About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - Supplement 1 (2016)
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
PDF
Index
PDF
Original Article
Title/Authors PDF
 Incidence and Predisposing Factors of Atrial Fibrillation After Coronary Artery Bypass Surgery
 Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sonrasında Atriyal Fibrilasyon Görülme Sıklığı ve Etki Eden Faktörler
  Mazlum Şahin, Tolga Demir, Emre Gök, Cihan Yücel, Burcu Bıçakhan, Ufuk Alpagut
 Demodex Parazytes in Schizophrenia
 Şizofrenide Demodex Parazitleri
  Mehmet Hanifi Kokaçya, Berna Hamamcı, Özlem Aycan Kaya, Ümit Sertan Çöpoğlu
 Management of Postpneumonectomy Bronchopleural Fistulae
 Postpnömonektomik Bronkoplevral Fistül Yönetimi
  Kemal Karapinar, Ozkan Saydam, Sertan Erdogan, Burcu Arik, Erhan Ozer, Ali Cevat Kutluk, Muzaffer Metin, Atilla Gurses
 The Prevalence and Patterns of Allergic Sensitization in Isparta, Turkey
 Isparta da Görülen Alerjik Duyarlılaşma Paternleri ve Sıklığı
  Ayşe Aynali, Buket Cicioglu Aridogan, Ayşe Gül Ergün, Emel Sesli Cetin, Selçuk Kaya, Süleyman Akif Carsancakli
 The Significance of Mean Platelet Volume in Acute Pancreatitis
 Akut Pankreatitte Ortalama Platelet Hacimlerinin Önemi
  Keziban Ucar Karabulut, Hale Turan Ozden, Yildiz Ucar
 Evaluation of Electrocardiographic T-Peak to T-End Interval in Patients with Cardiac Syndrome X
 Kardiyak Sendrom X Hastalarının Elektrokardiografik Olarak T-Peak to T-End İntervalinin Değerlendirilmesi
  Özgür Kaplan, Gokhan Aksan
 Relationship Between Bilirubin Level and Disease Activity in Crohns Disease
 Crohn Hastalığında Bilirübin Düzeyi ile Hastalık Aktivitesi Arasında İlişki
  Hacer Şen, Erdem Akbal, Gokhan Erbag, Emine Binnetoglu
 Ultrasonographic Evaluation of Femoral Cartilage Thickness in Patients with Rheumatoid Arthritis
 Romatoid Artritli Hastalarda Femoral Kıkırdak Kalınlıklarının Ultrasonografik Değerlendirilmesi
  Erkan Mesci, Nilgun Mesci, Ercan Madenci
 Evaluation of Lumbosacral Angle (LSA) and its Impact on Patients with Lumbar Disc Herniation
 Lumbosakral Açının Lomber Disk Hernili Hastalardaki Etkisinin Değerlendirilmesi
  Abdurrahman Aycan, Feyza Karagöz Güzey, Nezih Ozkan
 Low Primary Cesarean Delivery Rates of a Secondary Health Center in a Seven Year-Period
 2. Basamak Bir Hastanenin 7 Yıllık Dönemde Düşük Primer Sezaryen Doğum Oranları
  Alev Özer, Serdar Ozer, Onder Ercan, Bulent Kostu, Mine Kanat Pektas
Case Report
Title/Authors PDF
 Chest Wall Leiomyomas: A Case Report and Review of the Literature
 Göğüs Duvarı Leiomyomları: Olgu Sunumu ve Literature Özeti
  Alkın Yazıcıoğlu, Mahmut Subasi, Sinan Turkkan, Erdal Yekeler
Review Article
Title/Authors PDF
 A Study of Some Leading Organ Transplant Models in Health Care Systems
 Sağlık Sistemlerinin Önde Gelen Bazı Organ Nakli Modelleri Açısından İncelenmesi
  Yasin Uzuntarla
Original Image
Title/Authors PDF
 Lung Aplasia with Pulmonary Artery Sling Like Anomaly
 Akciğer Yokluğu ile Birlikte Pulmoner Arterin Sling Benzeri Anomalisi
  Onur Isik, Muhammet Akyuz, Mehmet Fatih Ayik
 An interesting view of the trachea and main bronchi as if it is drawn with a pencil: Tracheobronchopathia osteochondroplastica
 Trakea ve Ana Bronşların Sanki Kalemle Çizilmiş Gibi İlginç Bir Görüntüsü: Tracheobronchopathia Osteochondroplastica
  Mustafa Fatih Erkoç, Halil İbrahim Serin, Bayram Metin
 8500g of Uterus Torsion
 8500 g Uterus Torsiyonu
  Kadir Bakay
 A Rare Clinical Entity: Diaphragmatic Hydatid Cyst
 Nadir Bir klinik Durum: Diyafragmatik Kist Hidatik
  Rasih Yazkan, Hasan Ekrem Çamaş
 Superior Vena Cava Syndrome Caused By A Goiter
 Vena Kava Superior Sendromuna Sebep Olan Guatr
  Firuzan Aytar, Serdar Evman, Çağatay Tezel
 Small Bowel Perforation Due to Glass Particle in a Patient Without History of Swallowed Foreign Body
 Yabancı Cisim Yutma Hikayesi Olmayan Bir Hastada Cam Parçasının Yol Açtığı İnce Barsak Perforasyonu
  Şahin Kaymak, Rahman Şenocak, Zafer Kılbaş
 Massive Abdominal Wall Hematoma Due to Low Moleculer Weight Heparine
 Düşük Molekül Ağırlıklı Heparine Bağlı Masif Abdominal Duvar Hematomu
