About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - Supplement 6 (2015)
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
PDF
Index
PDF
Original Article
Title/Authors PDF
 Etiology of Overt or Subclinical Hyperthyroidism and Iodine Status in Older Than Sixty Years
 60 Yaş ve Üzeri Hastalarda Aşikar ya da Subklinik Hipertiroidi Etyolojisi ve İyot Durumu
  Oğuzhan Aksu, Bünyamin Aydın, Ahmet Aklan, Azime Aslıhan İlhan, Banu Kale Köroğlu, Mehmet Numan Tamer
 Machine Learning Techniques in Diagnosis of Pulmonary Embolism
 Pulmoner Emboli Tanısında Makine Öğrenmesi Teknikleri
  Göksu Berikol, Serdar Kula, Oktay Yıldız
 A Ten Year Analysis of Fatal Peripheral Vascular Injuries Autopsy Study
 Ölümcül Periferik Damar Yaralanmalarının 10 Yıllı Analizi
  Salim Kemal Tuncer, Mehmet Toygar, Kenan Karbeyaz, Beyza Urazel, Ümit Kaldırım, Yusuf Emrah Eyi, Adnan Çelikel, Murat Durusu, Mehmet Ali Şahin, Adem Güler, Selahattin Özyürek
 Comparison of Catether Angiography with Magnetic Resonance Angiography in the Diagnosis of Renal Artery Stenosis
 Renal Arter Stenozunda Kateter Anjiografi ile Manyetik Rezonans Anjiyografi Bulgularının Karşılaştırılması
  Mustafa Çetin, Aykut Recep Aktaş, Ozhan Ozgür, Kamil Karaali, Emel Alimoğlu, Ahmet Alparslan, Timur Sindel
 Comparison of B.melitensis and B.abortus Bacteremias with Respect to Diagnostic Laboratory Tests
 Laboratuvar Tanı Testleri Açısından B.melitensis ve B.abortus Bakteriyemilerinin Kıyaslanması
  Hikmet Eda Alışkan
 Histopathological Analysis of 422 Nononcological Hysterectomies in a University Hospital
 Üniversite Hastanesinde Benign Nedenlerle Histerektomi Yapılan 422 Olgunun Histopatolojik Analizi
  Seda Ates, Pinar ozcan, Serdar Aydin, Asli Sarioglu Yardimci, Nilay Karaca, Gokhan Kilic, Osman Sevket
 Distal Metatarsal Osteotomy in Hallux Valgus Surgery: Chevron Osteotomy
 Halluks Valgus Cerrahisinde Distal Metatarsal Osteotomi: Chevron Osteotomisi
  Fatih Doğar, Fırat Ozan, Kaan Gürbüz, Yakup Ekinci, Ökkeş Bilal, Eyyüp Sabri Öncel
 Relationship Between Childhood Asthma and C3435T Multidrug Resistance 1 Gene
 Çocukluk Astımı ve C3435T Multidrug Resistance 1 Geni Arasındaki İlişki
  Fatma Duksal, Hande Kucuk Kurtulgan, Omer Cevit, Binnur Köksal
 Effect of Body Mass Index on Endometrial Thickness in Asymptomatic Postmenopausal Women
 Asemptomatik Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Endometrium Kalınlığına Etkisi
  Neslihan Yerebasmaz, Ahmet Gülkılık
 Association Between Vitamin D Levels and Semen Parameters in Infertile Males
 İnfertil Erkeklerde D Vitamin ve Semen Parametreleri Arasındaki İlişki
  Erkan Özdemir, Aytekin Tokmak, Selçuk Erkılınç, Halil İbrahim Yakut, Salim Erkaya, Nafiye Yılmaz
 Is Anxiety an Effective Factor on the Success of Ovulation Induction/Intrauterine Insemination Cycle?
 Kaygı Ovulasyon İndüksiyonu/İntrauterin İnseminasyon Siklus Başarısında Etkili Bir Faktör Müdür?
