About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - Supplement 4 (2017)
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
Index
Original Article
Title/Authors PDF
 The effects of Silibinin on corporal oxidative stress and antioxidant enzymes in ischemic priapism
 Silibininin iskemik priapizmde korporal oksidatif stres ve antioksidan enzimler üzerine etkileri
  FARUK KÜÇÜKDURMAZ, ERKAN EFE, YUSUF ERGUN, METIN KILINC, SEFA RESIM
 The frequency of depressive mood and associated factors in pregnant women in a semi-urban region
 Yarı kentsel bir bölgede gebe kadınlarda depresif duygudurum sıklığı ve ilişkili faktörler
  ELIF YILMAZ, MELTEM COL, YASEMIN YAVUZ
 Evaluation of hemostasis with thromboelastometry during the diagnosis and at 24th hours in sepsis
 Sepsis tanılı hastaların yatış ve 24. saatte tromboelastometri ile hemostazinın değerlendirilmesi
  ERKAN CEM CELIK, Nazim DOĞAN, MURSEL EKINCI, ALI AHISKALIOĞLU, AYSENUR DOSTBİL, HUSNU KURSAD
 Is there any somatosensory amplification in patients with irritable bowel syndrome?
 İrritabl barsak sendromlu hastalarda somatik abartılı algılama var mı?
  ONDER .. TUGAL, YARKIN OZENLI, CENGIZ CENGISIZ, KENAN TOPAL, BURCAK TASDOGAN, BANU KARA, CEYHUN CAN
 Evaluation of validity-reliability of Turkish version of the household food security survey short form
 Hane halkı besine ulaşılabilirlik ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi
  GÜLSÜM ÖZTÜRK EMİRAL, MUHAMMED FATIH ONSUZ, SELMA METINTAS
 The prevalence of postpartum depression and associated factors: A hospital-based descriptive study
 Postpartum depresyon prevalansı ve ilişkili faktörler: Hastane bazlı tanımlayıcı çalışma
  İNCİ ARIKAN, İNCİ ARIKAN, YASEMİN KORKUT, BARIS KILIC DEMİR, SARPER SAHİN, SAİME ERGEN DİBEKLİOĞLU
 Relationship between admission glucose level and ST-segment resolution in STEMI patients
 Relationship between admission glucose level and ST-segment resolution in STEMI patients
  ÖZGÜR KIRBAS, ÖZGE KURMUS, SİNA ALİ, MEHMET BİLGE
 Autologous serum effect on corneal endothelial damage in the phacoemulsification rabbit model
 Tavsan fakoemulsifikasyon modelinde kornea endotel hasarina otolog serumun etkisi
  GÜLŞAH USTA, REYHAN OGUREL, ZAFER ONARAN, ZEYNEP PEKCAN, TEVFIK OGUREL, BIRKAN KARSLI, NURGUL ORNEK, NESRIN BUYUKTORTOP GOKCINAR
 Comparison of three different midurethral Sling operations using urodynamic evaluation
 Üç farklı midüretral Sling operasyonunun ürodinamik inceleme kullanılarak karşılaştırılması
  VEHBI YAVUZ TOKGOZ, OMER TARIK YALCIN
 Asymmetric dimethylarginine and M30 concentrations in heart failure
 Kalp yetmezliğinde asimetrik dimetilarjinin ve M30 düzeyleri
  HALEF OKAN DOĞAN, OSMAN BETON, DILARA ULGER, SERPIL ERSAN, DENIZ BAKIR
 Do ligament-bone attachment angles have any effect on patellar chondromalacia?
 Ligament-kemik yapışma açılarının patellar kondromalazi gelişimi üzerine etkisi var mı?