  Süleyman Deniz, Gökhan İnangil
 Bleeding Caecal Angiodysplasia Diagnosed by CT-Angiography
 BT-Anjiografi İle Tanı Konan Kanamalı Çekal Anjiyodisplazi
  Murat Özgür Kılıç, Gürkan Değirmencioğlu, Yeliz Kılıç
 Liver Injury Caused by a Swallowed Foreign Body in a Patient with Schizophrenia
 Bir Şizofren Hastada Yutulmuş Bir Yabancı Cismin Neden Olduğu Karaciğer Yaralanması
  Yeliz Kılıç, Savaş Baba, Sabri Özden
 A Sail-like Glass Piece into the Cervical Esophagus
 Servikal Özofagusta Yelkene Benzeyen Cam Parçası
  Murat Öncel, Güven Sadi Sunam, Hüseyin Yıldıran
 Ortner Syndrome Due to Aortic Aneurysms
 Aort Anevrizmasına bağlı Ortner Sendromu
  Levent Özdemir, Burcu Özdemir
  Osteoporosis After Spine Cord Injury
 Spinal Kord Yaralanması Sonrası Osteoporoz
  Emre Özkara, Zühtü Özbek
 Polyostotic Fibrous Dysplasia Case
 Poliostotik Fibroz Displazi Olgusu
  Levent Özdemir, Burcu Özdemir, Sema Nur Çalışkan
 A Very Rare Cause of Chronic Back Pain: L1 Hemivertebra
 Kronik Bel Ağrısının Oldukça Nadir Bir Nedeni: L1 Hemivertebra
  Ramazan Aydın, Gulten Aydin
Letter to Editor
Title/Authors PDF
 Tuberculosis Peritonitis-Related Ascites and Malign Ascites: How Can We Discrimate Them with A Simplier Way?
 Tüberküloz Peritonitle İlişkili Asit ve Malign Asit: Ayırımını Basit Bir Yolla Nasıl Yapabiliriz?
  Ahmet Cumhur Dülger, Hayriye Gönüllü, İsmet Alkış
 The Mean Platelet Evaluation in Crimean Congo Hemorrhagic Fever
 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında Ortalama Trombosit Hacmi Değerlendirilmesi
  Ercan Varol
 Final Diagnosis May Not Be Always as Expected: Acute Lomber Pain and Tenesmus Due to Hymen Imperfora
 Son Tanı Her Zaman Beklenildiği Gibi Olmayabilir. Hymen İmperforatusa Bağlı Bel Ağrısı ve Tenezim
  Mustafa Fatih Erkoç, Nagihan Sarı
 Does Local Allergy (Entopy) Exists in Asthyma?
 Lokal Allerji Kavramı Astımda Söz Konusu Olabilir mi?
  Erol . Kılıç, Ali Kutlu
 New Clues with Omalizumab for Broncho-Cutaneous Hyperresposiveness
 Omalizumab Havayolları ve Derinin Ortak Uyarılabilirliği Konusunda Yeni İp Uçları Verebilir
  Erol Kılıç, Ercan Karabacak, Ali Kutlu
 Endometriosis: A Highly Unexpected Skin Lesion
 Endometriozis: Nadir Bir Cilt Lezyonu
  Tolga Dinç, Selami Ilgaz Kayılıoğlu, Faruk Coşkun
 What is Acupuncture in Fact? Yin and Yang
 Aslında Akupunktur Nedir? Yin ve Yang
  Betül Battaloglu Inanc
 Cervical Ectopic Thymic Tissue with Parathyroid Elements Mimicking Papillary Carcinoma Metastasis
 Papiller Karsinom Metastazını Taklit Eden Servikal Ektopik Timus Dokusu İçindeki Paratiroid Dokusu
  Esra Karakuş, Müjdem Nur Azılı, Atilla - Şenaylı
 A Case of Lung Cancer with Brain Metastases Diagnosed After Epileptic Seizure
 Epileptik Nöbet Sonrası Tanısı Konulan Beyin Metastazlı Akciğer Kanseri Olgusu
  Hakan Şimşek, William Stanley Anderson
 Overview of the Nuclear Medicine Manuscipts Published in JCAM
 JCAM da Yayınlanan Nukleer Tıp Yayınlarına Genel Bakış
  Murat Sadıç Sadıç, Sina Haushmand, Abass Alavi
 Paclitaxel and Carboplatin in Elderly Patıents with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer
 Yaşlı İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Paklitaksel ve Karboplatin
  Murat Sadıç, Abass Alavi
 CT findings of Intramural Small Bowel Hematoma Secondary to use of Oral Anticoagulant Therapy
 Antikoagulan Kullanımına Bağlı İncebarsak İntramural Hematom BT Bulguları
  Elif Karadeli, Sermin Tok, Gurcan Erbay
 Reflex Sympathetic Dystrophy in Children
 Çocuklarda Refleks Sempatetik Distrofi
  Hasan İkbal Atılgan, Murat Sadıç, Meliha Korkmaz
 Letter to the Editor: A Case of Severe Mercury Intoxication with Unknown Source
 A Case of Severe Mercury Intoxication with Unknown Source
  SMJ Mortazavi, Ghazal - Mortazavi
 Cervicofacial Purpura as Upper Gastrointestinal Endoscopy Complication
 Üst Gastrointestinal Endoskopi Komplikasyonu Olarak Servikofasiyal Purpura
  Hilal Kaya Erdogan, Işıl Bulur, Bilal Ergül
 Bilateral First Rib Stress Fractures in a Basketball Player
 Basketbol Oyuncusunda Görülen Bilateral Birinci Kosta Stres Kırığı
  Abidin (Radyoloji) Kılınçer, Orhan Macit Ariyurek, Safak Parlak