  Demet Kokanalı, Mahmut Kuntay Kokanalı, Elçin Eroğlu, Nafiye Yılmaz
 Surgical Treatment Results of Benign Mediastinal Tumors; The Largest Single Institution Experience
 Benign Mediastinal Tümörlerin Cerrahi Tedavi Sonuçları, Tek Merkezli En Geniş Seri
  Seray Hazer, Koray Aydoğdu, Leyla Nesrin Üstün Acar, Pınar Bıçakcıoğlu, Selim Sakir Erkmen Gülhan, Sadi Kaya, Gokturk Fındık
 Facial Canal Dehiscence in Patients with Chronic Otitis Surgery
 Kronik Otiti Cerrahisi olan Hastalarda Fasiyal Kanal Dehissansı
  Ahmet Uluat, Ömer Bayır, Ali Özdek, Mehmet Eser Uluat, Emel Çadallı Tatar, Güleser Saylam, Mehmet Hakan Korkmaz
 Type III Supracondylar Humerus Fractures in Children: Open Reduction and Pinning
 Çocuklarda Suprakondiler Humerus Tip III Kırıkları: Açık Redüksiyon ve Pinleme
  Fırat Ozan, Taşkın Altay, Kaan Gürbüz, Fatih Doğar, Hazım Sekban, Eyyüp Sabri Öncel
 Metallic Foreign Body in the Foot
 Ayakta Metalik Yabancı Cisim
  Fırat Ozan, Taşkın Altay, Kaan Gürbüz, Bahadır Karaca, Yusuf Çağlar Yiğit, Volkan Eryuva
 Surgical Treatment of Mid-Shaft Clavicle Fractures: Plate Fixation and Clinical Outcomes
 Klavikula Cisim Kırıklarında Cerrahi Tedavi: Plak Tespiti ve Klinik Sonuçlar
  Fırat Ozan, Fatih Doğar, Taşkın Altay, Salih Müjde, Şemmi Koyuncu, Fatih Vatansever, Tuğrul Bulut
 Association of Polymorphisms in TCF7L2 Gene with Gastric Cancer Risk: A Preliminary Study in Turkish
 TCF7L2 Genindeki Polimorfizmlerin Mide Kanseri Riski ile İlişkisi: Türk Populasyonunda Bir Ön Çalışma
  Dudu Erkoç Kaya, Hilal Arıkoğlu, İncilay Çelik Sümen, Ebru Avcı, Özlem Ata, Emine Arslan
 Depression, Inflammation, and Social Support in Hemodialysis Patients
 Hemodiyaliz Hastalarında Depresyon, İnflamasyon ve Sosyal Destek
  Rahman Yavuz, Demet Yavuz, Alparslan Altunoglu, Mujdat Batur Canoz, Siren Sezer, Bektas Murat Yalcin, Mehmet Derya Demirag
 Determination of the Pre-Hospital Practices Performed for Children with Burn Injuries
 Çocuklarda Meydana Gelen Yanıklarda Hastaneye Başvuru Öncesi Yapılan Uygulamaların Belirlenmesi
  Mehtap Kavurmacı, Sibel Küçükoğlu
 Effect of Coenzyme Q10 on Acute Pulmonary Damage Following the Experimental Thoracic Trauma
 Deneysel Toraks Travması Sonrası Oluşan Akciğer Hasarı Üzerine Koenzim Q10 Etkinliği
  Murat Koyuncu, Ömer Levent Avşaroğulları, Ali Duman, Kemal Deniz, Recep Saraymen, Seda Özkan, Polat Durukan, Okhan Akdur, İbrahim İkizceli
 Retrospective Analysis of Human Serum Albumin use From Gynecologic and Obstetric Point of View
 Jinekoloji ve Obstetri Bakış Açısı ile İnsan Serum Albumin Kullanımının Retrospektif Analizi
  Nafiye Yılmaz, Emre Özgü, Tayfun Güngör, Nuri Danışman, Halil İbrahim Yakut
 Species Distribution and Antifungal Susceptibility of Candida Species Isolated From Blood Cultures (2012-2015)
 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılığı (2012-2015)
  Şule Çolakoğlu, Hikmet Eda Alışkan, Julide Sedef Göçmen
 Comparison of Pneumatic and Laser Lithotripsy in the Endoscopic Treatment of Upper Ureteral Stones
 Üst Üreter Taşlarının Tedavisinde Pnömatik ve Lazer Litotriptör Kullanımının Karşılaştırılması
  Özer Güzel, Yılmaz Aslan, Kemal Ener, Tanju Keten, Muhammed Fuad Özcan, Altuğ Tuncel, Ziya Akbulut, Ali Atan
 Variations of Sulcus Arteria Vertebralis and Correlation with Clinical Symptoms
 Sulkus Arteria Vertebralis Varyasyonları ve Klinik Bulgular ile Korelasyonu
  Aykut Recep Aktas, Candan Erkmen, Çağtay Özdöl, Mustafa Çetin, Tuna Parpar, Esma Dilek Üstün, Cemil Gürses, Nisa Ünlü, Meltem Çetin
 The Effect of Working Conditions to the Health Status in Taxi and Bus Drivers in Çanakkale, Turkey; Community Based Study
 Taksi ve Otobüs Şoförlerinin Çalışma Koşullarının Sağlık Durumlarına Etkisi, Çanakkale; Toplum Tabanlı Çalışma
  Ayşegül Uludağ, Sibel Cevizci, Murat Tekin, Yusuf Haydar Ertekin, Sezgin Sevim, Ülken Babaoğlu, Coşkun Bakar
 Do Different Stimulation Protocols Effect Oocyte Quality and IVF Outcomes in IVF-ET?
 Farklı Stimülasyon Protokolleri IVF-ET de Oosit Kalitesi ve IVF Sonuçlarını Etkiler mi?
