About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Current Issue
Kapak/İçindekiler
Başlık PDF
 Kapak
 İçindekiler
Orjinal Araştırma
Başlık/Yazarlar PDF Abstract
 Silibininin iskemik priapizmde korporal oksidatif stres ve antioksidan enzimler üzerine etkileri
 The effects of Silibinin on corporal oxidative stress and antioxidant enzymes in ischemic priapism
  Faruk Küçükdurmaz, Erkan Efe, Yusuf Ergün, Metin Kılınç, Sefa Resim
 Yarı kentsel bir bölgede gebe kadınlarda depresif duygudurum sıklığı ve ilişkili faktörler
 The frequency of depressive mood and associated factors in pregnant women in a semi-urban region
  Elif Yılmaz, Meltem Col, Yasemin Yavuz
 Sepsis tanılı hastaların yatış ve 24. saatte tromboelastometri ile hemostazinın değerlendirilmesi
 Evaluation of hemostasis with thromboelastometry during the diagnosis and at 24th hours in sepsis
  Erkan Cem Celik, Nazim Doğan, Mürsel Ekinci, Ali Ahıskalıoğlu, Ayşenur Dostbil, Hüsnü Kürşad
 İrritabl barsak sendromlu hastalarda somatik abartılı algılama var mı?
 Is there any somatosensory amplification in patients with irritable bowel syndrome?
  Önder .. Tugal, Yarkın Özenli, Cengiz Cengisiz, Kenan Topal, Burcak Taşdoğan, Banu Kara, Ceyhun Can
 Hane halkı besine ulaşılabilirlik ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi
 Evaluation of validity-reliability of Turkish version of the household food security survey short form
  Gülsüm Öztürk Emiral, Muhammed Fatih Onsuz, Selma Metintaş
 Postpartum depresyon prevalansı ve ilişkili faktörler: Hastane bazlı tanımlayıcı çalışma
 The prevalence of postpartum depression and associated factors: A hospital-based descriptive study
  İnci Arıkan, Yasemin Korkut, Barış Kılıç Demir, Sarper Şahin, Saime Ergen Dibeklioğlu
 Relationship between admission glucose level and ST-segment resolution in STEMI patients
 Relationship between admission glucose level and ST-segment resolution in STEMI patients
  Özgür Kırbaş, Özge Kurmus, Sina Ali, Mehmet Bilge
 Tavsan fakoemulsifikasyon modelinde kornea endotel hasarina otolog serumun etkisi
 Autologous serum effect on corneal endothelial damage in the phacoemulsification rabbit model
  Gülşah Usta, Reyhan Ogurel, Zafer Onaran, Zeynep Pekcan, Tevfik Ogurel, Birkan Karslı, Nurgül Ornek, Nesrin Büyüktortop Gökçınar
 Üç farklı midüretral Sling operasyonunun ürodinamik inceleme kullanılarak karşılaştırılması
 Comparison of three different midurethral Sling operations using urodynamic evaluation
  Vehbi Yavuz Tokgöz, Omer Tarık Yalçın
 Kalp yetmezliğinde asimetrik dimetilarjinin ve M30 düzeyleri
 Asymmetric dimethylarginine and M30 concentrations in heart failure
  Halef Okan Doğan, Osman Beton, Dilara Ülger, Serpil Ersan, Deniz Bakır
 Ligament-kemik yapışma açılarının patellar kondromalazi gelişimi üzerine etkisi var mı?
 Do ligament-bone attachment angles have any effect on patellar chondromalacia?
