About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - Supplement 2 (2017)
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
PDF
Index
PDF
Original Article
Title/Authors PDF
 Attitudes of nurses working emergency and intensive care units toward good death and death anxiety
 Acil servis ve yoğun bakımda çalışan hemşirelerin iyi ölüm kavramı ve ölüm kaygısı
  Deniz Say Şahin, Özgür Önal, Betül Battaloğlu İnanç
 Patients with spontaneous intramural hematoma and our clinical approach
 Spontan intramural hematomlu hastalar ve klinik yaklaşımımız
  Erdem Barış Cartı, Eyüp Murat Yılmaz, Deniz Ucar, Mehmet Yılmaz, Koray Kutlutürk
 Impact of pre-stent implantation plaque burden on the development of stent restenosis
 Stent implantasyonu öncesindeki plak yükünün stent restenozuna olan etkisi
  Ahmet Yanık, Özgür Kaplan, Gökhan Aksan, Göksel Dağasan, Ahmet Tevfik Sunter, Serkan Yüksel, Sabri Demircan
 Cervical shortening measurement for prediction of successful labor induction
 Başarılı doğum indüksiyonunu belirlemede servikal kısalmanın ölçümü
  Esra Arık, Emin Ustünyurt, Tayfur Çift, Engin Korkmazer, Muzaffer Temur
 Evaluation of epidemiological data of the patients undergoing DXA: Cross-sectional study in suburbs
 DXA yapılan olguların epidemiyolojik verilerinin değerlendirilmesi: Banliyölerde kesitsel çalışma
  Sevin Ayaz, Mehmet Ercüment Dogen, Emine Bucak Özçelik
 A comparison of 4 different patient groups in the treatment of trigger finger: Is treatment according to grade important?
 Tetik parmak tedavisinde 4 farklı hasta grubunun karşılaştırılması: Evreye göre tedavi önemli mi?
  Tansel Mutlu, Hakan Ciçek, Ümit Tuhanioğlu, Fırat Seyfettinoğlu, Hasan Ulas Ogur
 Types of anastomosis in femorofemoral bypass surgery
 Femorofemoral bypass cerrahisinde anastomoz türleri
  Muhammet Akyüz, Mert Kestelli, Habib Çakır , Nihan Karakaş, Onur Işık, Ali Gürbüz
 Evaluation of the anti Hepatitis C Virus seropositivity and serum transaminases in our hospitals
 Hastanemiz anti Hepatitis C Virus seropozitifliğinin ve serum transaminazlarinin değerlendirilmesi
  Arzu İrvem, Kamil Özdil
 Human Papilloma Virus (HPV) prevalence and genotype distribution
 Human Papilloma Virus (HPV) prevalansı ve genotip dağılımı
  Şule Colakoğlu, Filiz Aka Bolat, Gonca Coban
 Screening for abdominal aortic aneurysm in geriatric population
 Yaşlı toplumda abdominal anevrizma taraması
  Ali Karakuş, Veyis Tasın, İsmail Kartal, Güven Kuvandık
 A perspective on occupational musculoskeletal diseases in Turkey: Case cluster study
 Türkiyede mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarına bir bakış: Olgu kümesi çalışması
  Ayşe Coşkun Beyan, Nur Safak Alıcı, Arif Hikmet Cimrin
 Facial canal dehiscence and coexisting abnormalities: Radiological- surgical correlation
 Fasial kanal defekti ve eşlik eden anomaliler: Radyolojik cerrahi korelasyon
  Hediye Pınar Günbey
 Association between first-trimester aneuploidy markers and birth weight
 İlk trimester anöploidi belirteçleri ve doğum kilosu arası ilişki
  Demet Kokanalı, Bugra Coşkun, Mahmut Kuntay Kokanalı, Yasemin Taşcı
 Intrathecal Baclofen therapy for spasticity: Experience of 48 cases
 Spastisitede intratekal Baklofen tedavisi: 48 vakalık tecrübe
  Cihan İşler
 Effect of adenotonsillectomy on the right ventricular diastolic functions in children with adenotonsillar hypertrophy
 Adenoonsilektominin adenoidli çocuklarda sağ ventriküler diastolik fonksiyonlara etkisi
  Metin Çeliker, Nacı Ceviz, Hasım Olgun, Özgür Yoruk, Sezgin Kurt
 Expression and potential role of miR-200b and miR-1274a in lung cancer patients
 Akciğer kanserli hastalarda miR-200b ve miR-1274a ekspresyonları ve potansiyel rolleri
  Cansu Özbayer, Guntulu Akdogan Ak, Derya Üstüner, Faruk Saydam, Hasan Veysi Güneş, Muzaffer Metintaş
 What is the clinical importance of white spots in the duodenum?
 Duodenumda görülen beyaz noktalanmaların klinik önemi nedir?
  Ayşe Kefeli, Abdullah Özgür Yeniova, Adem Aktürk, Ayşe Kevser Demir, Tuğba - Arslan Şen
 Prevalence of urinary tract infections in women with urinary incontinence and other risk factors
 İdrar kaçıran kadın hastalarda idrar yolu enfeksiyonu görülme sıklığı ve diğer risk faktörleri
  Ali Furkan Batur, Metin Onaran, Ilker Şen, Lokman Irkılata, Nur Aksakal, İbrahim Bozkırlı
 The effects of sodium valproate monotherapy on the bodys vitamin K status in children
 Çocuklarda sodyum valproat monoterapisinin vücut K vitamini durumuna etkileri
  Adnan Ayvaz, Fusun Dilara İçağasıoğlu
 Lung transplantation for silicosis
 Silikozisde akciğer transplantasyonu
  Merih Kalamanoğlu Balcı, Mustafa Vayvada, Cemal Kutlu
 Patients with mortality after endoscopic retrograde cholangiopancreatography
 Patients with mortality after endoscopic retrograde cholangiopancreatography
  Nurten Bakan, Gülşah Karaören, Senay Göksu Tomruk, Mehmet Erdem Akçay, Semra Yanık, Ahmet Yıldırım, Kamil Özdil
 Changes in MPV, PCT and other laboratory parameters in children with adenovirus gastroenteritis
 Adenovirüs gastroenteritli çocuklarda MPV, PCT ve diğer laboratuvar parametrelerindeki değişiklikler
  Agah Bahadır Öztürk
 Evaluation of P300 and VEGF expression and microvessel density in plasma cell myeloma
 Myelomda P300 ve VEGF ekspresyonu ile mikrodamar yoğunluğunun araştırılması
  Sevinç Şahin, Nalan Akyürek, Rauf Haznedar, Elif Suyani, Gülsan Sucak
 Content validation of pressure injury prevention algorithm: Turkey case
 Basınç yarası önleme algoritmasının kapsam geçerliliği: Türkiye örneği
  Tuba Yılmazer, Hülya Bulut
 Antibacterial effects of various chemical agents on Aggregatibacter actinomycetemcomitans
 Farklı kimyasal ajanların Aggregatibacter actinomycetemcomitans bakterisi üzerindeki antibakteriyel etkilerinin araştırılması
  Hatice Balcı Yüce, Feyza Tulu, İsa Karaman