  Nafiye Yılmaz, Yaprak Engin-Üstün, Oya Evirgen
 Relationship Between Second to Fourth Digit Ratios and Obesity, Muscle Mass
 2.ve 4. Parmak Oranının Obezite ve Kas Kitlesi ile İlişkisi
  Umut Hatay Gölge, Zeynep Sivaslı, Özhan Pazarcı, Ferdi Göksel, Burak Kaymaz, Hüseyin Emre Kuloğlu
 Analysis of 175 Cases Underwent Surgical Treatment in Our Hospital After Having Abdominal Wounding by Firearm in the War at Syria
 Suriyedeki Savaşta Ateşli Silahla Abdominal Yaralanma Geçirdikten Sonra Hastanemizde Cerrahi Tedavi Gören 175 Olgunun Analizi
  Yusuf Yücel, Hasan Büyükaslan, Şamil Günay, Ahmet Şeker, Abdullah Özgönül, Orhan Gözeneli, Ali Uzunköy
 Predicting Risk of Type 2 Diabetes Mellitus: A Population-Based Study
 Tip-2 Diyabet Risk Tahmini: Toplum Tabanlı Bir Çalışma
  Mahmut Kılıç, Fevizye Çetinkaya, Ali İhsan Kılıç
 Peripherally Inserted Intravenous Catheters in Children: One Year
 Çocuk Hastalarda Damar İçi Kateter Kullanımı: Bir Yıllık Deneyim
  Fatih Aygün , Fatma Deniz Aygün, Pınar Özge Avar Aydın, Halit Çam
 Antibiotic Resistance in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Clinical Specimens
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında Antibiyotik Direnci
  M. Cem Şirin, Neval Ağuş, Nisel Yılmaz, Arzu Bayram, Sevgi Yılmaz Hancı, Yeşer Karaca Derici, Pınar Şamlıoğlu
 Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment
 Ankilozan Spondilitli Hastalarda Ayak Dizabilitesi: Klinik ve Ultrasonografik Değerlendirme
  Erkan Mesci, Nilgün Mesci, Ercan Madenci, İrem Bıçakçı
Case Report
Title/Authors PDF
 Treatment of Clarithromycin-Induced Rhabdomyolysis with Continuous Renal Replacement Therapy
 Klaritromisine İkincil Gelişen Rabdomyolizin Sürekli Renal Replasman ile Tedavisi
  Fatih Aygün, Fatma Deniz Aygün, Halit Çam
 Acute Renal Failure due to Non-Traumatic Rhabdomyolysis
 Non-travmatik Rabdomyolize Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği
  Nagehan Aslan, Ayça Esra Kuybulu, Ali Ayata, Faruk Öktem
 Spontaneous Fracture and Vaginal Expulsion of the Arm of Intra-Uterine Device: Case Report
 Rahim İçi Aracın Spontan Olarak Kırılması ve Kolunun Vajinal Olarak Atılıması: Olgu Sunumu
  İlknur Mutlu, Mehmet Fırat Mutlu, Ismail Güler, Ahmet Erdem, Mehmet Erdem
 Hyponatremic-Hypertensive Syndrome in an 18-Month-Old Male Child
 Hiponatremik-Hipertansif Sendromlu 18 Aylık Erkek Çocuk
  Dilek Yılmaz, Ferah Sönmez, Mehmet Şirin Kaya, Yasemin Durum, Sezen Karaca Özkısacık
 Dariers Disease: Two Familial Case Reports
 Darier Hastalığı: Ailesel İki Olgu Sunumu
  Emine Çölgeçen, Sevinç Şahin, Murat Borlu, Selda Seçkin
Review Article
Title/Authors PDF
 Magnetic Resonance Imaging of Unusual Intramedullary Spinal Cord Lesions
 Nadir Intrameduller Spinal Kord Lezyonlarında Manyetik Rezonans Görüntüleme
  Naime Altınkaya, Özlem Alkan
 Minimal Invasive Management of Small Renal Masses: State of Art and New Trends
 Küçük Renal Kitlelerin Minimal İnvazif Yönetimi: Son Gelişmeler ve Yeni Trendler
  Senol Tonyali, Mustafa Sertac Yazici
 Role of the Otolaryngologist in Children with Mucopolysaccharidose; Review
 Mukopolisakkaridozlu Çocuklarda KBB Uzmanının Rolü; Derleme
  Mahfuz Turan, Mehmet Fatih Garça, Hakan Çankaya
 The Role of Platelet-Rich Plasma in Peripheral Nerve Injuries
 Periferik Sinir Yaralanmalarında Trombosit Zengin Plazmanın Tedavideki Yeri
  Sevgi Ikbali Afsar, Oya Umit Yemisci, Nuri Çetin
 Neuropathic Pain Following Spinal Cord Injury: Mechanism, Assessment and Treatment
 Medulla Spinalis Yaralanması Sonrası Görülen Nöropatik Ağrı: Mekanizma, Değerlendirme ve Tedavisi
  Gül Mete Civelek, Sevgi Ikbali Afsar
Experimental Study
Title/Authors PDF
 Distribution of Interstitial Cells of Cajal in the Esophagus of Fetal Rats with Esophageal Atresia
 Özefagus Atrezili Rat Fetüs Özefagusunda İnterstisyel Cajal Hücrelerinin Dağılımı
  Caner Isbir, Osman Zeki Karakuş, Oğuz Ateş, Gülce Hakgüder, Erdener Özer, Mustafa Olguner, Feza Miraç Akgür