  Emrah Sayit
 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde Vankomisin dirençli enterokok kolonizasyonu: Vaka-kontrol çalışması
 Vancomycin resistant enterococci colonization in a neonatal intensive care unit: Case-control study
  Bilge Tanyeri, Süleymen Bayraktar
 Ailevi Akdeniz Ateşinde Apelin ve Fetuin-A subklinik inflamasyonun biyobelirteci olabilir: Bir pilot çalışma
 Apelin and Fetuin-A may be subclinical inflammation biomarker in Familial Mediterranean Fever: A pilot study
  Ali Şahin, Özlem Demirpençe, Mehtap Şahin, Gökhan Bağcı, Doğan Seven, Halef Okan Dogan, Ayşe Camcı, Mehmet Emin Derin, Binnur Bağcı
 Eskişehir bölgesinde okült HBV enfeksiyonu sıklığının 2001-2015 yılları arasında dağılımı
 The frequency of occult HBV infection in Eskisehir region of Turkey between 2001-2015
  Tercan Us, Nilgün Kaşifoğlu, Müge Aslan, Yurdanur Akgün
 Rat arka bacak replantasyon modelinde sildenafil sitratın sağkalım üzerine etkileri
 Effects of sildenafil citrate on survival in the posterior leg replantation model
  Tamer Sakrak, Ayşe Aydan Köse, Özgen Kıvanç, Didem Turgut Coşan, Mehmet Caner Ozer, Dilek Burukoğlu, Ahmet Kormutlu, Sezi Mangır, Sema Uslu, Halide - Temel, Fezan Mutlu
 Human Papilloma Virüsü hakkında farkındalık ve Human Papilloma Virüs aşısının kabul edilebilirliği: Türk üniversite öğrencileri araştırması
 Awareness of Human Papillomavirus and acceptability of Human Papillomavirus vaccine: A survey of Turkish university students
  Seda Topçu, Betül Ulukol, Deniz Sezgin Emuler, Hasan Onur Topçu, Gülsen Ceyhun Peker, Fulya Dökmeci, Sevgi Başkan
 Türkiye Kayseri ili yaz aylarında yetişkinlerin vitamin D durumu: Toplum tabanlı kesitsel çalışma
 Vitamın D status of adults in Kayseri, Turkey: Summer time population based cross-sectional study
  Hasan Durmuş, Fevziye Çetinkaya
 Rotator manşet ve biseps uzun başı tendonu patolojilerinde manyetik rezonans görüntülemenin güvenirliği
 Reliability of magnetic resonance imaging in rotator cuff and biceps tendon pathologies
  Mehmet Hamdi Şahan, Sancar Serbest, Uğur Tiftikçi, Mikail İnal, Veysel Burulday
 Bolu ilinde kronik obstruktif akciğer hastalığının prevalansı
 The prevalence of chronic obstructive pulmonary disease in Bolu province of Turkey
  Suat Konuk, Tuncer Tuğ
 Lokal olarak uygulanan organik silikonun kalvaryal kemik defektleri üzerindeki etkisi
 The effect of locally administered organic silicon on calvarial bone defects
  Akif Türer, Mehmet Emin Onger
 Delici-kesici alete bağlı geç tanı almış diyafragma yaralanmaları ve herniasyon
 Late-diagnosed penetrating stab wounds in diaphragm and herniation
  Mehmet Tolga Kafadar, Mehmet Ali Gök, Volkan Öter
 Perkütan endoskopik gastrostomi ile geriatri hastalarında yeterli beslenme sağlayabiliyor muyuz?
 Do we provide enough nutrition in geriatric patients with percutan endoscopic gastrostomy?
  Bilge Örmeci Baş, Erkan Oymacı
 İzole Zigomatik ark kırıklarında endotrakeal tüpün İnternal Splint olarak kullanılması: Yeni bir yöntem
 Internal splinting method for isolated Zygomatic arch fracture using endotracheal tube: A new method
  Aydın Turan
 Metabolik sendrom modelinde resveratrolün beyin dokusu nitrik oksit ve enerji metabolizması üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
 Evaluation of effects of resveratrol on brain nitric oxide and energy metabolism in metabolic syndrome model
  Gonca Ozan, Filiz Sezen Bircan, Özge Paşaoğlu, Turgut Topal, Nurten Turkozkan
 Çocuklarda TIPU ile hipospadias onarımında başarıyı etkileyen faktörler: Büyütücü luplar üretrokütanöz fistül ve meatal stenozu önleyici bir faktör mü?
