About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Current Issue
Kapak/İçindekiler
Başlık PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Orjinal Araştırma
Başlık/Yazarlar PDF Abstract
 Rezeksiyon Öncesi ve Sonrasında İncelenen Plevral Lavaj Sitolojisinin Prognoza Etkisi
 The Impact of Pleural Lavage Cytology Before and After Resection on Prognosis
  Serdar Özkan, Ertan Aydın, Ozgur Omer Yıldız, Ulku Yazıcı, Mehmet Furkan Sahin, Funda Demirağ
 Kronik Hepatit C Enfeksiyonlu Hastalarda Hepatit C Virüs Genotiplerinin Eskişehir Bölgesindeki Dağılımı
 The Distribution of Hepatitis C Virus Genotypes of Patients with Chronic Hepatitis C Infection in the Eskisehir Region of Turkey
  Tercan Us, Nilgun Kasifoglu , Ferhat Gurkan Aslan, Muge Aslan, Yurdanur Akgun, Gul Durmaz
 Diyabetiklerde Epikardiyal Yağ Volümü ile Koroner Plak Yapısı Arasındaki İlişki
 The Relationship Between Epicardial Adipose Tissue Volume and Coronary Plaque Structure in Diabetics
  Gökhan Aksan, Serhat Sıgırcı, Gökhan Cetinkal, Burak Musa Ayhan, Süleyman Sezai Yıldız, AYSEGUL İdil Soylu, Muzaffer Basak, Kadriye Orta Kılıckesmez
 Diabetes Mellitusu olan Çocuk Hastalarda Eritrosit ve Trombosit Parametrelerinin Değerlendirilmesi
 Evaluation of Erythrocyte and Thrombocyte Parameters in Pediatric Patients with Diabetes Mellitus
  Seher Erdogan, Fatma Dursun, Heves Kırmızıpekmez, Sirin Guven, Ulku Miray Yıldırım
 Akut Otitis Mediaya Sekonder Gelişen Periferik Fasiyal Paralizi
 Peripheral Facial Nerve Paralysis Secondary to Acute Otitis Media
  Ahmet Mutlu, Murat Öztürk, Murat Topdag, Mete İseri, Sinem Daslı
 Akut Pankreatit Tanı ve Takibinde Bilgisayarlı Tomografi Şiddet Indexinin Rolü
 Role of Computed Tomography Severity Index in Acute Diagnosis and Follow-up of Acute Pancreatitis
  Serap Biberoğlu, Murat Koyuncu, Ahmet Cevdet Toksoz, Fatih Cakmak, Derya Ozturk, Emin Cakmakci, Ibrahim Ikizceli
 Anormal Uterin Kanamada Histopatoloji, Endometrial Kalınlık ve Obstetrik Öykü Karşılaştırması
 The role of Histopathology, Endometrium Thickness and Obstetric History in Abnormal Uterine Bleeding
  Turkan Cengiz, Fahriye Kılınc, Hatice Işık, Refika Selimoğlu, Handan Yılmaz
 Ortopedi Ameliyathanesinde Farklı iki Ameliyat Grubundaki Gürültü Düzeylerinin Stres Yanıt Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması
 Comparison of the Effect of Noise Levels on Stress Response in Two Different Operation Groups in an Orthopedic Surgery Room
  Hasibe Gül Baytan Yıldız, Sanem Cakar Turhan , Feyhan Okten, Enver Ozgencil, Filiz Tuzuner
 Çocuklarda Böbrek Fonksiyonunun Tc-99m DTPA Sintigrafisi ile Değerlendirilmesi
 Evaluation of Renal Function in Children by Tc-99m DTPA Scintigraphy
  Sevin Ayaz
 Ekstrakorporeal Şok Dalga Litotripsi Başarını Öngörmede Bir Vücut Kitle İndeksi Eşik Değeri var mı?
 Is There a Threshold of Body Mass Index for to Predict Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy Success?
  Sedat Yahsi, Senol Tonyali, Cavit Ceylan, Serkan Dogan, Eymen Gazel
 Tromboembolik Hastalıklarda Serum B12, Folik Asit ve Homosistein Düzeyi
 The Levels of Serum B12, Folic Acid and Homocysteine in the Thromboembolic Diseases
  Keziban Ucar Karabulut, Aysegül Bayır, Fatih Kara, Ahmet Ak
 Normal ve Aşırı Kilolu Kişilerde Postprandiyal Total Antioksidan Aktivitenin Değerlendirilmesi
 Evaluation of Postprandial Total Antioxidant Activity in Normal and Overweight Individuals
  Fatma Demet Arslan, Mehmet Hicri Köseoğlu, Aysenur Atay, Yavuz Yigit, Yasemin Akcay, Eser Sözmen
 Gut Hastalığında Nötrofil/Lenfosit Oranı ve Ortalama Trombosit Hacmi
 Neutrophil: Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume in Patients with Gout
  Ayşe Balkarlı, Atalay Dogru, Yunus Ugan, Gulsum Dogan, Mehmet Sahin
 Eş Zamanlı Kemoradyoterapi Alan Lokal İleri KHDAK Hastalarda Konsolidasyon Kemoterapisinin Etkinliği
 The Effect of Consolidation Chemotherapy for LA-NSCLC Patients Receiving Concurrent Chemoradiotherapy
  Yelda Varol, Berna Komurcuoglu, Ufuk Yilmaz, Esra Korkmaz Kirakli, Aysen Evkan
 Endometriozisli Hastalardaki Obezitenin Yardımcı Üreme Tekniklerinin Sonuçları Üzerinde Bir Etkisi var mı?
 Does Obesity Impact Assisted Reproductive Outcomes in Patients with Endometriosis?
  Yaprak Engin-Üstün, Mustafa Kara, Necati Hancerlioğulları, Nafiye Yılmaz
 Alopesi Areatada Vitamin D Reseptör (VDR) Polimorfizminin Analizi
 Analysis of Vitamin D Receptor (VDR) Gene Polymorphisms in Alopecia Areata
  Ömer Ateş
 Acil Asistalarının Nöbet Öncesi ve Nöbet Sonrası Anksiyetesinin Beck Anksiyete Skoru ile Karşılaştırılması
 Determination of Anxiety Levels by Beck Anxiety Inventoryin Emergency Medicine Residents Before and After Night Duties
  Atakan Savrun, Selim Bozkurt, Mehmet Okumus, Şeyda Tuba Savrun
 Plevral Effüzyonlu Hastalarda Biyokimyasal Parametrelerin Karsılastırmalı Analizi: Prospektif Bir Çalışma
 The Comparative Analysis of Biochemical Parameters in Patients with Pleural Effusions: A Prospective Study
  Ali Cevat Kutluk, Hasan Akın, Sulhettin Arslan, Suleyman Aykut Altunkaya
 Postpartum Depresyon İle Eş Şiddeti Arasındaki İlişki
 The Relationship Between Postpartum Depression and Intimate Partner Violence
  Süheyla Doğan Bulut, Esra Alataş, Gamer Gunay, Serdar Bulut
Derleme
Başlık/Yazarlar PDF Abstract
 Spinal Cord Yaralanmalarında Komplikasyonlar: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi
 Complications of Spinal Cord Injuries: Two Case Reports and a Review of the Literature
  Pınar Karabacak, Kemal Yetiş Gülsoy, Hacı Ömer Osmanlıoğlu, Lütfi Yavuz
 Onkolojik FDG-PET/BT Görüntüleme için Hasta Hazırlığı
 Patient Preparation for Oncological FDG-PET/CT Imaging
  Sevin Ayaz