  EMRAH SAYİT
 Vancomycin resistant enterococci colonization in a neonatal intensive care unit: Case-control study
 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde Vankomisin dirençli enterokok kolonizasyonu: Vaka-kontrol çalışması
  BİLGE TANYERİ, SULEYMAN BAYRAKTAR
 Apelin and Fetuin-A may be subclinical inflammation biomarker in Familial Mediterranean Fever: A pilot study
 Ailevi Akdeniz Ateşinde Apelin ve Fetuin-A subklinik inflamasyonun biyobelirteci olabilir: Bir pilot çalışma
  ALİ SAHİN, OZLEM DEMİRPENCE, MEHTAP SAHİN, GOKHAN BAGCI, DOGAN SEVEN, HALEF OKAN DOGAN, AYSE CAMCI, MEHMET EMİN DERİN, BİNNUR BAGCI
 The frequency of occult HBV infection in Eskisehir region of Turkey between 2001-2015
 Eskişehir bölgesinde okült HBV enfeksiyonu sıklığının 2001-2015 yılları arasında dağılımı
  TERCAN US, NİLGÜN KASİFOĞLU, MÜGE ASLAN, YURDANUR AKGUN
 Effects of sildenafil citrate on survival in the posterior leg replantation model
 RAT ARKA BACAK REPLANTASYON MODELİNDE SİLDENAFİL SİTRAT%u2019IN SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİLERİ
  TAMER SAKRAK, AYSE AYDAN KOSE, OZGEN KIVANC, DİDEM TURGUT COSAN, MEHMET CANER OZER, DILEK BURUKOGLU, AHMET KORMUTLU, SEZI MANGIR, SEMA USLU, HALIDE E TEMEL, FEZAN MUTLU
 Awareness of Human Papillomavirus and acceptability of Human Papillomavirus vaccine: A survey of Turkish university students
 Human Papilloma Virüsü hakkında farkındalık ve Human Papilloma Virüs aşısının kabul edilebilirliği: Türk üniversite öğrencileri araştırması
  SEDA TOPÇU, BETUL ULUKOL, DENİZ SEZGİN EMULER, HASAN ONUR TOPCU, GULSEN CEYHUN PEKER, FULYA DOKMECİ, SEVGİ BASKAN
 Vitamın D status of adults in Kayseri, Turkey: Summer time population based cross-sectional study
 Türkiye Kayseri ili yaz aylarında yetişkinlerin vitamin D durumu: Toplum tabanlı kesitsel çalışma
  HASAN DURMUŞ, FEVZIYE CETINKAYA
 Reliability of magnetic resonance imaging in rotator cuff and biceps tendon pathologies
 Rotator manşet ve biseps uzun başı tendonu patolojilerinde manyetik rezonans görüntülemenin güvenirliği
  MEHMET HAMDİ SAHAN, SANCAR SERBEST, UGUR TİFTİKÇİ, MİKAİL İNAL, VEYSEL BURULDAY
 The prevalence of chronic obstructive pulmonary disease in Bolu province of Turkey
 Bolu ilinde kronik obstruktif akciğer hastalığının prevalansı
  SUAT KONUK, TUNCER TUG
 The effect of locally administered organic silicon on calvarial bone defects
 Lokal olarak uygulanan organik silikonun kalvaryal kemik defektleri üzerindeki etkisi
  AKİF TÜRER, MEHMET EMİN ONGER
 Late-diagnosed penetrating stab wounds in diaphragm and herniation
 Delici-kesici alete bağlı geç tanı almış diyafragma yaralanmaları ve herniasyon
  MEHMET TOLGA KAFADAR, Mehmet ALİ GOK, VOLKAN OTER
 Do we provide enough nutrition in geriatric patients with percutan endoscopic gastrostomy?
 Perkütan endoskopik gastrostomi ile geriatri hastalarında yeterli beslenme sağlayabiliyor muyuz?
  BILGE ORMECI BAS, ERKAN OYMACI
 Internal splinting method for isolated Zygomatic arch fracture using endotracheal tube: A new method
 İzole Zigomatik ark kırıklarında endotrakeal tüpün İnternal Splint olarak kullanılması: Yeni bir yöntem
  AYDIN TURAN
 Evaluation of effects of resveratrol on brain nitric oxide and energy metabolism in metabolic syndrome model
 Metabolik sendrom modelinde resveratrolün beyin dokusu nitrik oksit ve enerji metabolizması üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
  GONCA OZAN, FİLİZ SEZEN BİRCAN, ÖZGE PASAOĞLU, TURGUT TOPAL, NURTEN TURKOZKAN
 Does the use of magnifying loupes an effective factor in preventing urethrocutaneous fistula and meatal stenosis in hypospadias repair wıih TIPU in children?