 Does the use of magnifying loupes an effective factor in preventing urethrocutaneous fistula and meatal stenosis in hypospadias repair wıih TIPU in children?
  Canan Kocaoğlu
 Aşırı kilolu ve obez hastalarda diz protezi sonrası klinik sonuçların vücut kitle indexi ile ilişkisi
 Body mass index related clinical outcomes after knee replacement in overweight and obese patients
  Emre Bilgin, Hasan Bombacı, Ali Turgut, Önder Kalenderer, Bekir Eray Kılınç, Levent Adıyeke
 Preeklampsi öngörüsünde hematolojik ve biyokimyasal belirteçlerin rolü
 The role of hematological and biochemical markers in preeclampsia prediction
  Lebriz Hale Aktun, Nilay Karaca, Yaşam Kemal Akpak, Erol Arslan
 Çocuklardaki kolelitiazisin interstisyel Cajal-benzeri hücre yoğunluğunun azalmasi ile ilişkisi
 Decreased density of interstitial Cajal-like cells correlate with cholelithiasis in children
  Esra Karakuş
 Astim hastalarinda yanliş algiya yönelik kisa bir anket çalişmasi
 A short survey study in asthma patients related to misperception of the disease
  Suat Konuk
 Geriatrik hastalarda difteri olmayan korineform bakterilerin klinik önemi
 Clinical significance of non-diphtheria corynebacterium in geriatric patients
  Arzu İrvem
 Hastanelerde yoğun bakim servislerinin performanslarinin değerlendirilmesi
 Evaluation of intensive care performance in hospitals
  Meltem Saygılı, Şirin Özkan, Ahmet Kar, Özlem Özer
 Deneysel periodontitis rat modelinde Palmatinin periodontal doku yıkımı üzerine etkisi
 Effect of Palmatine on periodontal tissue destruction in experimental periodontitis rat model
  Çiğdem Coşkun Türer, Gamze Altun
 Kronik obstruktif akciğer hastaliği ile kan grubu arasindaki ilişki
 Association between chronic obstructive pulmonary disease and blood types
  Suat Konuk
 Tinnitus ve ortalama trombosit hacmi arasındaki ilişki
 The relationship between tinnitus and mean platelet volume
  Cengiz Arlı, Gül Soylu Özer, Oğuzhan Özcan, Şerif Şamil Kahraman, Cengiz Cevik, Elif Tuğba Saraç
 Studying the polymorphism of TNF-alfa And TNF-beta genes among people suffering from Helicobacter pylori infection
 Studying the polymorphism of TNF-alfa And TNF-beta genes among people suffering from Helicobacter pylori infection
  Nazanin Rashidi Keikanloo, Jamshid Mehrzad, Hadi Mohamaddoust, Azar Fanipakdel, Mona Malekzadeh Moghani
 Compare impulsivity between traditional and industrial drug-dependent people and healthy people referred to psychiatric hospital of Najaf Abad in 2016-2017
 Compare impulsivity between traditional and industrial drug-dependent people and healthy people referred to psychiatric hospital of Najaf Abad in 2016-2017
  Ahmad Panahi, Faranak Hodaei, Maryam Ghorbani
 Developing a scoring system to select cases requiring chest radiography following central venous catheterization
 Developing a scoring system to select cases requiring chest radiography following central venous catheterization
  Naser Keykhali, Gholamreza Nouri Broujerdi
 An Mri Study On Dimensions Of Various Parts Of Pons With Further Comparison Of Values With Height Of
 An Mri Study On Dimensions Of Various Parts Of Pons With Further Comparison Of Values With Height Of
  Mohammad Reza Salahshoor , Shiva Roshankhah, Cyrus Jalili, Farzad Rajaei
