About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - JULY 2017
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
PDF
Index
PDF
Original Article
Title/Authors PDF
 The Effects of Interferon B-1b on Depression, Anxiety, and Quality of Life in Multiple Sclerosis
 İnterferon B-1 nin Multipl Sklerozda Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
  Semih Giray, Ceyhun Can, Yarkın Özenli
 SUBCLINICAL CAROTID ATHEROSCLEROSIS AND VITAMIN D IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS
 ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA VİTAMİN D VE SUBKLİNİK KAROTİD ATEROSKLEROZ
  AYŞE AYDEMİR EKİM, EMEL GÖNÜLLÜ, HATİCE HAMARAT, DİLEK SERİN KAYA, ALPER YURDASİPER, AHMET MUSMUL
 ANALYSIS OF RISK FACTORS PREDICTING SURGERY IN CASES WITH TUBO-OVARIAN ABSCESS
 TUBOOVARYEN APSE OLGULARINDA CERRAHİYİ ÖNGÖREN RİSK FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ
  BÜLENT KOSTU, ALEV ÖZER
 EVALUATION OF SERUM LEVELS OF OSTEOPONTIN AND BONE SIALOPROTEIN IN FEMALE PATIENTS WITH TENDINOPATHY
 KADIN TENDİNOPATİ HASTALARINDA SERUM OSTEOPONTİN VE BONE SİALOPROTEİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  SERDAR HİRA, CÜNEYT TAMAM, UĞUR DEMİRPEK, MEHMET GEM
 THE COMPARISON OF VITAMIN D LEVELS OF HEALTHY AND GESTATIONAL DIABETIC PREGNANT WOMEN
 SAĞLIKLI VE GESTASYONEL DİABETES MELLİTUSLU GEBELERİN D VİTAMİNİ SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  SELMA PEKGÖR, MUSTAFA BASARAN, FATMA GÖKSİN CİHAN, AHMET PEKGÖR
 COMPARISON OF NEUTROPHIL/LYMPHOCYTE RATIO AND TROMBOCYTE/LYMPHOCYTE RATIO VALUES BETWEEN TONSILLECTOMY AND A CONTROL GROUP
 NÖTROFİL LENFOSİT ORANI VE TROMBOSİT LENFOSİT ORANININ TONSİLLEKTOMİ VE KONTROL GURUPLARINDA KARŞILAŞTIRILMASI
  Mehmet Ali Yorulmaz, Mustafa Tuz, Hasan Yasan, Erdogan Okur, Mehmet Emre Sivrice
 EFFECT OF YEARLY SEASONAL CHANGES AND METEOROLOGICAL PARAMETERS ON THE SEVERITY OF PULMONARY THROMBOEMBOLISM
 MEVSİMSEL DEĞİŞİKLİKLER VE METEOROLOJİK PARAMETRELERİN PULMONER TROMBOEMBOLİZM ÜZERİNE ETKİSİ
  ÖZLEM ERCEN DİKEN, AYDIN ÇİLEDAĞ, UĞUR GÖNÜLLÜ, ADEM İLKAY DİKEN
 CORRELATION OF THE FREQUENCY OF CHILDHOOD TRAUMA WITH DEPRESSION AND ANXIETY IN MIDWIFERY STUDENTS
 EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL TRAVMA SIKLIĞININ DEPRESYON VE ANKSİYETE İLE İLİŞKİSİ
  BETÜL BATTALOĞLU İNANÇ
 PULMONARY EMBOLISM: CARDIOVASCULAR AND PARENCHYMAL CHANGES
 PULMONER EMBOLİ; KARDİYOVASKÜLER VE PARANKİMAL DEĞİŞİKLİKLER
  AYKUT RECEP AKTAS, EDA SENOCAK, MELTEM CETİN, SEVDA YILMAZ, AHMET ORHAN CELİK, HAKAN DEMİRTAS, AYSE UMUL, MEHMET CALLIOĞLU
 PLATELET-TO-LYMPHOCYTE RATIO IN DIAGNOSIS OF ACUTE COMPLICATED APPENDICITIS IN CHILDHOOD
 ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT KOMPLİKE APANDİSİT TANISINDA PLATELET LENFOSİT ORANI
  MERVAN BEKDAS, HÜLYA ÖZTÜRK
 DETERMINATION OF HUMAN PAPILLOMA VIRUSES DNA AND GENOTYPES IN GENITAL SAMPLES WITH PCR
 GENİTAL ÖRNEKLERDE HUMAN PAPİLLOMA VİRUS DNA VARLIĞININ VE GENOTİPLERİNİN PCR İLE ARAŞTIRILMASI
  ALEV ÇETİN DURAN, BEGÜM NALCA ERDİN, AYÇA ARZU SAYINER
 994 CASES OF FERGUSON HEMORRHOIDECTOMY: 10-YEARS EXPERIENCE OF A SINGLE SURGEON
 FERGUSON HEMOROİDEKTOMİ 994 OLGU; TEK CERRAHIN 10 YIILIK DENEYİMİ
  AHMET SERDAR KARACA
 COULD PLATELET INDICES HAVE PREDICTIVE VALUE IN HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURA?