 Çocuklarda TIPU ile hipospadias onarımında başarıyı etkileyen faktörler: Büyütücü luplar üretrokütanöz fistül ve meatal stenozu önleyici bir faktör mü?
  CANAN KOCAOĞLU
 Body mass index related clinical outcomes after knee replacement in overweight and obese patients
 Aşırı kilolu ve obez hastalarda diz protezi sonrası klinik sonuçların vücut kitle indexi ile ilişkisi
  EMRE BİLGİN, HASAN BOMBACI, ALİ TURGUT, ÖNDER KALENDERER, BEKİR ERAY KILINC, LEVENT ADIYEKE
 The role of hematological and biochemical markers in preeclampsia prediction
 Preeklampsi öngörüsünde hematolojik ve biyokimyasal belirteçlerin rolü
  LEBRİZ HALE AKTUN, NILAY KARACA, YASAM KEMAL AKPAK, EROL ARSLAN
 Decreased density of interstitial Cajal-like cells correlate with cholelithiasis in children
 Çocuklardaki kolelitiazisin interstisyel Cajal-benzeri hücre yoğunluğunun azalmasi ile ilişkisi
  ESRA KARAKUŞ
 A short survey study in asthma patients related to misperception of the disease
 Astim hastalarinda yanliş algiya yönelik kisa bir anket çalişmasi
  SUAT KONUK
 Clinical significance of non-diphtheria corynebacterium in geriatric patients
 Geriatrik hastalarda difteri olmayan korineform bakterilerin klinik önemi
  ARZU İRVEM
 Evaluation of intensive care performance in hospitals
 Hastanelerde yoğun bakim servislerinin performanslarinin değerlendirilmesi
  MELTEM SAYGILI, SİRİN OZKAN, AHMET KAR, ÖZLEM ÖZER
 Developing a scoring system to select cases requiring chest radiography following central venous catheterization
    Naser Keykhali, Gholamreza Nouri Broujerdi
 An investigation into symptoms, diagnosis, treatment, and treatment complications in patients with retrosternal goiter
    Manouchehr Aghajanzadeh, Mohammad Reza Asgary, Fereshteh Mohammadi, Haniye Darvishi Yasaman Safarpour
 The effect of clomiphene citrate as the first-line treatment of infertile women with polycystic ovarian syndrome (PCOS) in fetal sex: A clinical trial
    Rasekh Jahromi Athar, Mostafadokht Azadeh, Raeis Zadeh Jahromi Mojtaba, Poorshojai Soolmaz, Nasseri Mohamadali, Navid Kalani
 Is glucose tolerance test an appropriate predictive marker in screening of Gestational diabetes mellitus?
    Athar Rasekhjahromi, Marjan Jaladat, Nazanin Davari, Masoud Ghaneeijahromi, Zahra Zarei Babaarabi, Navid Kalani
 Studying the polymorphism of TNF-alfa And TNF-beta genes among people suffering from Helicobacter pylori infection
    Nazanin Rashidi Keikanloo, Jamshid Mehrzad, Hadi Mohamaddoust, Azar Fanipakdel, Mona Malekzadeh Moghani
 Effect of Palmatine on periodontal tissue destruction in experimental periodontitis rat model
 Deneysel periodontitis rat modelinde Palmatinin periodontal doku yıkımı üzerine etkisi
  ÇİĞDEM COŞKUN TÜRER, GAMZE ALTUN
 Association between chronic obstructive pulmonary disease and blood types
 Kronik obstruktif akciğer hastaliği ile kan grubu arasindaki ilişki
  SUAT KONUK
 The relationship between tinnitus and mean platelet volume
 Tinnitus ve ortalama trombosit hacmi arasındaki ilişki
  CENGİZ ARLI, GUL SOYLU ÖZLER, OĞUZHAN OZCAN, SERİF SAMİL KAHRAMAN, CENGİZ CEVİK, ELİF TUGBA SARAÇ
Review Article
Title/Authors PDF
 A Review: Ultrasonography for nasal bone fractures
 Nazal kemik kırıklarında ultrasonografi
  SADİYE YOLCU, LEVENT ALBAYRAK