 Effects Of A Novel Seven-Species Probiotic Against Oropharyngeal Bacterial Infestation
 Effects Of A Novel Seven-Species Probiotic Against Oropharyngeal Bacterial Infestation
  Mansoor Masjedi, Shahin Raoufi, Gholamreza Dabiri, Majid Yazdani, Pooya Vatankhah
 Guided Relaxation On Pain And Physiological Indices
 Studying The Effect Of Guided Relaxation On Pain And Physiological Indices After Coronary
  Amaneh Mahmoudian, Mozhgan Baghaei, Shirin Jafroudi, Zahra Atrkar Roshan
 The Influence Of Physical Exercise On The Power Of Axial Balance Muscles
 The Influence Of Physical Exercise On The Power Of Axial Balance Muscles
  Amidoddin Khatibi Aghda, Vahid Sobhani, Mahsa Asheghan, Mohammadtaghi Hollisaz
 Molecular Identification Of Types Tem, Shv And Ctx Extended-Spectrum-B-Lactamase Of Escherichia Coli
 Molecular Identification Of Types Tem, Shv And Ctx Extended-Spectrum-B-Lactamase Of Escherichia Coli
  Mohammad Taghi Akhi , Peyman Gholmohammadi , Reza Ghotaslu, Javid Sadeghi , Behrooz Naghili, Aydin Akhi, Somayeh Shiralizadeh
 Effect Of Web-Based Education On Knowledge And Preventive Behaviors Of Iron Deficiency Anemia (Ida)
 Effect Of Web-Based Education On Knowledge And Preventive Behaviors Of Iron Deficiency Anemia (Ida)
  Ahmad Moradi, Mahin Salimi, Shahla Vaziri Esfarjani, Mohammad Hossein Haghighizadeh
 The evaluation of the marginal and internal adaptation In metal-ceramic and all-ceramic restorations
 The evaluation of the marginal and internal adaptation In metal-ceramic and all-ceramic restorations
  Ahmad Ghahremanloo, Mohsen Movahedzadeh, Mohammad Bagheri Iraj
 The effectiveness of group physiotherapy compared with individual physiotherapy in anxiety and general health
 The effectiveness of group physiotherapy compared with individual physiotherapy in anxiety and general health
  S. Hasnaki Pour, J Kazemi, S Valavi, Karim Pour Vazifeh Khorani, M Abbasi Asl
Derleme
Başlık/Yazarlar PDF Abstract
 Nazal kemik kırıklarında ultrasonografi
 A Review: Ultrasonography for nasal bone fractures
  Sadiye Yolcu, Levent Albayrak
 Investigating The Causes Of Hand Paresthesia In The Patients Admitted To The Electrodiagno
 Investigating The Causes Of Hand Paresthesia In The Patients Admitted To The Electrodiagno
  Ahmad Zeinali, Ali Mellat , Abolghasem Rahimdel, Mohammad Ali Hakimi, Parisa Hakimi, Leila Hazirei Yazdi
 Post-Rhinoplasty Operation Sore Throat In Oral-Pharyngeal Pack And Nasopharyngeal Pack
 Post-Rhinoplasty Operation Sore Throat In Oral-Pharyngeal Pack And Nasopharyngeal Pack
  Mehrdad Mesbah Kiaei , Masoud Ghorbanlo , Gholamreza Movaseghi , Mahmoud Reza Mohaghegh
 Evaluation expression icaABCD biofilm formation genes in Staphylococcus aureus by Real-time PCR
 Evaluation expression icaABCD biofilm formation genes in Staphylococcus aureus by Real-time PCR
  Pedram Ehterami, Mahboobeh Rajabpour, Sahar Honarmand Jahromy, Fatemeh Noorbakhsh
 A study of the effects of three gloves donning techniques on the contamination of operating room personnels sterile gloves and gown
 A study of the effects of three gloves donning techniques on the contamination of operating room personnels sterile gloves and gown
  Milad Hosseini, Ahmad Ghadami, Seyed Mozafar Hashemi