 TROMBOSİT İNDEKSLERİ HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURASINDA PREDİKTİF DEĞERE SAHİP OLABİLİR Mİ?
  ÇELEBİ KOCAOĞLU
 INTER-OBSERVER AND INTRA-OBSERVER RELIABILITY OF ROCKWOOD CLASSIFICATION AMONG ORTHOPEDIC RESIDENTS
 ROCKWOOD SINIFLAMASININ ORTOPEDİ ASİSTANLARINDA GÖZLEMCİLER ARASI VE GÖZLEMCİ İÇİ GÜVENİLİRLİĞİ
  EMRE BİLGİN, ALİ TURGUT, MERT KUMBARACI, GÖKHAN İLYAS, ÖNDER KALENDERER
 THE DEVELOPMENT OF A UNIVERSALLY CONSERVED M2E AND HEMAGGLUTININ PEPTIDE-BASED ELISA METHOD AGAINST INFLUENZA A
 INFLUENZA A YA KARŞI UNİVERSAL OLARAK KORUNMUŞ M2E VE HEMAGGLUTİNİN PEPTİDİNE DAYALI ELISA YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  YASEMİN BUDAMA KILINÇ, RABİA ÇAKIR KOÇ, SELİM BADUR
 CORRELATION BETWEEN FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY AND HISTOPATOLOGICAL FINDINGS IN THE DIAGNOSIS OF PAROTID TUMORS
 PAROTİS TÜMÖRLERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ İLE HİSTOPATOLOJİK TANININ KORELASYONU
  FATİH ÖZDOĞAN, HALİL ERDEM ÖZEL
 EXPECTATIONS THAT PATIENTS HAVE OF NURSES REGARDING PAIN MANAGEMENT DURING THE POST-OPERATIVE PERIOD AND INTERVENTIONS OF NURSES FOR PATIENTS IN PAIN
 AMELİYAT SONRASI HASTALARIN AĞRI KONTROLÜNE YÖNELİK HEMŞİRELERDEN BEKLENTİLERİ VE HEMŞİRELERİN AĞRILI HASTAYA YÖNELİK GİRİŞİMLERİ
  TUBA YILMAZER, NAILE BILGILI
 ASSESSMENT OF FACTORS AFFECTING ENGRAFTMENT AFTER AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION
 OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU SONRASI ENGRAFMANI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  FATMA DOGRUEL, CIGDEM PALA OZTURK, MURAT ALBAYRAK, LEYLAGUL KAYNAR, SERDAR SIVGIN, BULENT ESER, ALI UNAL, MUSTAFA CETIN
 PROGNOSTIC FACTORS FOR 6-YEAR SURVIVAL RATES OF PATIENTS WITH COPD
 KOAH HASTALARININ 6 YILLIK SAĞKALIM ORANLARINI ETKİLEYEN PROGNOSTİK FAKTÖRLER
  BULENT YILMAZ, SULHATTİN ARSLAN, KURSAT EPOZTURK, IBRAHIM AKKURT
 ANALYSIS OF MATERNAL AND NEONATAL OUTCOMES IN DIFFERENT TYPES OF PLACENTA PREVIA AND IN PREVIA-ACCRETA COEXISTENCE
 PLASENTA PREVİANIN FARKLI TİPLERİNDE VE PREVİA-AKRETA BİRLİKTELİĞİNDE MATERNAL VE NEONATAL SONUÇLARIN ANALİZİ
  ALEV ÖZER, HİLAL SAKALLI, BÜLENT KOSTU, ŞAKİR AYDOĞDU
 PROCALCITONIN AND MALONDIALDEHYDE AS MARKERS OF INFLAMMATION IN HEMODIALYSIS PATIENTS
 HEMODİYALİZ HASTALARINDA YENİ BİR İNFLAMASYON GÖSTERGESİ OLARAK PROKALSİTONİN VE MALONDİALDEHİD
  NİGAR SEKERCİOĞLU, HURIYE BALCI, MELTEM PEKPAK
 Derivation and validation of a prognostic model for workers disabled by depression
  Depresyon tanısı olan çalışanlar için geliştirilmiş ve valide edilmiş prognostic model
  NİGAR SEKERCİOĞLU, SHAUN SHAIKH, GORDON GUYATT, JASON BUSSE
Review Article
Title/Authors PDF
 Physiological uptake of 18F-Fluorodeoxyglucose in PET/CT imaging: A frequent diagnostic pitfall
 PET/BT görüntülemede fizyolojik 18F-Florodeoksiglukoz tutulumu: Sık görülen bir tanısal tuzak
  SEVIN AYAZ, HARIKA TOPAL ONAL