About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - Supplement 1 (2017)
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
PDF
Index
PDF
Case Report
Title/Authors PDF
 Polytetrafluoroethylene-covered stent to treat a patient with coronary artery aneurysm
 Koroner arter anevrizması olan bir olgunun politetrafloroetilen kaplı stent ile tedavisi
  Ekrem Aksu
 Solitary fibrous tumor of the pleura: A report 5 cases
 Plevral soliter fibröz tümörlü 5 olgunun sunumu
  Hakan Keskin, Şirin Akdeniz, Makbule Ergin, Şermin Tayfun, Abdullah Erdoğan
 Stress ulcer perforation in the intensive care unit patient following cardiac surgery
 Yoğun bakım hastasında kardiak cerrahiyi takiben gelişen stres ülser perforasyonu
  Metin Yalaza, Mehmet Tolga Kafadar, Ramazan Saygın Kerimoğlu, Ali Hikmet Özalp, Alparslan Sahin
 Superficial dental intervention induced myopericarditis: A case report
 Yüzeyel dental girişimin tetiklediği miyoperikardit: Vaka sunumu
  Emre Kuş, Ayşe Özlem Mete, Tülay Kuş
 Bernard-Von Burrow flap and unilateral Webster modification for reconstruction of upper lip
 Üst dudak rekonstrüksiyonunda Bernard-Von Burrow flep ve tek taraflı Webster modifikasyonu
  Fatih Ozdoğan, Kursat Murat Özcan, Adın Selçuk, Hüseyin Dere
 A case of spinal tuberculosis which caused gibbosity and accompanied by epidural abscess
 Epidural absenin eşlik ettiği ve gibboziteye neden olan spinal tüberküloz olgusu
  Halil İbrahim Yakar, Mehmet Erşahin, Asiye Kanbay, Erkan Ceylan
 Unexpected contralateral femoral artery atheromatous plaque embolism after TAVI
 TAVI sonrası beklenmedik kontrlateral femoral arter aterom plak embolisi
  Barış Akça, Nevzat Erdil, Siho Hidayat, Mehmet Cengiz Çolak, Bektaş Battaloğlu
 Idiopathic pulmonary hemosiderosis with celiac disease; Lane-Hamilton Syndrome
 Çölyak hastalığıyla birlikte idiyopatik pulmoner hemosiderosiz; Lane-Hamilton Sendromu
  Mevlüt Karataş, Songül Özyurt, Aziz Gümüş, Bilge Yılmaz Kara, Ünal Şahin
 Isolated palmoplantar lichen planus
 İzole palmoplantar liken planus olgusu
  Gülhan Gürel, Sevinç Şahin, Emine Colgecen
 18-year nicotine gum addiction treated with bupropion: A case report
 Bupropionla tedavi edilen 18 yıllık nikotin sakız bağımlılığı: Olgu sunumu
  Selma Pekgör, Merve Erdoğan, Mehmet Ali Eryılmaz
 Hydatid cyst mimicking the pancoast tumor
 Pankoast tümörünü taklit eden hidatik kist
  Hakan Keskin, Şirin Akdeniz, Makbule Ergin, Şermin Tayfun, Abdullah Erdoğan
 Acute uterine inversion leading to postpartum bleeding: Case report
 Postpartum kanamaya neden olan akut uterin inversiyon: Olgu sunumu
  Müzeyyen Uyanık, Özlem - Oruç Sener, Ergün Uyanık
 Laparoscopic fenestration of posttransplant lymphoceles: A report of three cases
 Posttransplant lenfoselin laparoskopik fenestrasyonu: Üç olgu sunumu
  Mustafa Gürkan Yenice, Kamil Gökhan Seker, Fatih Gökhan Akbay, Selçuk Şahin, Volkan Tuğcu
 Anomalous origin and inter-arterial course of the right coronary artery: A case series
 Anormal orjinli ve interarteryal seyir gösteren sağ koroner arter: Olgu serisi
  Hatice Kaplanoğlu, Osman Beton, Tolgahan Efe, Serra - Özbal Güneş, Baki Hekimoğlu
 Rare complication of intracavernosal injection therapy: Breakage of needle inside a penis
 İntrakavernözal enjeksiyon tedavisinin nadir bir komplikasyonu: Penis içerisinde iğne kırılması
  Mustafa Gurkan Yenice, İsmail Yiğitbaşı, Kamil Gökhan Şeker, Emre Sam, Volkan Tuğcu
 Left side located cholelithiasis case
 Sol taraf yerleşimli kolelitiazis olgusu
  Metin Yalaza, Özgür Akgül
 The benign childhood acute myositis due to Rotavirus infections: Case report
 Rotavirüs enfeksiyonuna bağlı çocukluk çağının selim akut miyoziti: Olgu sunumu
  Alaaddin Yorulmaz, Mehmet Yücel
 Esophageal perforation due to chicken bone ingestion: Multidetector CT findings
 Esophageal perforation due to chicken bone ingestion: Multidetector CT findings
  Selçuk Parlak, Esra Civgin, Elif Çelikel, Hamza Ozer, Perihan Polattaş
 From the symptoms of an undiagnosed mother to the infant with congenital myotonic dystrophy
 Tanısız annenin semptomlarından konjenital myotonik distrofili bebeğe
  Nazlı Dilay Gültekin, Fatma Hilal Yılmaz, Hüseyin Altunhan, Rahmi Örs, Hüseyin Çaksen
 A rare case in pediatric neurology: Complex regional pain syndrome
 Pediyatrik nörolojide nadir bir olgu: Kompleks bölgesel ağrı sendromu
  Olcay Ünver, Bursa Kutlubay, Gülseren Akyüz, Dilşad Türkdoğan
 A case of Behcet Disease characterized by the appearance of a mass in the lungs
 Akciğerde kitle görünümlü Behçet Hastalığı vakası
  Songül Özyurt , Mevlüt Karataş, Bilge Kara, Ünal Şahin
 Bronchiectasis due to a hidden underlying cause: Look to see
 Altta yatan gizli bir nedene bağlı bronşektazi: Görmek için bakın
  Soner Gürsoy, Banu Yoldaş, Mehmet Ünal, Ozan Usluer, Ahmet Uçvet
 Surgical treatment of acute mediastinitis due to fish bone
 Balık kılçığına bağlı gelişen akut mediastinitin cerrahi tedavisi
  Murat Kuru, Tamer Altınok
 Thoracic aortic injury due to thoracoscopic sympathectomy: A case report
 Torakoskopik sempatektomiye bağlı torasik aort yaralanması
  Murat Kuru, Tuba Şahinoğlu
Original Image
Title/Authors PDF
 Bilateral accessory breast induced by pregnancy
 Gebelikle indüklenen biletarel aksesuar meme dokusu
  Onur Öztürk, Gültekin Ozan Küçük
Letter to Editor
Title/Authors PDF
 Ultrasound-guıded selectıve ulnar nerve block at the level of mıd-forearm for outpatıent procedure
 Günübirlik cerrahide orta önkol seviyesinden yapılan ultrasound eşliğinde selektif ulnar sinir bloğu
  Ali Ahıskaoğlu , Ahmet Murat Yayık, Elif Oral Ahıskaoğlu
 Is this massive lumbar disc herniation? What is the treatment?
 Bu görünüm masif lomber disk hernisi midir? Tedavisi nedir?
  Hamza Sucuoğlu, Nurettin Irem Ornek