renal Anjiyomiyolipomların Spontan Rüptüründe BT Görüntülemenin Önemi: Olgu Sunumu
  Fatma Gundogdu, Aylin Okur, Halil İbrahim Serin, Sebahattin Albayrak
 Urinary Retention Associated with Atomoxetine Use: A Case Report
 Atomoksetin Kullanımına Bağlı Üriner Retansiyon: Bir Olgu Sunumu
  Nilfer Şahin, Hatice Altun
 Pulmonary Embolism Mimicking Community Acquired Pneumonia: A Case Report
 Toplum Kökenli Pnömoniyi Taklit Eden Pulmoner Emboli Olgusu
  Ibrahim Koc, Yusuf Dogan, Onur Çakmak, Gökhan Bulut
 Transudative Chylothorax in a Patient with Pulmonary Hypertension
 Pulmoner Hipertansiyonlu Bir Hastada Gelişen Transüda Şilotoraks
  Sedat Kuleci, Oya Baydar, Efraim Güzel, İsmail Hanta
 Methylenetetrahydrofolate Reductase Polymorphisms at Familial Bladder Cancer: Case Report
 Ailesel Mesane Kanserlerinde Metilentetrahidrofolat Redüktaz Polimorfizmleri: Olgu Sunumu
  Gülay Ceylan, Cavit Ceylan, Seda Yamak
 Watershed Cerebral Infarction in a Patient with Acute Renal Failure
 Akut Böbrek Yetmezliği olan bir Hastada Watershed Serebral İnfarkt
  Rüya Özelsancak, Ertugrul Erken, Semih Giray, Özlem Alkan
 Our Anesthesia Experience for Lower Extremity Surgery in a Patient with Polymyositis
 Polimiyozitli Bir Hastada Alt Ekstremite Cerrahisinde Anestezi Deneyimimiz
  Yeliz Kılıç, Tuğba Aşkın, Tülay Dal, Tünay Kandemir, İdil Kaya
 Multiple Myocardial Bridges in a Patient with Hypertrophic Cardiomyopathy
 Hipertrofik Kardiyomiyopatili Bir Hastada Çoklu Miyokardiyal Kas Bandı
  Tolga Demir, Mazlum Şahin, Semih Öztürk, Hale Bolgi Demir, Ergun Demirsoy
 A Case Report: Osteomyelitis of Calcaneus Caused by Achromobacter Spp.
 Achromobacter Spp.nin Etken Olduğu Bir Kalkaneus Osteomyeliti
  Ümmü Sena Sarı, Tuna Demirdal, Salih Atakan Nemli
 A Rare Cause of Phantosmia: Metastatic Small Cell Carcinoma
 Nadir Bir Fantosmi Sebebi: Metastatik Küçük Hücreli Karsinom
  Nihan Coşkun, Ali Ercan Altnöz, Behçet Coşar
 Cervical Myelopathy Induced by Ossification of Posterior Longitudinal Ligament
 Posterior Longitüdinal Ligament Osifikasyonuna Bağlı Servikal Miyelopati
  Hİdayet Sarı, Hamza Sucuoğlu, Sarmad Hussain, Ülkü Akarırmak
 Ankle Deformity Associated with Torture: A Case Report
 İşkenceye Bağlı Ayak Bileği Deformitesi: Olgu Sunumu
  Yunus Güzel, Ali Güleç, Mehmet Elmadağ
 Cubital Tunnel Syndrome Due to Synovial Cyst: A Case Report
 Sinovyal Kistin Neden Olduğu Kubital Tünel Sendromu: Bir Olgu Sunumu
  Zahir Kızılay, Ali Yılmaz, Nusret Ök
 Salmonella Bacteremia: Pay Attention to Chronic Granulomatous Disease
 Salmonella Bakteriyemisi: Kronik Granülomatöz Hastalığa Dikkat!
  Fatma Deniz Aygün , Fatih Aygün , Serdar Nepesov, Halit Çam, Yıldız Camcıoğlu
 Non-Operative Management of Isolated Pneumoperitoneum Due to Severe Blunt Abdominal Trauma
 Şiddetli Künt Karın Travmasına Bağlı İzole Pnömoperitonyumun Cerrahi Dışı Yönetimi
  Murat Özgür Kılıç, Mikdat Bozer, Ahmet Türkan, Yeliz Kılıç
 Ruptured Ovarian Dermoid Cyst Mimicking Peritoneal Carcinomatosis: CT and MRI
 Peritoneal Karsinomatozisi Taklit Eden Rüptüre Ovaryan Dermoid Kist: BT ve MRG
  Gürcan Erbay, Merve Ozen, Elif Karadeli
 Aphasia, Just a Neurological Disorder?
 Afazi Yalnızca Nörolojik bir Bozukluk Mudur?
  Mehmet Tamer Özdemir, Eray Atalay, Bilge Kağan Tur, Şevki Hakan Eren, Ferhat Omurca, Gül Gürsoy
 Delayed Traumatic Intracerebral Hemorrhage: For How Many Hours Should Patients with Mild Head Trauma be Observed?
 Gecikmiş Travmatik İntraserebral Kanama: Hafif Kafa Travmalı Hastalar Kaç Saat İzlenmeli?
  Sevdegül Karadaş, Hayriye Gonullu, İsmail Gülşen, Hüseyin Baltacıoglu
 Pain in the Right Lower Quadrant Without Appendix
 Appendiks Olmadan Sağ Alt Kadranda Ağrı
  İhsan Yıldız, Yavuz Savaş Koca, Koray Okur, Bekir Sarıcık
 Glenoid Dysplasia in the Recurrent Shoulder Dislocation: A Case Report
 Tekrarlayan Omuz Çıkıklarında Glenoid Displazi: Bir Olgu Sunumu
  Hamza Sucuoğlu, Kubilay Ersin Türkmen, Nurettin İrem Örnek, İslam Çalışkan
 Non-Type B Haemophilus Influenzae Meningitis: A Case Report
 Tiplendirilemeyen Haemophilus İnfluenzae Menenjiti: Olgu Sunumu
  Fatma Deniz Aygün, Ada Bulut Sinoplu, Fatma Köksal Çakırlar, Haluk Çokuğraş, Yıldız Camcıoğlu
Review Article
Title/Authors PDF
 Dressler Syndrome
 Dressler Sendromu
  Erkan Ceylan
Original Image
Title/Authors PDF
 A Case of Metachronous Lung Carcinoma
 Metakron Akciğer Karsinomlu Olgu
  Levent Özdemir, Burcu Özdemir
 A Case of Hydatid Cyst with Localization in Anterior Mediastinum
 Anteriyor Mediastinal Yerleşimli Kist Hidatik Olgusu
  Gokhan Perincek, Levent Özdemir, Burcu Özdemir
Letter to Editor
Title/Authors PDF
 A Case Report of Telangiectatic Rosacea Treated with Long Pulsed Nd-YAG Laser
 Uzun Atımlı Nd-YAG Lazerle Tedavi Edilen Telanjiektatik Rozase Olgusu
  Can Ergin