About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - JULY 2017
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
PDF
Index
PDF
Original Article
Title/Authors PDF
 The effects of interferon b-1b on depression, anxiety, and quality of life in multiple sclerosis
 İnterferon b-1 nin multipl sklerozda depresyon, anksiyete ve yaşam kalitesi üzerine etkileri
  Semih Giray, Ceyhun Can, Yarkın Özenli
 Subclinical carotid atherosclerosis and vitamin D in patients with ankylosing spondylitis
 Ankilozan spondilitli hastalarda vitamin D ve subklinik karotid ateroskleroz
  Ayşe Aydemir Ekim, Emel Gönüllü, Hatice Hamarat, Dilek Serin Kaya, Alper Yurdasiper, Ahmet Musmul
 Analysis of risk factors predicting surgery in cases with tubo-ovarian abscess
 Tuboovaryen apse olgularında cerrahiyi öngören risk faktörlerinin analizi
  Bülent Kostu, Alev Özer
 Evaluation of serum levels of osteopontin and bone sialoproteın in female patients with tendinopathy
 Kadın tendinopati hastalarında serum osteopontin ve bone sialoprotein düzeylerinin değerlendirilmesi
  Serdar Hira, Cüneyt Tamam, Uğur Demirpek, Mehmet Gem
 The comparison of vitamin D levels of healthy and gestational diabetic pregnant women
 Sağlıklı ve gestasyonel diabetes mellituslu gebelerin D vitamini seviyelerinin karşılaştırılması
  Selma Pekgör, Mustafa Basaran, Fatma Göksin Cihan, Ahmet Pekgör
 Comparison of neutrophil/lymphocyte ratio and trombocyte/lymphocyte ratio values between tonsillectomy and a control group
 Nötrofil lenfosit oranı ve trombosit lenfosit oranının tonsillektomi ve kontrol guruplarında karşılaştırılması
  Mehmet Ali Yorulmaz, Mustafa Tuz, Hasan Yasan, Erdogan Okur, Mehmet Emre Sivrice
 Effect of yearly seasonal changes and meteorologıcal parameters on the severıty of pulmonary thromboembolism
 Mevsimsel değişiklikler ve meteorolojik parametrelerin pulmoner tromboembolizm üzerine etkisi
  Özlem Ercen Diken, Aydın Çiledağ, Uğur Gönüllü, Adem İlkay Diken
 Correlation of the frequency of childhood trauma with depression and anxiety in midwifery students
 Ebelik öğrencilerinde çocukluk çağı ruhsal travma sıklığının depresyon ve anksiyete ile ilişkisi
  Betül Battaloğlu İnanç
 Pulmonary embolism: Cardiovascular and parenchymal changes
 Pulmoner emboli: Kardiyovasküler ve parankimal değişiklikler
  Aykut Recep Aktaş, Eda Senocak, Meltem Cetin, Sevda Yılmaz, Ahmet Orhan Celik, Hakan Demirtaş, Ayse Umul, Mehmet Callıoglu
 Platelet-to-lymphocyte ratio in diagnosis of acute complicated appendicitis in childhood
 Çocukluk çağı akut komplike apandisit tanısında platelet lenfosit oranı
  Mervan Bekdas, Hülya Öztürk
 Determination of Human Papilloma Viruses DNA and genotypes in genital samples with PCR
 Genital örneklerde Human Papilloma Virus DNA varlığının ve genotiplerinin PCR ile araştırılması
  Alev Çetin Duran, Begum Nalca Erdin, Ayça Arzu Sayıner
 994 cases of Ferguson Hemorrhoidectomy: 10-years experience of a single surgeon
 Ferguson Hemoroidektomi 994 olgu: Tek cerrahın 10 yıllık deneyimi
  Ahmet Serdar Karaca
 Could platelet indices have predictive value in Henoch-Schönlein Purpura?
 Trombosit indeksleri Henoch-Schönlein Purpurasında prediktif değere sahip olabilir mi?
  Çelebi Kocaoğlu
 Inter-observer and intra-observer reliability of Rockwood classification among orthopedic residents
 Rockwood sınıflamasının ortopedi asistanlarında gözlemciler arası ve gözlemci içi güvenilirliği
  Emre Bilgin, Ali Turgut, Mert Kumbaracı , Gökhan İlyas, Önder Kalenderer
 The development of a universally conserved M2E and hemagglutinin peptide-based ELISA method against influenza A
 Influenza A'ya karşı universal olarak korunmuş M2E ve hemagglutinin peptidine dayalı ELISA yönteminin geliştirilmesi
  Yasemin Budama Kılınç, Rabia Çakır Koç, Selim Badur
 Correlation between fine needle aspiration biopsy and histopatological findings in the diagnosis of parotid tumors
 Parotis tümörlerinde ince iğne aspirasyon biyopsisi ile histopatolojik tanının korelasyonu
  Fatih Özdoğan, Halil Erdem Özel
 Expectations that patients have of nurses regarding pain management during the post-operative period and interventions of nurses for patients in pain
 Ameliyat sonrası hastaların ağrı kontrolüne yönelik hemşirelerden beklentileri ve hemşirelerin ağrılı hastaya yönelik girişimleri
  Tuba Yılmazer, Naile Bilgili
 Assessment of factors affecting engraftment after autologous stem cell transplantation
 Otolog kök hücre transplantasyonu sonrası engrafmanı etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
  Fatma Dogruel, Cigdem Pala Öztürk, Murat Albayrak , Leylagül Kaynar, Serdar Sıvgın, Bulent Eser, Ali Unal, Mustafa Cetin
 Prognostic factors for 6-year survival rates of patients with COPD
 KOAH hastalarının 6 yıllık sağkalım oranlarını etkileyen prognostik faktörler
  Bülent Yılmaz, Sulhattin Arslan, Kurşat Epozturk, İbrahim Akkurt
 Analysis of maternal and neonatal outcomes in different types of placenta previa and in previa-accreta coexistence
 Plasenta previanın farklı tiplerinde ve previa-akreta birlikteliğinde maternal ve neonatal
  Alev Özer, Hilal Sakallı, Bülent Kostu, Şakir Aydoğdu
 Procalcitonin and malondialdehyde as markers of inflammation in hemodialysis patients
 Hemodiyaliz hastalarında yeni bir inflamasyon göstergesi olarak prokalsitonin ve malondialdehid
  Nigar Sekercioğlu, Huriye Balcı, Meltem Pekpak
 Derivation and validation of a prognostic model for workers disabled by depression
  Depresyon tanısı olan çalışanlar için geliştirilmiş ve valide edilmiş prognostic model
  Nigar Sekercioğlu, Shaun Shaikh, Gordon Guyatt, Jason Busse
Review Article
Title/Authors PDF
 Physiological uptake of 18F-Fluorodeoxyglucose in PET/CT imaging: A frequent diagnostic pitfall
 PET/BT görüntülemede fizyolojik 18F-Florodeoksiglukoz tutulumu: Sık görülen bir tanısal tuzak
  Sevin Ayaz, Harika Topal Onal